Kommande slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Du som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach-förordningen. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Slutdatum närmar sig för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Efter detta slutdatum får du inte längre använda eller släppa ut ämnena på marknaden, om du inte har tillstånd. Om du är nedströmsanvändare kan du i vissa fall ha möjlighet att använda din leverantörs tillstånd.

Om du eller din leverantör har lämnat in en tillståndsansökan i tid, före sista ansökningsdatum i bilaga XIV, får du fortsätta att använda ämnet i väntan på beslut från Echa.

Även sista ansökningsdatum närmar sig för flera ämnen på bilaga XIV. Sista ansökningsdatum är det datum då du senast måste ansöka om tillstånd om du inte vill riskera uppehåll i din användning i väntan på beslut. 

Slutdatum

Slutdatum 22 januari 2019 (sista ansökningsdatum 22 juli 2017)

 • Krom(III)kromat (EC-nr: 246-356-2, CAS-nr: 24613-89-6)
 • Strontiumkromat (EC-nr: 232-142-6, CAS-nr: 7789-06-2)
 • Kaliumbis(zinkkromat)hydroxid (EC-nr: 234-329-8, CAS-nr: 11103-86-9)
 • Zinkkromat(VI)hydroxid (EC-nr: 256-418-0, CAS-nr: 49663-84-5)

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum 4 januari 2019 (slutdatum 4 juli 2020)

 • 1-Brompropan (n-propylbromid) (EG-nr: 203-445-0, CAS-nr: 106-94-5)
 • Diisopentylftalat (EG-nr: 210-088-4, CAS-nr: 605-50-5)
 • 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C6-8-grenade alkylestrar, C7-rika (EG-nr: 276-158-1, CAS-nr: 71888-89-6)
 • 1,2-Bensendikarboxylsyra, di-C7-11-grenade alkylestrar, grenade och raka (EG-nr: 271-084-6, CAS-nr: 68515-42-4)
 • 1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak (EG-nr: 284-032-2, CAS-nr: 84777-06-0)
 • Bis(2-metoxietyl)ftalat (EG-nr: 204-212-6, CAS-nr: 117-82-8)
 • Dipentylftalat (EG-nr: 205-017-9, CAS-nr: 131-18-0)
 • n-pentyl-isopentylftalat (EG-nr: -, CAS-nr: 776297-69-9)

Sista ansökningsdatum 4 april 2019 (slutdatum 4 oktober 2020)

 • Antracenolja (EG-nr: 292-602-7, CAS-nr: 90640-80-5)
 • Beck, koltjära, högtemp. (EG-nr: 266-028-2, CAS-nr: 65996-93-2)

Sista ansökningsdatum 4 juli 2019 (slutdatum 4 januari 2021)

 • 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattar väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material (UVCB-ämnen), polymerer och homologer] (EG-nr: -, CAS-nr: -)
 • 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad [ämnen med en rak eller grenad alkylkedja med nio kolatomer, där den fjärde kolatomen är kovalent bunden till fenol, etoxilerad, inbegripandes UVCB-ämnen och väldefinierade ämnen, polymerer och homologer, vilket inkluderar alla enskilda isomerer och/eller kombinationer av dem] (EG-nr: -, CAS-nr: -)

Läs mer om tillstånd i Reach-förordningen.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i produktregistret om du har fasat ut dessa ämnen ur dina produkter.