Svenska regler om kadmium i gödsel­medel

Innehållsförteckning:

Mineralgödsel kan innehålla kadmium som förorening. Det är förbjudet att saluföra eller överlåta vissa gödselmedel som innehåller mer än 100 gram kadmium per ton fosfor. Syftet med begränsningen är att minska kadmiumhalten i åkermark och därigenom minska halten i grödor.

Begränsning av kadmium i gödselmedel

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 3§ Länk till annan webbplats.

Registrera kadmiumhalter till produktregistret

Du som tillverkar eller för in gödselmedel till Sverige ska bland annat rapportera kadmiumhalterna till Kemi­ka­lie­inspek­tionens produktregister enligt reglerna i 3 kap Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Du rapporterar in uppgifterna till produktregistret via e-portalen.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Dispens från förbudet

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från förbudet. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och redovisa tillräckliga skäl för en dispens. Vi kan endast ge dispens i enskilda fall.

Senast uppdaterad 6 februari 2021