Aktuellt om begränsningar

Här hittar du några av de senast beslutade begränsningarna i Reach-förordningen.

Fler begränsningar har tillkommit i bilaga XVII. Bilagan är en lista över ämnen som har oacceptabla hälso- eller miljörisker när de används på vissa sätt och därför har särskilda restriktioner. Några av de senaste begränsningarna gäller för:

Hela bilaga XVII med samtliga begränsade ämnen hittar du på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Läs mer om Reach-förordningen.

Vissa ftalater (DEHP, DBP, BBP och DIBP) i varor

EU-kommissionen har beslutat om en begränsning för vissa så kallade ftalater som används som mjukgörare i framförallt plast. Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan.

De ämnen som begränsas är:

 • DEHP (CAS-nummer 117-81-7),
 • DBP (CAS-nummer 84-74-2),
 • BBP (CAS-nummer 85-68-7),
 • DIBP (CAS-nummer 84-69-5).

Det här innebär den nya begränsningen

Varor får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 om de  innehåller DEHP, DBP, BBP och DIBP enskilt eller i någon kombination i en halt på 0,1 viktprocent eller högre i det mjukgjorda materialet.  Begränsningen gäller inte varor som har släppts ut på marknaden före detta datum. Sådana varor får fortsatt säljas. Leksaker och barnavårdsartiklar omfattas inte av denna punkt i begränsningen utan har en egen punkt, se nedan.

Leksaker och barnavårdsartiklar får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020, om det mjukgjorda materialet i dem innehåller DEHP, DBP, BBP eller DIBP enskilt eller i någon kombination i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre.

DEHP, DBP, BBP och DIBP får inte användas som ämnen eller i blandningar, enskilt eller i någon kombination i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.

Undantag

Vissa varor är undantagna de nya reglerna. Det gäller exempelvis

 • varor som enbart används inom industrin eller utomhus, under förutsättning att inget mjukgjort material kommer i kontakt med människors slemhinnor eller i långvarig kontakt med hud.
 • varor som omfattas av vissa andra regelverk, till exempel material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och medicintekniska produkter samt elektronik. I det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) som reglerar vissa ämnen i elektronik, så finns en motsvarande begränsning som börjar gälla 22 juli 2019. 
 • motorfordon, luftfartyg och reservdelar till sådana behöver följa reglerna från och med 7 januari 2024.

Detta gäller idag

De fyra ftalaterna finns idag på EU:s så kallade kandidatförteckning. Det innebär att leverantörer måste informera sina kunder om en vara innehåller över 0,1 procent av någon av ftalaterna enligt artikel 33 i Reach-förordningen.

Det är redan i dag förbjudet att sälja leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller ämnena DEHP, DBP och BBP enligt Reach-förordningen. Haltgränsen är 0,1 viktprocent.

DIBP är idag förbjudet i leksaker genom leksaksdirektivet (2009/48/EG). Haltgränsen är 0,3 viktprocent och gäller för åtkomliga delar av leksaken.

DEHP, DBP och BBP får inte användas som ämnen eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.

Begränsningen finns i post 51, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med den nya begränsningen:

Kommissionens förordning (EU) 2018/2005 av den 17 december 2018 om ändring av bilaga XVII (DEHP, DBP, BBP och DIBP i varor)

Mer om kandidatförteckningen och informationsplikten

Mer om RoHS-direktivet för elektronik

Mer om leksaksdirektivet

Vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) i textilier

För att skydda privatpersoner har EU-kommissionen beslutat om en begränsning för vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, så kallade CMR-ämnen, i varor av textil och i skor. Varor som omfattas av begränsningen är till exempel kläder, lakan, handdukar och inredningstextilier som privatpersoner kommer i kontakt med. Det betyder att till exempel tyger i bilar, bussar och offentliga miljöer också omfattas. De nya reglerna gäller från och med den 1 november 2020.

Den nya begränsningen innebär att

 • det finns haltgränser för 33 olika CMR-ämnen och ämnesgrupper. Haltgränserna är olika för olika ämnen.
 • haltgränserna gäller textilier och skor som är tillgängliga för privatpersoner.  Med textilier avses kläder och tillbehör till kläder samt andra textilier som kommer i kontakt med huden.
 • haltgränsen för formaldehyd i jackor, rockar eller möbelklädsel är 300 mg/ kg under perioden 1 november 2020 – 1 november 2023. Därefter gäller ett strängare gränsvärde.

Vissa varor är undantagna från de nya reglerna. Det gäller exempelvis varor eller delar av varor som helt är tillverkade av äkta päls eller läder, begagnade varor, heltäckningsmattor och andra mattor. Även vissa engångstextilier och varor som omfattas av regler om personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter är undantagna.

Regeln finns i post 72, bilaga XVII till Reachförordningen. Ämnena och haltgränserna finns i tillägg 12.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1513 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen i textil)

EU-kommissionen har även tagit fram en vägledning. Den ska göra det lättare att bedöma vilka varor som omfattas av begränsningen och innehåller en lista över analysmetoder.

Vägledning om begränsningen av CMR-ämnen i textilier

Metanol

Metanol är ett lösningsmedel som bland annat kan förekomma i spolar- och avfrostningsvätskor för vindrutor. Den här begränsningen har tillkommit för att minska risken för allvarlig metanolförgiftning hos missbrukare och när barn och andra oavsiktlig förtär vätskorna. 

Begränsningen börjar gälla den 9 maj 2019. Efter detta datum

 • får inte spolarvätska eller avfrostningsvätska för vindrutor släppas ut på marknaden till allmänheten om de innehåller metanol i en koncentration av 0,6 viktprocent eller mer.

Regeln finns i post 69, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Observera att kommissionen skrivit fel datum för när begränsningen börjar gälla i ändringsförordningen nedan men kommit med en rättelse, se länken under.

Kommissionens förordning (EU) 2018/589 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII (metanol)

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/589 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII (metanol)

1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)

1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) är ett lösningsmedel som används inom industrin. Det är bland annat bedömt som fosterskadande och inom EU har man beslutat om en begränsning för att skydda dem som arbetar med ämnet.

Begränsningen innebär att

 • 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) och blandningar som innehåller NMP i en koncentration på 0,3 % eller mer, inte får släppas ut på marknaden från och med den 9 maj 2020
 • haltgränsen får överskridas om tillverkare, importörer och nedströmsanvändare gör en exponeringsbedömning som visar att exponeringen vid användning ligger under de gränsvärden för inandning och hudupptag som anges i begränsningen (14,4 mg/m3 för exponering via inandning och 4,8 mg/kg/dag för exponering via huden)
 • om ämnet ska användas som lösningsmedel eller reaktant vid trådbeläggning så gäller begränsningen från och med 9 maj 2024.

Regeln finns i post 71, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Länken nedan går till den engelska versionen eftersom det finns ett översättningsfel i den svenska.

Kommissionens förordning (EU) 2018/588 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII (1-metyl-2-pyrrolidon (NMP))

EU-kommissionen har även tagit fram en vägledning. Den ska ge vägledning om hur du kan kontrollera riskerna vid användning av NMP.

Vägledning om begränsningen för 1-Metyl-2-pyrolidon (NMP)

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) tillhör gruppen cykliska siloxaner och förekommer i kosmetiska produkter. Ämnena gör att hudkrämer blir lättare att smörja på huden och har en antistatisk effekt i hårprodukter. D4 och D5 är så kallade PBT-ämnen. Det innebär att de har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen. så kallade ”rinse off” produkter.

Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020. Efter detta datum

 • får inte D4 och D5 släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort i en koncentration på 0,1 viktsprocent eller högre för något av ämnena.

Regeln finns i post 70, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2018/35 av den 10 januari 2018 om ändring av bilaga XVII (Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)).

Perfluoroktansyra (PFOA)

Perfluoroktansyra (PFOA) och andra ämnen som kan brytas ned till PFOA har egenskaper som gör att de används i många olika typer av fluorbaserade kemiska produkter. Bland annat används ämnena inom textilindustrin eftersom de är effektiva som impregnering mot vatten, fett, olja och smuts. PFOA bryts ned mycket långsamt i naturen, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor. Nu finns ett beslut om att begränsa ämnet i såväl kemiska produkter som i varor.

