Genmodifierade organismer - GMO

En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerad. Ansvaret för genteknikverksamhet är uppdelat mellan flera svenska myndigheter.

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för prövning av mikroorganismer samt nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som är genetiskt modifierade.

Ansvaret omfattar bland annat prövning av:

  • avsiktlig utsättning i miljön
  • produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur och insekter och som släpps ut på marknaden.

Genteknikfrågor som rör andra genetiskt modifierade organismer som exempelvis växter, foder, vattenlevande organismer och läkemedel ligger under andra myndigheters ansvar.

Ansvarsfördelning mellan olika myndigheter.

Ansvarsfördelning mellan olika myndigheter.

Läs mer om reglerna för genmodifierade organismer, GMO.

Regler för GMO inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG

Ändringsdirektiv

Alla ändringsdirektiv till GMO-direktivet finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten

Grunddirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG

Genomfört i svensk lagstiftning

Miljöbalk (1998:808) (13 kap. Genteknik)

Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Hos Gentekniknämnden hittar du länkar till övriga lagstiftningar som gäller GMO samt till andra myndigheter som har ansvar inom GMO.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej