Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Aktuellt om registrering i Reach

Här hittar du information om kommande eller beslutade ändringar i Reach-förordningen som påverkar kraven i registreringsunderlagen eller i registreringsprocessen.

Enda representanter (OR) måste uppge sina tillverkare utanför EU senast 14 oktober 2022

De företag som agerar som enda representant för tillverkare från länder utanför EU kommer från och med den 26 april att bli ombedd att identifiera de tillverkare utanför EU som de representerar, inklusive deras kontaktuppgifter i Reach-IT. Det krävs ett separat Reach-IT-konto för varje tillverkare. Dessa konton i Reach-IT ska vara klara senast den 14 oktober 2022.

På Echas webbsida finns mera information om det nya kravet för enda representanter Länk till annan webbplats.

Möjligheten att begära REACH-registreringsnummer för dina NONS-anmälningar upphörde 17 juli 2022

NONS (Notifications of new substances) kallas de anmälningar av nya ämnen som företag gjorde i enlighet med Direktiv 67/548/EEC. Direktivet gällde innan Reach-förordningen trädde i kraft år 2007. För att NONS-anmälningar ska vara giltiga även enligt Reach-förordningen så måste företaget kopplas till det registreringsnummer som Echa har tilldelat anmälan. Om ditt företag vill göra anspråk på de Reach-registreringsnummer som tilldelats era NONS-anmälningar måste ni göra det före den 17 juli 2022. Efter detta kommer den europeiska kemikaliemyndigheten att ta bort den möjligheten.

På Echas webbsida finns mer information om denna ändring för NONS-anmälningar Länk till annan webbplats..

Uppdatering av registreringsunderlag – tidsfrister har klargjorts och förtydligats

Den information som lämnas till ECHA i registreringsunderlagen måste uppdateras så snart något ändras eller ny information blir tillgänglig. Kommissionen har förtydligat när företag behöver uppdatera sina registreringsunderlag i enlighet med artikel 22.1 i Reach-förordningen. Betydelsen ”utan onödigt dröjsmål” har klargjorts och anges i de flesta fall som tre månader och i mer komplexa fall upp till 12 månader. Tidsgränserna ska fungera som övre gränser, det vill säga uppdateringar måste göras så snart som möjligt och senast inom den fastställda tidsfristen.

Ändringarna träder ikraft 11 december 2020.

Ändringarna innebär att:

  • En tidsgräns på tre månader gäller för en administrativ uppdatering, till exempel en ändring av en registrants status eller identitet.
  • En tidsgräns på tre månader gäller för att informera om att tillverkningen eller importen av ett ämne har upphört.
  • En tidsgräns på sex, nio eller tolv månader gäller för mer komplexa uppdateringar, till exempel när klassificeringen och märkningen av ett ämne utan en harmoniserad klassificering ändras, eller om det finns ändringar i kemikaliesäkerhetsrapporten eller riktlinjer för säker användning.

När det finns flera skäl för att uppdatera en registrering krävs endast en inlämning och den längsta tidsfristen gäller.

Du uppmanas att se till att du har övervakningssystem som gör det möjligt för dig att snabbt identifiera de ändringar som kräver att du uppdaterar dina registreringar. Du bör också föra register över dessa förändringar, så att du kan visa din nationella tillsynsmyndighet att nödvändiga uppdateringar har gjorts för alla dina ämnen.

Att hålla den gemensamt inlämnade delen av registreringen uppdaterad är ett gemensamt ansvar för alla registranter (båda ledande- och medregistranter). Samtliga registranter måste se till att de har ett samarbets- och kostnadsdelningsavtal på plats för denna aktivitet.

Echa, vissa medlemsländer och branschorganisationer deltar i arbetet med att uppdatera Vägledningen om registrering. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

På Echas webbsida finns mera information om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435. Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att uppdatera sina registreringar Länk till annan webbplats.

Övergångsregler för registrering av infasningsämnen som gällde fram till 31 december 2019

Övergångsreglerna för registrering av infasningsämnen skulle ha upphört att gälla den 31 maj 2018. Men Kommissionen har nu klargjort att vissa bestämmelser för infasningsämnen kommer att gälla fram till den 31 december 2019. Det innebär att:

  • Från och med den 1 januari 2020 måste du som företagare beräkna vilken volym av ett ämne du kommer att tillverka eller importera under kommande kalenderår. Det måste du göra för vart och ett av de ämnen du använder.
  • Genomförandeförordningen rekommenderar att registranter ska fortsätta använda informella kommunikationsplattformar, liknande som de som använts tidigare vid registrering av infasningsämnen (SIEF(substance information exchange forum). Detta för att både nya och befintliga registranter ska kunna fortsätta dela information med varandra vid sammanställning av nya registreringar och vid uppdateringar av befintliga registreringsunderlag.
  • Från och med 1 januari 2020 måste alla företag som planerar att registrera ett ämne lämna in en förfrågan till ECHA. Det spelar ingen roll om du tidigare förhandsregistrerat ditt ämne. Detta ska du göra för att få information om vilka andra företag som har registrerat samma ämne och kunna inleda förhandlingar om datadelning.
  • Om förhandlingar om datadelning har inletts inom ett SIEF, kan tvister om delning av data lämnas in till Echa enligt artikel 30.3 i Reach fram till den 31 december 2019. Efter detta datum kommer alla tvister om delning av data att hanteras enligt artikel 27 i Reach.
  • Vissa infasningsämnen kommer att fortsätta att dra nytta av mindre stränga informationskrav. Det gäller om du har registrerat på det lägsta tonnagebandet, mellan 1 och 10 ton per år och om ämnena inte uppfyller kriterierna i bilaga III (ämnen som förmodas vara farliga och som har spridd användning).

På Echas webbsida finns mera information om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692. Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692 om registrering och gemensamt utnyttjande av data efter det att den slutliga tidsfristen för registrering av infasningsämnen har löpt ut. Länk till annan webbplats.

Information om nanoformer krävs från och med den 1 januari 2020

Om du tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan du behöva komplettera ditt registreringsunderlag med ytterligare information.

Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats och specifika bestämmelser om krav på data för ämnen i nanoform har införts. Det krävs bland annat information om nanoformens förmåga att tas upp i kroppen samt dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de kommit ut på marknaden.

Skälet till att införa särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med dessa ämnen.

Se det inspelade webinariet Getting ready for revised REACH information requirements for nanoforms hos en europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Webinar on practical advice for registering nanoforms – questions and answers Länk till annan webbplats.

Information och vägledning om de nya reglerna hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 vad gäller ändring i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen Länk till annan webbplats.

Webbaserat verktyg, e-REACHNano

Via webbverktyget e-REACHNano kan du som företagare få hjälp med registrering av information om nanomaterial för de ämnen som du tillverkar eller importerar. Verktyget har nyligen uppdaterats och förklarar genom små korta filmer vad ditt företag behöver registrera. Verktyget har tagits fram av konsulter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ta hjälp av webbverktyget e-REACHNano, information om kraven i Reach-förordningen på engelska Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 13 september 2022