Kort om kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. Därför är det viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskar.

Regler om kvicksilver

Regler

Generellt förbud för kvicksilver i Sverige

I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på svenska marknaden för att minimera utsläppen till miljön.

Med kvicksilver avses kvicksilver och kemiska föreningar och blandningar där kvicksilver används eller har tillsatts. Kvicksilver får inte

  • släppas ut på den svenska marknaden
  • yrkesmässigt föras ut från Sverige
  • användas i Sverige.

Med varor som innehåller kvicksilver avses varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. Varor som innehåller kvicksilver får inte

  • släppas ut på den svenska marknaden
  • yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver och som redan tagits i bruk får fortsätta användas. Däremot får varan inte släppas ut på marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Läs mer om det svenska kvicksilverförbudet i regeringens informationsblad.

Undantag från det generella förbudet

Vissa användningar av kvicksilver som omfattas av harmoniserade EU-regler är undantagna från det svenska förbudet. EU-rätten har alltså företräde framför nationella regler, vilket innebär att kvicksilver får användas i vissa fall trots det generella förbudet i Sverige. Exempel på sådana användningar är batterier (batteridirektivet), ljuskällor och andra elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet) och vissa mätinstrument (Reach-förordningen) där begränsade halter av kvicksilver får förekomma.

I Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 finns också vissa undantag från det svenska förbudet. Flera av dessa undantag är tidsbegränsade och tillåter viss användning av kvicksilver i analyskemikalier och vissa mätinstrument. Även viss användning av dentalt amalgam är tillåten fram till och med 30 juni 2018 och är då förenat med krav på att föra anteckningar enligt föreskrifterna.

Kemikalieinspektionen kan utöver dessa undantag från det generella förbudet bevilja dispens i enskilda fall.
Du kan läsa mer om dispensansökan här.

Exportförbud för kvicksilver från EU

Från år 2011 är det genom EU:s kvicksilverförordning förbjudet för alla EU-länder att exportera metalliskt kvicksilver, vissa kvicksilverföreningar och blandningar. Förordningen innehåller också bestämmelser om säker förvaring och slutförvaring av metalliskt kvicksilver som är att betraktas som avfall, samt bestämmelser om hur kvicksilveravfall ska bortskaffas på ett sätt som är säkert för hälsa och miljö.

Läs mer om EU:s kvicksilverförordning här.

Ny kvicksilverförordning 2018

Den 1 januari 2018 trädde en ny kvicksilverförordning inom EU i kraft, (EU) 2017/852. Förordningen implementerar Minamatakonventionen om kvicksilver och reglerar kvicksilveranvändning inom en rad olika områden. EU:s exportförbud har kompletterats med ett importförbud för kvicksilver och kvicksilverblandningar. Vissa angivna produkter med kvicksilver tillsatt får inte exporteras, importeras eller tillverkas. Vidare begränsas användning av amalgam, det införs också krav på att tandvårdsinrättningar där tandamalgam används eller amalgamfyllningar används måste vara försedda med amalgamavskiljare. 

Förordningen reglerar även användning av kvicksilver i industriell verksamhet, lagring av kvicksilveravfall med mera.

Läs hela den nya kvicksilverförordningen.

Minamatakonventionen – En global konvention

Minamatakonventionen om kvicksilver begränsar och förbjuder kvicksilver i både produkter och industriella processer från och med 2020. Konventionen skrevs under 2013 och trädde ikraft i augusti 2017.

Läs mer om Minamatakonventionen.

Spridning av kvicksilver

Kvicksilver räknas till de särskilt farliga ämnen som ska fasas ut inom ramen för miljömålsarbetet och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Föroreningar av kvicksilver är fortfarande ett problem på global nivå.

Kvicksilver förekommer i miljön och i föda, framförallt fisk, i så höga halter att både människa och miljö kan ta skada. Även regioner utan kvicksilverutsläpp, exempelvis Arktis, påverkas negativt på grund av att kvicksilver transporteras långa sträckor i luften. Det mesta av det kvicksilver som faller ned på svensk mark kommer från andra länder. För att minska föroreningen av den svenska miljön måste därför åtgärder vidtas på alla nivåer – lokalt, inom EU och globalt.

En stor källa till utsläpp av kvicksilver till luften globalt är förbränning av kol. Andra utsläppskällor är till exempel smältverk, krematorier, småskalig guldutvinning och avfallsförbränning. Spridningen av kvicksilver från krematorier och tandläkarmottagningar kommer att upphöra på sikt eftersom användningen av amalgam har minskat.

Kvicksilver sprids också direkt till mark och vatten exempelvis genom utsläpp från industrier, urlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Effekter

I naturen kan kvicksilver omvandlas till den mycket giftiga formen metylkvicksilver. Metylkvicksilver kan skada det centrala nervsystemet. När nervsystemet utvecklas är det som mest känsligt. Därför bör särskilt foster och små barn skyddas. Metylkvicksilver passerar över moderkakan till fostret, och kan påverka fostrets utveckling. Vid långvarig exponering av låga halter kvicksilver kan barn uppvisa symtom som inlärningssvårigheter och försämrad intellektuell kapacitet.

Vid hög exponering för metylkvicksilver hos vuxna finns risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Sådana effekter ses däremot inte vid låg exponering.

Riskerna för fosterpåverkan av oorganiskt kvicksilver är än så länge bristfälligt studerade men det finns studier som tyder på att oorganiskt kvicksilver ger upphov till likartade skador på det centrala nervsystemet som metylkvicksilver.

Läs mer om kvicksilvers hälsoeffekter – Karolinska Institutet.

Hur får vi i oss kvicksilver?

Kvicksilver kan vi få i oss via födan eller genom exponering i vissa industrimiljöer samt inom tandvården. Höga halter i fisk är ett välkänt miljöproblem och befolkningsgrupper som äter mycket fisk och skaldjur eller marina däggdjur är särskilt utsatta.

Läs mer om kvicksilver i livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer om kvicksilver på Naturvårdsverkets webbplats.

Om kvicksilver hos andra myndigheter

Flera svenska myndigheter har ansvar för kvicksilverfrågor inom sina respektive områden.

Energimyndigheten

Arbetsmiljöverket

Läkemedelsverket

Socialstyrelsen

Länsstyrelserna

Sveriges kommuner och landsting