Kommande sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Du som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach-förordningen. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Sista ansökningsdatum närmar sig för två ämnen på bilaga XIV. Sista ansökningsdatum är det datum då du senast måste ansöka om tillstånd om du inte vill riskera uppehåll i din användning i väntan på beslut.

Om du eller din leverantör har lämnat in en tillståndsansökan i tid, före sista ansökningsdatum i bilaga XIV, får du fortsätta att använda ämnet i väntan på beslut från Echa. 

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum 4 juli 2019

  • 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer] (EG-nr: -, CAS-nr: -)
  • 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad [ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem] (EG-nr: -, CAS-nr: -)

Läs mer om tillstånd i Reach-förordningen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i produktregistret om du har fasat ut dessa ämnen ur dina produkter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej