Aktuellt om begränsningar

Här hittar du några av de senast beslutade begränsningarna i Reach-förordningen.

Fler begränsningar har tillkommit i bilaga XVII. Bilagan är en lista över ämnen som har oacceptabla hälso- eller miljörisker när de används på vissa sätt och därför har särskilda restriktioner. Några av de senaste begränsningarna gäller för:

Hela bilaga XVII med samtliga begränsade ämnen hittar du på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om Reach-förordningen.

TDFA ((3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol)

TDFA är en förkortning för (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol). TDFA är ett impregneringsmedel och det används bland annat för skyddsbehandling eller impregnering av ytor. Inom EU har man beslutat om att begränsa användningen av TDFA och dess mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivat (nedan kallade TDFA-derivat), eftersom de kan orsaka allvarliga akuta lungskador. Syftet med begränsningen är att skydda allmänheten och att göra yrkesmässiga användare medvetna om riskerna med produkterna.

Begränsningen börjar gälla den 2 januari 2021 och innebär att:

 • En sprayprodukt får inte innehålla mer än 2 ppb TDFA eller TDFA-derivat, varken var för sig eller tillsammans, om sprayprodukten samtidigt innehåller organiska lösningsmedel. Gränsvärdet gäller för sprayprodukter som släpps ut på marknaden för allmänheten. Värdet beräknas utifrån vikten av ämnena i produkten.
 • En sprayprodukt, som innehåller TDFA eller TDFA-derivat tillsammans med lösningsmedel, och som är avsedd att användas yrkesmässigt, ska vara tydligt märkt med texten ”Endast för yrkesmässigt bruk” och ”Dödligt vid inandning” med faropiktogrammet GHS06. Texten ska vara beständig. Kravet på märkning gäller utöver andra märkningskrav som kan gälla för produkten enligt CLP-förordningen.
Farosymbol GHS06, farosymbol med dödskalle och två korsade ben.

Farosymbol GHS06

 • I säkerhetsdatabladet under avsnitt 2.3 ska följande obligatoriska information finnas med: ”Blandningar bestående av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol och/eller dess mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivat i en koncentration som är lika med eller högre än 2 ppb och av organiska lösningsmedel i sprayprodukter är endast avsedda för yrkesmässigt bruk och är märkta med ”Dödligt vid inandning”.”

Med sprayprodukter menas aerosolbehållare och pumpsprayflaskor som saluförs för att användas för skyddsbehandling eller impregnering.

De organiska lösningsmedel som avses i begränsningen inkluderar även drivgaser i aerosoler.

Regeln finns i post 73, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen:

Kommissionens förordning (EU) 2019/957 av den 11 juni 2019 om ändring av bilaga XVII ((3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol)länk till annan webbplats

Vissa ftalater (DEHP, DBP, BBP och DIBP) i varor

EU-kommissionen har beslutat om en utökad begränsning för vissa så kallade ftalater som används som mjukgörare i framförallt plast. Det finns en begränsning för dessa ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar sedan tidigare men nu omfattar begränsningen ytterligare en ftalat och många typer av varor. För att ta del av begränsningen i sin helhet behöver du läsa texten i Reach-förordningen.

Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. De ämnen som begränsas är:

 • DEHP (CAS-nummer 117-81-7),
 • DBP (CAS-nummer 84-74-2),
 • BBP (CAS-nummer 85-68-7),
 • DIBP (CAS-nummer 84-69-5).

Det här innebär den nya begränsningen

Varor får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 om de innehåller DEHP, DBP, BBP eller DIBP enskilt eller i någon kombination i en halt på 0,1 viktprocent eller högre i det mjukgjorda materialet. Begränsningen gäller inte varor som har släppts ut på marknaden före detta datum. Sådana varor får fortsatt säljas i alla led.

Undantag

Vissa varor är undantagna de nya reglerna. Det gäller exempelvis

 • varor som enbart används inom industrin eller utomhus, under förutsättning att inget mjukgjort material kommer i kontakt med människors slemhinnor eller i långvarig kontakt med hud.
 • varor som omfattas av vissa andra regelverk, till exempel material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och medicintekniska produkter.
 • motorfordon, luftfartyg och reservdelar till sådana behöver följa reglerna från och med 7 januari 2024.

Detta gäller idag

Ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP i varor är idag reglerade i flera olika regelverk:

 • De fyra ftalaterna finns på EU:s så kallade kandidatförteckning. Det innebär att leverantörer måste informera sina kunder om en vara innehåller över 0,1 procent av någon av ftalaterna enligt artikel 33 i Reach-förordningen.
 • Det är förbjudet att sälja leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller ämnena DEHP, DBP och BBP enligt Reach-förordningen. Haltgränsen är 0,1 viktprocent i det mjukgjorda materialet.
 • DIBP är förbjudet i leksaker genom leksaksdirektivet (2009/48/EG). Haltgränsen är 0,3 viktprocent och gäller för åtkomliga delar av leksaken.
 • DEHP, DBP, BBP och DIBP är begränsade i elektronik genom det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU). För de flesta elektriska och elektroniska produkter började begränsningen gälla 22 juli 2019. Haltgränsen är 0,1 viktprocent i homogent material.

