Kort om elektronikreglerna

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan därför vara en risk för människors hälsa och för miljön, framförallt när utrustningen är kasserad och blir till avfall. På grund av riskerna finns det regler som syftar till att ersätta och begränsa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet

Det mest omfattande regelverket om elektrisk och elektronisk utrustning är beslutat på EU-nivå genom direktiv 2011/65/EU, också kallat RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning.

Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och genom Kemikalieinspektionens egna föreskrifter (KIFS 2017:7).

De ämnen som nu regleras i RoHS-direktivet är:

 • kvicksilver
 • kadmium
 • bly
 • sexvärt krom
 • flamskyddsmedlen PBB och PBDE.

Från och med den 22 juli 2019 kommer följande fyra ftalater att regleras i RoHS-direktivet:

 • DEHP
 • BBP
 • DBP
 • DIBP

Användningen av ftalaterna i medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument är tillåten fram till den 22 juli 2021.

Det pågår en översyn för att överväga begränsningar av fler farliga ämnen. Detta kan medföra att ytterligare ämnen kan komma att regleras i RoHS framöver.

Gränsvärden

RoHS reglerar halterna av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom gränsvärden. Gränsvärdena anges i 9 § i förordning (2012:861), (införlivar bilaga II till direktivet) på följande sätt:

 • Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) eller polybromerade difenyletrar (PBDE).
 • Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,01 viktprocent kadmium.

Ett homogent material är ett material som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning, skärning och krossning) kan delas sönder i olika material. Exempel på sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

Vilken typ av utrustning omfattas av RoHS?

RoHS-direktivet omfattar elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera. På sikt kommer direktivet att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som uttryckligen är undantagen.

RoHS omfattar elva kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning:

 1. Stora hushållsapparater
 2. Små hushållsapparater
 3. IT- och telekommunikationsutrustning
 4. Konsumentutrustning
 5. Belysningsutrustning
 6. Elektriska och elektroniska verktyg
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter
 8. Medicintekniska produkter
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument
 10. Automater
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

De produkter som omfattas är de som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006. Senare datum gäller för produkter i kategorierna 8, 9 och 11. Reservdelar avsedda för reparation av de elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 behöver inte uppfylla ämnesbegränsningarna.

Enligt RoHS innebär att släppa ut på marknaden att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden.

Observera att det finns elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av kraven i RoHS-direktivet. Sådan utrustning kan bland annat vara produkter som är avsedda att sändas ut i rymden eller utrustning för specifika militära ändamål (se 3 § i förordning (2012:861) och artikel 2 i RoHS-direktivet).

Undantag från reglerna i RoHS

I RoHS-direktivets bilaga III och IV listas en rad användningar som är undantagna från reglerna. I de svenska reglerna finns undantagen listade i bilaga 4 och bilaga 5 i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7). Europeiska kommissionen har möjlighet att ta beslut om nya undantag i samråd med medlemsstaterna. Undantaget börjar gälla först när kommissionen har beslutat att godta ansökan om undantag.

Undantag medges endast om följande villkor är uppfyllda:

 • Att det inte är tekniskt möjligt att byta ut det farliga ämnet i användningen ifråga.
 • Att alternativets negativa hälso-, säkerhets- och miljökonsekvenser överväger nyttan.
 • Att alternativets tillförlitlighet inte är säkrad.

Den som söker undantag måste kunna bevisa att dessa villkor är uppfyllda.

När kommissionen beslutar om undantag tar den hänsyn till följande:

 • samhällsekonomiska konsekvenser
 • alternativens tillgänglighet
 • inverkan på utveckling av alternativen.

Undantagen är tidsbegränsade med olika giltighetstid beroende på vilken kategori av utrustning det gäller. För undantag i kategorierna 8 och 9 är giltighetstiden normalt sju år, medan undantag i övriga kategorier normalt gäller i fem år. Undantag kan förnyas eller tas bort under giltighetstiden om villkoren för undantagen inte längre är uppfyllda. Undantag ska gälla ett specifikt ämne.

På EU-kommissionens hemsida finns information om vilka undantag det finns ansökan om förlängning för. Det finns även länkar till beslutade undantag.

Märkning av utrustningen och ditt ansvar som företagare

Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning ha CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket ska vara det enda märke som visar att produkten uppfyller RoHS-kraven. CE-märket fungerar som en garanti för att visa att du som tillverkare uppfyllt samtliga krav i RoHS.

Som ekonomisk aktör ska du kunna identifiera dina kunder och dina egna leverantörer under en tioårsperiod efter det att produkten är släppt på marknaden. Du ska också på begäran av tillsynsmyndigheten kunna lämna sådan information och dokumentation som behövs för att visa att produkten uppfyller kraven. Se 25-26 och 28 §§ i förordning (2012:861).

