Guide till Reach-registrering

Om du ska tillverka eller importera ett ton eller mer av ett ämne måste du registrera ämnet hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det innebär att du måste lämna uppgifter om ämnets egenskaper och information om hur ämnet kan användas på ett säkert sätt. Hur mycket information som ska lämnas beror på mängden av ämnet och vilka faror som är förknippade med ämnet. Ju mindre mängd och ju färre faror, desto mindre information behöver du lämna. Företag som ska registrera samma ämne måste samarbeta och lämna in vissa uppgifter gemensamt. Om du inte registrerar ämnet är det olagligt att tillverka det och/eller släppa ut det på marknaden inom EES-området (EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein).

Läs mer i Echas vägledning om registrering.

Läs mer om att komma igång med din registrering.

 • Vad ska registreras?
 • Finns det ämnen som är undantagna?
 • Vem ska registrera ämnen?
 • När ska ämnen registreras?
 • Vilken information ska finnas i registreringen?
 • Måste registranter av samma ämne samarbeta?
 • Om ytterligare studier krävs
 • När behövs en kemikaliesäkerhetsrapport?
 • Hur får jag kontakt med andra registranter för samma ämne?
 • När måste jag lämna in en förfrågan om att få registrera?
 • Hur skickas registreringen till Echa?
 • Vad kostar det att registrera ett ämne?
 • Vad händer efter att du lämnat in din registrering?
 • Behöver registreringsunderlaget uppdateras?