Begränsningen finns i post 51, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med den nya begränsningen:

Kommissionens förordning (EU) 2018/2005 av den 17 december 2018 om ändring av bilaga XVII (DEHP, DBP, BBP och DIBP i varor)länk till annan webbplats

Mer om kandidatförteckningen och informationsplikten

Mer om RoHS-direktivet för elektronik

Mer om leksaksdirektivet

Vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) i textilier

För att skydda privatpersoner har EU-kommissionen beslutat om en begränsning för vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, så kallade CMR-ämnen, i varor av textil och i skor. Varor som omfattas av begränsningen är till exempel kläder, lakan, handdukar och inredningstextilier som privatpersoner kommer i kontakt med. Det betyder att till exempel tyger i bilar, bussar och offentliga miljöer också omfattas. De nya reglerna gäller i alla försäljningsled från och med den 1 november 2020.

Den nya begränsningen innebär att

 • det finns haltgränser för 33 olika CMR-ämnen och ämnesgrupper. Haltgränserna är olika för olika ämnen.
 • haltgränserna gäller textilier och skor som är tillgängliga för privatpersoner. Med textilier avses kläder och tillbehör till kläder samt andra textilier som kommer i kontakt med huden.
 • haltgränsen för formaldehyd i jackor, rockar eller möbelklädsel är 300 mg/ kg under perioden 1 november 2020 – 1 november 2023. Därefter gäller ett strängare gränsvärde.

Vissa varor är undantagna från de nya reglerna. Det gäller exempelvis varor eller delar av varor som helt är tillverkade av äkta päls eller läder, begagnade varor, heltäckningsmattor och andra mattor. Även vissa engångstextilier och varor som omfattas av regler om personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter är undantagna.

Regeln finns i post 72, bilaga XVII till Reach-förordningen. Ämnena och haltgränserna finns i tillägg 12.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1513 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen i textil)länk till annan webbplats

EU-kommissionen har även tagit fram en vägledning. Den ska göra det lättare att bedöma vilka varor som omfattas av begränsningen och innehåller en lista över analysmetoder.

Vägledning om begränsningen av CMR-ämnen i textilierlänk till annan webbplats

1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)

1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) är ett lösningsmedel som används inom industrin. Det är bland annat bedömt som fosterskadande och inom EU har man beslutat om en begränsning för att skydda dem som arbetar med ämnet.

Begränsningen innebär att

 • 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) och blandningar som innehåller NMP i en koncentration på 0,3 % eller mer, inte får släppas ut på marknaden från och med den 9 maj 2020
 • haltgränsen får överskridas om tillverkare, importörer och nedströmsanvändare gör en exponeringsbedömning som visar att exponeringen vid användning ligger under de gränsvärden för inandning och hudupptag som anges i begränsningen (14,4 mg/m3 för exponering via inandning och 4,8 mg/kg/dag för exponering via huden)
 • om ämnet ska användas som lösningsmedel eller reaktant vid trådbeläggning så gäller begränsningen från och med 9 maj 2024.

Regeln finns i post 71, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Länken nedan går till den engelska versionen eftersom det finns ett översättningsfel i den svenska.

Kommissionens förordning (EU) 2018/588 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII (1-metyl-2-pyrrolidon (NMP))länk till annan webbplats

EU-kommissionen har även tagit fram en vägledning. Den ska ge vägledning om hur du kan kontrollera riskerna vid användning av NMP.

Vägledning om begränsningen för 1-Metyl-2-pyrolidon (NMP)länk till annan webbplats

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) tillhör gruppen cykliska siloxaner och förekommer i kosmetiska produkter. Ämnena gör att hudkrämer blir lättare att smörja på huden och har en antistatisk effekt i hårprodukter. D4 och D5 är så kallade PBT-ämnen. Det innebär att de har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen efter applicering.

Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020. Efter detta datum

 • får inte D4 och D5 släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort om koncentrationen är 0,1 viktprocent eller högre för något av ämnena.

Regeln finns i post 70, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2018/35 av den 10 januari 2018 om ändring av bilaga XVII (Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)).länk till annan webbplats

Bisfenol A i kvitton

Bisfenol A är ett ämne som kan påverka fortplantningen och som är misstänkt hormonstörande. Det används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och även som färgframkallare i bland annat kvittopapper. Inom EU har man beslutat att innehållet av bisfenol A ska begränsas i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Den nya begränsningen börjar gälla den 2 januari 2020 och innebär att det inte får finnas halter från 0,02 viktprocent och högre i termopapper som släpps ut på marknaden.

Regeln finns i post 66, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 om ändring av bilaga XVII (bisfenol A)länk till annan webbplats

Läs nyheten "Förbud mot bisfenol A i kvitton och biljetter" på Kemikalieinspektionens webbplats

Nonylfenoletoxilater i textilier

Nonylfenoletoxilat är ett ämne som används vid textiltillverkning. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. Inom EU har man därför beslutat om en begränsning för ämnet i kläder och andra textilier. Den nya regeln börjar gälla den 3 februari 2021 och innebär att det blir förbjudet att släppa ut textilvaror som kan komma att tvättas i vatten på marknaden som innehåller 0,01 viktprocent eller mer av nonylfenoletoxilat.

Regeln kommer inte att gälla second hand-textilier eller varor som är tillverkade av enbart återvunna textilier eftersom nonylfenoletoxilat anses ha tvättats bort i sådana varor.

Regeln finns i post 46 a, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/26 av den 13 januari 2016 om ändring av bilaga XVII (nonylfenoletoxilat)länk till annan webbplats

Läs nyheten "Stopp för giftigt ämne i kläder" på Kemikalieinspektionens webbplats

Senast uppdaterad 14 januari 2021