Om du tillverkar elektrisk och elektronisk utrustning

Enligt RoHS är du tillverkare om du tillverkar eller låter tillverka en produkt och marknadsför den i eget namn eller eget varumärke. Driver du en butikskedja och säljer produkter med ditt eget varumärke räknas du alltså också som tillverkare.

Som tillverkare av en färdig elektrisk eller elektronisk produkt ska du se till att samtliga produktens olika delar och komponenter uppfyller ämneskraven. Men du ska också:

 • ta fram teknisk dokumentation.
 • förse den färdiga produkten med CE-märkning efter kontroll av att alla krav i RoHS är uppfyllda.
 • ta fram en EU-försäkran om överensstämmelse (på engelska: Declaration of Conformity, DoC).
 • förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning (exempelvis artikelnummer eller batchnummer).
 • ange firmanamn, postadress och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

Som tillverkare av elektriska och elektroniska produkter kan du ha en eller flera leverantörer som tillverkar olika delar eller komponenter av produkten. Det är därför viktigt att tydligt kommunicera krav på att få veta kemikalieinnehåll och information till alla dina leverantörer. Om du skriver ett avtal om överensstämmelse med RoHS med leverantörerna är det viktigt att så långt som möjligt se till att specificera vad som ska uppfyllas. Kom ihåg att även om du som tillverkare har avtal med leverantörer så är det fortfarande du som har ansvaret för att samtliga komponenter uppfyller kraven i RoHS. Ett sätt att säkerställa att de produkter som du tillhandahåller inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen är att låta analysera produkterna.

Den tekniska dokumentationen som tillverkaren ska upprätta beskrivs i Modul A i bilaga II till Beslut 768/2008/EG, som är en del av Varupaketet. Standarden EN 50581 tydliggör hur den tekniska dokumentationen kan utformas. Den tekniska dokumentationen ska kunna visas upp under tio år efter att (den individuella) produkten är släppt på marknaden.

I KIFS (2017:7) bilaga 6 framgår hur EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas. I EU-försäkran om överensstämmelse intygar du som tillverkare att produkten uppfyller kraven i RoHS.

Om produkten berörs av flera direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse intyga att produkten uppfyller samtliga dessa direktiv.

Dina skyldigheter som tillverkare beskrivs i 13-15 och 17-18 §§ i förordning (2012:861) och 9 kap. 4-12 §§ i KIFS (2017:7). Se även RoHS-direktivets artikel 7.

Om du importerar elektrisk och elektronisk utrustning

Du räknas som importör när du importerar en produkt från ett land utanför EU och släpper ut den på EU-marknaden. Som importör ska du:

 • försäkra dig om att produkten uppfyller kraven i RoHS och göra ändringar eller förbättringar om så krävs.
 • försäkra dig om att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten är CE-märkt och att tillräcklig dokumentation finns samt att tillverkarens kontaktuppgifter finns tillgängliga.
 • ange firmanamn, postadress och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument.
 • inneha och spara EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) tio år efter det att den individuella produkten satts på marknaden.

Dina skyldigheter som importör beskrivs i 22-23 §§ förordning (2012:861) samt i 9 kap. 5, 7, 9 och 11 §§ i KIFS (2017:7). Observera att en importör som släpper ut elektriska eller elektroniska produkter på marknaden i eget namn eller under eget varumärke betraktas även som tillverkare. Se 22 § i förordning (2012:861).

Om du är distributör av elektrisk och elektronisk utrustning

Du räknas som distributör när du säljer en produkt på marknaden, oavsett om du säljer till andra företag eller till en slutkonsument. Som distributör ska du:

 • försäkra dig om att produkten uppfyller kraven i RoHS och även göra ändringar eller förbättringar om så krävs.
 • se till att produkterna har CE-märkning och identifikationsmärkning samt namn och postadress till tillverkare och importör.
 • kunna visa upp all relevant information och dokumentation om tillsynsmyndigheten begär det.

Dina skyldigheter som distributör beskrivs i 31-32 §§ i förordning (2012:861) samt i 9 kap. 5 § KIFS (2017:7). Observera att en distributör som släpper ut elektriska eller elektroniska produkter på marknaden i eget namn eller under eget varumärke betraktas även som tillverkare.

Tillsyn av RoHS-direktivet

I Sverige utövas tillsynen av reglerna i RoHS-direktivet av Kemikalieinspektionen samt av kommuner. Vi på Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsyn av dig som är tillverkare, importör och distributör, medan kommunerna enbart ansvarar för tillsynen av dig som är distributör och säljer varor från andra svenska leverantörer.

Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn av elektriska och elektroniska produkter löpande i projektform. De produkter som kontrolleras köps eller begärs in från ert företag. Produkterna undersöks först med hjälp av ett ED-XRF instrument (Energy Dispersive X-ray Fluorescence). Alla prover där undersökningen indikerar för höga halter av något av de begränsade ämnena skickas på extern analys hos ett ackrediterat laboratorium. Där utförs kompletterande analyser för att fastställa om provet innehåller för höga halter av något av de ämnen som är begränsade i RoHS-direktivet.

I vissa projekt kontrolleras även produktens märkning och dokumentation. Att produkten är korrekt märkt och har tillräcklig dokumentation är ett krav för att den ska få säljas.

Åtgärder

En tillsynsmyndighet, som Kemikalieinspektionen, kan förbjuda försäljning av produkter som inte följer lagstiftningen om inte du som företagare själv frivilligt upphör med försäljningen eller åtgärdar felet i de fall då det är möjligt. Misstänker vi att du som tillverkare eller importör har släppt ut en produkt på EU-marknaden, som inte uppfyller ämnesbegränsningarna i RoHS-direktivet, måste vi enligt lag anmäla detta till Åklagarmyndigheten. Åklagaren bedömer sedan om det finns anledning till att inleda en förundersökning och väcka åtal.

Straffet för denna typ av miljöbrott är enligt miljöbalken böter eller fängelse i högst två år. Efter den 2 juni 2013 kan även miljösanktionsavgifter dömas ut för vissa typer av överträdelser. Det kan röra sig om när produkter saknar CE-märkning och kontaktuppgifter till tillverkare och/eller importör.

Vill du veta mer om RoHS-direktivet?

Europeiska kommissionen har tillsammans med ett antal medlemsländer tagit fram ett FAQ-dokument som ska hjälpa dig som företagare att tolka RoHS-direktivet.

Europeiska kommissionens FAQ-dokument

Varupaketet

Varupaketet är ett ramverk med en uppsättning gemensamma regler för ett antal olika produkter. De flesta produkter som omfattas av RoHS-direktivet omfattas redan av andra direktiv som är anpassade till Varupaketet. Anpassningen av RoHS till Varupaketet gör det lättare för dig som företagare att följa reglerna.

I och med anpassningen till Varupaketet har ett antal definitioner i RoHS, däribland de centrala begreppen tillverkare och släppa ut på marknaden, blivit harmoniserade med flera andra regler. Kraven på ekonomiska aktörer och bestämmelserna om tillsyn har också blivit gemensamma med ett antal andra direktiv.

För Varupaketet finns sedan tidigare ett vägledningsdokument, den så kallade Blå guiden som täcker frågor om utsättande på marknaden, ansvarsområden för ekonomiska aktörer, tillsyn och teknisk dokumentation.

Läs mer om Varupaketet hos Kommerskollegiet och Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Blå guiden

Andra regler som gäller för elektrisk och elektronisk utrustning

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Från den 1 juli 2017 tas det ut en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Den nya kemikalieskatten regleras i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatteverket är ansvarig myndighet för reglerna. 

WEEE-direktivet

Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall. Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU). De nuvarande reglerna gäller i de olika EU-länderna sedan den 14 februari 2014. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet för WEEE-direktivet.

Miljöbalken

I miljöbalken (1998:808) finns krav på att det inköpande företaget ska ha kontroll på vad som köps in och skaffa sig den kunskap som behövs för att göra rätt produktval ur hälso- och miljösynpunkt. Företag ska även se till att utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Reach-förordningen

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 omfattar regler för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach är, till skillnad från RoHS-direktivet, inte produktspecifikt utan gäller för många olika typer av varor och kemiska produkter. Kraven i Reach kan till exempel gälla utlämnande av information om vissa farliga ämnen som finns i elektrisk och elektronisk utrustning eller att det kan krävas tillstånd för att få använda vissa ämnen i tillverkningen av utrustningen.

POPs-förordningen om långlivade organiska föroreningar

Så kallade POPs-ämnen (Persistent Organic Pollutants) är långlivade organiska föroreningar som kan ge upphov till hälsoeffekter som cancer, reproduktionsstörningar och beteendeförändringar. Användning av POPs-ämnen är förbjuden eller begränsad beroende på vilket ämne det gäller. Exempel på POPs-ämnen är flamskyddsmedlet och mjukgöraren kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), polyklorerade bifenyler (PBC) samt hexaklorbensen och dioxiner. Kraven finns i POPs-förordningen (EG) nr 850/2004.

Faktablad om RoHS-direktivet

Ladda ner faktablad om RoHS-direktivet

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej