Kommande slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen

Du som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach-förordningen. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Sista ansökningsdatum har passerats för alla ämnen på bilaga XIV. Sista ansökningsdatum var det datum då du senast skulle ha ansökt om tillstånd för att inte riskera uppehåll i din användning i väntan på beslut. Det är dock fortfarande möjligt att ansöka om tillstånd, även om du inte längre är garanterad att slippa uppehåll i din användning i väntan på beslut.

Om du eller din leverantör har lämnat in en tillståndsansökan i tid, före sista ansökningsdatum i bilaga XIV, får du fortsätta att använda ämnet i väntan på beslut från Echa. 

För de flesta ämnen har även slutdatum passerats. Efter slutdatum får du inte använda eller släppa ut ett tillståndspliktigt ämne på marknaden, om du inte har sökt och fått tillstånd.

För några ämnen har slutdatum ännu inte passerats. Du ser dem nedan.

Kommande slutdatum

Slutdatum 4 juli 2020 (sista ansökningsdatum 4 januari 2019)

  • 1-Brompropan (n-propylbromid) (EG-nr: 203-445-0, CAS-nr: 106-94-5)
  • Diisopentylftalat (EG-nr: 210-088-4, CAS-nr: 605-50-5)
  • 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika (EG-nr: 276-158-1, CAS-nr: 71888-89-6)
  • 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C7-11-alkylestrar, grenade och raka (EG-nr: 271-084-6, CAS-nr: 68515-42-4)
  • 1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak (EG-nr: 284-032-2, CAS-nr: 84777-06-0)
  • Bis(2-metoxietyl)ftalat (EG-nr: 204-212-6, CAS-nr: 117-82-8)
  • Dipentylftalat (EG-nr: 205-017-9, CAS-nr: 131-18-0)
  • N-pentyl-isopentylftalat (EG-nr: -, CAS-nr: 776297-69-9)

Slutdatum 4 oktober 2020 (sista ansökningsdatum 4 april 2019)

  • Antracenolja (EG-nr: 292-602-7, CAS-nr: 90640-80-5)
  • Beck, koltjära, högtemp. (EG-nr: 266-028-2, CAS-nr: 65996-93-2)

Slutdatum 4 januari 2021 (sista ansökningsdatum 4 juli 2019)

 • 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer) (EG-nr: -, CAS-nr: -)
 • 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad (ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem) (EG-nr: -, CAS-nr: -)

Läs mer om tillstånd i Reach-förordningen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i produktregistret om du har fasat ut dessa ämnen ur dina produkter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej