Frätande propplösare – kort om regler

Innehållsförteckning:

Medel för rensning och rengöring av avlopp, så kallade propplösare, är ofta starkt frätande kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Förutom allmänna regler om kemiska produkter omfattas propplösare av specifika regler som bara gäller i Sverige. Om du importerar, tillverkar eller säljer propplösare ansvarar du för att produkterna uppfyller kraven i alla regelverk.

Propplösare används för att göra rent och rensa avlopp från proppar som kan bestå av fett, hår, tvål och matrester. Många propplösare på den svenska marknaden innehåller natrium- eller kaliumhydroxid och är starkt frätande. De kallas ibland för kaustiksoda eller lut och kan vid oförsiktig hantering ge allvarliga frätskador på huden, i ögonen eller i munnen och matstrupen. Även små mängder kan leda till allvarliga skador och det inträffar många olyckor med propplösare varje år.

Det finns flera olika regler för propplösare. Bland annat behöver du informera dina kunder om innehåll och farliga egenskaper och kontrollera att dina produkter inte innehåller ämnen som inte får finnas över vissa halter. Därför behöver du ha god kunskap om kemikaliereglerna och ha koll på om produkterna omfattas av krav på tillstånd eller är förbjudna.

Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

I Sverige finns det nationella regler om krav på tillstånd för privat användning och yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Med särskilt farliga kemiska produkter menas bland annat de som tillhör faroklassen Frätande på huden i farokategori 1A enligt reglerna för klassificering och märkning av kemiska produkter som finns i den så kallade CLP-förordningen. Sådana produkter benämns här även starkt frätande produkter.

Det finns dock ett undantag från tillståndsreglerna som innebär att du som säljer frätande produkter i farokategori 1A inte behöver ha tillstånd för din överlåtelse. Det finns även ett undantag för privat användning av natrium- och kaliumhydroxid, som ämnen eller ingående i blandningar. Många av de propplösare som förekommer på den svenska marknaden är därför undantagna från tillståndskravet, eftersom de innehåller natrium-eller kaliumhydroxid.

Kemikalieinspektionen vill minska användningen av starkt frätande propplösare bland privatpersoner, eftersom allvarliga olyckor vid sådan användning har ökat de senaste åren. Det finns dessutom flera tillgängliga alternativ till starkt frätande propplösare, såväl kemiska som mekaniska, som är säkrare att använda.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat om en regeländring som innebär att undantaget för natrium- och kaliumhydroxid inte kommer att gälla vid privat hantering av medel avsedda för rensning och rengöring av avlopp. Det innebär att privatpersoner från och med den 1 januari 2025 måste ha tillstånd från länsstyrelsen för att få köpa och använda produkter avsedda för rensning eller rengöring av avlopp. Det gäller om produkterna innehåller natrium-eller kaliumhydroxid i sådan halt att de klassificeras i faroklassen Frätande på huden i farokategori 1A och därför betraktas som särskilt farliga.

Vad gäller för dig som säljer propplösare efter den 1 januari 2025?

Du som säljer propplösare som är starkt frätande måste efter 1 januari 2025 kontrollera att privatpersoner som vill köpa produkterna har ett giltigt tillstånd, annars får du inte sälja produkten. Dessutom måste du föra anteckningar över försäljningen. Du som säljer produkterna behöver däremot inte själv ha tillstånd, eftersom yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i kategori 1A är undantagen från krav på tillstånd.

Tänk också på att kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Ett sätt kan vara att se till att produkterna förvaras inlåsta eller bakom försäljningsdisken.

Andra starkt frätande produkter som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid, och som inte är avsedda för rensning eller rengöring av avlopp, får fortsatt köpas och användas av privatpersoner utan krav på tillstånd. Att tillståndskravet gäller för just starkt frätande propplösare beror på att det är den typen av användning som orsakar flest olyckor i hemmen, enligt uppgifter från Giftinformationscentralen.

Läs mer om regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Läs mer om regeländringen i Kemikalieinspektionens ändringsföreskrifter KIFS 2023:2 (pdf, 155 kB). Länk till annan webbplats.

Förbud mot flytande propplösare

Det finns sedan länge ett svenskt förbud mot produkter i flytande form som används för rensning av avlopp och som är starkt frätande. Förbudet innebär att sådana produkter inte får säljas i Sverige, varken till privatpersoner eller yrkesmässiga användare.

Förbudet gäller produkter i flytande form som innehåller syra i en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i en halt som överstiger två viktprocent. Förbudet gäller produkter i flytande form, vilket innebär att även vissa produkter i gelform omfattas av förbudet. Produkter i granulatform omfattas inte av förbudet, men de kan däremot komma att omfattas av kravet på tillstånd för privat användning från den 1 januari 2025.

Läs mer om förbudet i förordning 1998:944, 15§, punkt 2. Länk till annan webbplats.

Ytterligare regler för propplösare

Utöver de specifika svenska regler som finns för propplösare omfattas de även av allmänna kemikalieregler för kemiska produkter. Många av reglerna gäller inom hela EU. Till exempel kan du behöva klassificera, märka och förpacka produkterna enligt reglerna i CLP-förordningen och lämna säkerhetsdatablad till dina yrkesmässiga kunder enligt krav i Reach-förordningen. Du kan också behöva lämna uppgifter för giftinformation till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa och anmäla produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister enligt nationella regler.

Kemikaliereglerna är till för att dina produkter ska vara säkra att hantera, både för den som använder dem och för miljön. Det är du som importerar, tillverkar eller säljer propplösare som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven i alla regelverk.

Läs mer om regler för kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 januari 2024