Kort om POPs-förordningen

POPs-förordningen

POPs-förordningen genomför Stockholmskonventionen genom att förbjuda eller begränsa användningen av POPs-ämnena i både kemiska produkter och varor. Förordningen innehåller även bestämmelser om oavsiktligt bildade utsläpp genom POPs-protokollet om tungmetaller inom ramen för Genèvekonventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP).

POPs-ämnen läggs till förordningen från båda konventionerna och förtecknas i bilaga 1–4.

POPs-förordningen gäller direkt i alla EU:s medlemsländer på samma sätt som nationell lagstiftning. Det betyder att förordningen inte behöver införas särskilt genom en svensk lag eller förordning. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ansvarar tillsammans för det svenska arbetet med POPs-förordningen. Naturvårdsverkets information om förordningen.

Medlemsländerna ska själva bestämma om straff för brott mot förordningen. I Sverige har straffbestämmelser införts i 29 kap. miljöbalken.

Faktablad om kemikaliekrav i POPs-förordningen

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej