Export och import av farliga kemikalier - PIC

PIC-förordningen ställer krav på anmälan vid export av vissa farliga ämnen till länder utanför EU. Importlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå import. Förordningen ställer också krav på produktinformation i form av märkning och säkerhetsdatablad. PIC står för Prior Informed Consent.

Läs mer om vad PIC-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier
(senast konsoliderad 2019-05-01)

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Förordning (EU) 2019/1701 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

 

Alla ändringsförordningar till PIC-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej