Regler för lampoljor och oljelampor

Lampoljor och oljelampor måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas till allmänheten. Det innebär att oljorna måste vara förpackade och märkta på ett visst sätt och lamporna måste vara designade på ett sätt så att små barn inte kan komma åt lampoljan inuti.

Oljelampa

Prydnadsoljelampor måste vara designade så att små barn inte kan skadas av lampoljan.

Varför finns reglerna?

Om ett barn sväljer lampolja så kan den lätt glida ner i luftvägarna och orsaka kemisk lunginflammation och livshotande lungskador. Därför ska oljelampor vara utformade för att minska risken för att små barn upp till tre år ska komma åt lampoljan.

Lampolja

Lampoljor som är märkta med faroangivelsen "Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna" ska förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter och vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande texter:

  • "Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn".
  • "Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande skador".

Oljelampa

Prydnadslampor måste vara designade så att små barn inte kan skadas av lampolja.

Hur ska oljelampor vara utformade?

Här är några exempel på krav som oljelampor ska uppfylla enligt standarden EN 14059:

  • Oljelampan ska vara gjord av ett lämpligt material.
  • Oljelampan ska inte stjälpa omkull på lutande underlag.
  • Oljelampan ska vara utrustad med skydd för veken.
  • Det ska krävas två oberoende rörelser för att öppna lampan för påfyllnad av olja.
  • Oljelampan ska kunna hållas upp och ner i 10 sekunder utan att olja läcker ut.
  • Lampans märkning ska vara varaktig och tydligt läsbar.   
  • Oljelampan får inte vara designad på ett sätt som verkar lockande för små barn.

Vad innebär reglerna?

Lampoljor som säljs till allmänhet får inte släppas ut på marknaden om oljan inte är märkt och förpackad på angivet sätt. Regeln finns i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 i bilaga XVII, post 3.5.

Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN). Regeln finns i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 i bilaga XVII, post 3.4.

Reglerna finns i Reach-förordningen.

Läs mer om bilaga XVII och begränsningar i Reach-förordningen.

De fullständiga kraven på hur oljelampor ska vara utformade finns i standarden EN 14059, som du kan köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej