Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

Inget samråd pågår.

 

Översyn av begränsade ämnen

Inget samråd pågår.

 

Förslag på undantag

  • EU-kommissionen har publicerat ett samråd om tillägg av undantag 45 till bilaga III: användning av vissa bly- och hexavalenta kromföreningar i elektriska och elektroniska initiatorer av sprängämnen för civil (professionell) användning 
    Sista datum för att lämna synpunkter är 31 juli 2020.
  • EU-kommissionen har publicerat ett samråd om förlängning av undantag 42 i bilaga IV: undantag för användning av kvicksilver i elektriska roterande kontakter som används i intravaskulära ultraljudsavbildningssystem

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.