Kort om kvicksilverreglerna

Innehållsförteckning:

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. Därför är det viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskar.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. Därför är det viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskar.

Läs mer om kvicksilver

Generellt förbud för kvicksilver i Sverige

I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på svenska marknaden för att minimera utsläppen till miljön.

Med kvicksilver avses kvicksilver och kemiska föreningar och blandningar där kvicksilver används eller har tillsatts. Kvicksilver får inte

  • släppas ut på den svenska marknaden
  • yrkesmässigt föras ut från Sverige
  • användas i Sverige.

Med varor som innehåller kvicksilver avses varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. Varor som innehåller kvicksilver får inte

  • släppas ut på den svenska marknaden
  • yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver och som redan tagits i bruk får fortsätta användas. Däremot får varan inte släppas ut på marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Läs mer om det svenska kvicksilverförbudet i regeringens informationsbladlänk till annan webbplats

Undantag från det generella förbudet

Vissa användningar av kvicksilver som omfattas av harmoniserade EU-regler är undantagna från det svenska förbudet. EU-rätten har alltså företräde framför nationella regler, vilket innebär att kvicksilver får användas i vissa fall trots det generella förbudet i Sverige. Exempel på sådana användningar är batterier (batteridirektivet), ljuskällor och andra elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet) och vissa mätinstrument (Reach-förordningen) där begränsade halter av kvicksilver får förekomma.

I Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 finns också vissa undantag från det svenska förbudet. Flera av dessa undantag är tidsbegränsade och tillåter viss användning av kvicksilver i analyskemikalier och vissa mätinstrument. Även viss användning av dentalt amalgam är tillåten fram till och med 30 juni 2018 och är då förenat med krav på att föra anteckningar enligt föreskrifterna.

Kemikalieinspektionen kan utöver dessa undantag från det generella förbudet bevilja dispens i enskilda fall.

Du kan läsa mer om dispensansökan här.

Exportförbud för kvicksilver från EU

Från år 2011 är det genom EU:s kvicksilverförordning förbjudet för alla EU-länder att exportera metalliskt kvicksilver, vissa kvicksilverföreningar och blandningar. Förordningen innehåller också bestämmelser om säker förvaring och slutförvaring av metalliskt kvicksilver som är att betraktas som avfall, samt bestämmelser om hur kvicksilveravfall ska bortskaffas på ett sätt som är säkert för hälsa och miljö.

Läs mer om EU:s kvicksilverförordning här

Ny kvicksilverförordning 2018

Den 1 januari 2018 trädde en ny kvicksilverförordning inom EU i kraft, (EU) 2017/852. Förordningen implementerar Minamatakonventionen om kvicksilver och reglerar kvicksilveranvändning inom en rad olika områden. EU:s exportförbud har kompletterats med ett importförbud för kvicksilver och kvicksilverblandningar. Vissa angivna produkter med kvicksilver tillsatt får inte exporteras, importeras eller tillverkas. Vidare begränsas användning av amalgam, det införs också krav på att tandvårdsinrättningar där tandamalgam används eller amalgamfyllningar används måste vara försedda med amalgamavskiljare.

Förordningen reglerar även användning av kvicksilver i industriell verksamhet, lagring av kvicksilveravfall med mera.

Läs hela den nya kvicksilverförordningenlänk till annan webbplats

Minamatakonventionen – En global konvention

Minamatakonventionen om kvicksilver begränsar och förbjuder kvicksilver i både produkter och industriella processer från och med 2020. Konventionen skrevs under 2013 och trädde ikraft i augusti 2017.

Läs mer om Minamatakonventionenlänk till annan webbplats

Om kvicksilver hos andra myndigheter

Flera svenska myndigheter har ansvar för kvicksilverfrågor inom sina respektive områden.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats

Läkemedelsverketlänk till annan webbplats

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsernalänk till annan webbplats

Sveriges kommuner och regionerlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 6 februari 2021