Begränsningen börjar gälla den 4 juli 2020. Efter detta datum får inte PFOA, PFOA-salter eller PFOA-besläktade ämnen

 • tillverkas eller släppas ut på marknaden som rena ämnen.
 • användas för framställning av eller släppas ut på marknaden som beståndsdel i ett annat ämne, blandning eller vara.

Begränsningen enligt andra punktsatsen gäller koncentrationer lika med eller högre än 25 ppb (gäller PFOA eller PFOA-salter) samt 1000 ppb (gäller PFOA-besläktat ämne eller en sammansättning av PFOA-besläktade ämnen).

Det finns ett antal undantag listade i begränsningen som finns i post 68, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2017/1000 av den 13 juni 2017 om ändring av bilaga XVII (PFOA)

Läs nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Bis(pentabromofenyl)eter

Bis(pentabromofenyl)eter (kallas också för dekabromodifenyleter eller dekaBDE) kan förekomma som flamskyddsmedel inom många olika områden, i synnerhet i plast- och textilvaror, men också i lim, tätningsmedel, beläggningar och tryckfärg. DekaBDE har miljöfarliga egenskaper som gör att ämnet kan få stor spridning i miljön och är dessutom ett nervgift som kan påverka människor och andra däggdjur. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i såväl kemiska produkter som i varor.

Begränsningen börjar gälla den 2 mars 2019. Efter detta datum

 • får inte dekaBDE tillverkas eller släppas ut på marknaden som ett ämne.
 • får dekaBDE inte användas eller släppas ut på marknaden som beståndsdel i ett annat ämne eller i en blandning.
 • får varor eller delar av varor, som släpps ut på marknaden inte innehålla dekaBDE i en koncentration som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent.

Det finns vissa undantag för bland annat flygplan, vissa motorfordon och reservdelar till dessa. Även elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU (det så kallade RoHS-direktivet) är undantagna men dekaBDE regleras istället i detta direktiv.

Regeln finns i post 67, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2017/227 av den 9 februari 2017 om ändring av bilaga XVII (bis(pentabromofenyl)eter/dekaBDE) 

Bisfenol A

Bisfenol A är ett ämne som kan påverka fortplantningen och som är misstänkt hormonstörande. Det används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och även som färgframkallare i bland annat kvittopapper. Inom EU har man beslutat att innehållet av bisfenol A ska begränsas i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Den nya begränsningen börjar gälla den 2 januari 2020 och innebär att det inte får finnas halter från 0,02 viktprocent och högre i termopapper som släpps ut på marknaden.

Regeln finns i post 66, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 om ändring av bilaga XVII (bisfenol A)

Läs nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Oorganiska ammoniumsalter

Oorganiska ammoniumsalter kan förekomma som flamskyddsmedel i isoleringsmaterial av cellulosa som används i byggnader. Under vissa förhållanden kan materialet avge hälsofarlig ammoniakgas. För att skydda allmänheten har man därför fattat beslut inom EU om att oorganiska ammoniumsalter inte får släppas ut på marknaden eller användas i blandningar av cellulosaisolering och i varor av cellulosaisolering om utsläppen av ammoniak överskrider 3 ppm per volymenhet. Vissa undantag gäller för produktion av cellulosaisolering. Tillverkare inom EU eller importörer ska kunna visa att gränsvärdet inte överskrids genom att ett särskilt test används.

Begränsningen innehåller också ett krav på leverantörer att de ska informera om högsta tillåtna belastning för blandningar av cellulosaisolering som innehåller ammoniumsalter. Nedströmsanvändare ska se till att det värdet inte överskrids. Begränsningen börjar gälla den 14 juli 2018.

Regeln finns i post 65, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1017 av den 23 juni 2016 om ändring av bilaga XVII (oorganiska ammoniumsalter)

Nonylfenoletoxilat

Nonylfenoletoxilat är ett ämne som används vid textiltillverkning. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. Inom EU har man därför beslutat om en begränsning för ämnet i kläder och andra textilier. Den nya regeln börjar gälla den 3 februari 2021 och innebär att det blir förbjudet att släppa ut textilvaror som kan komma att tvättas i vatten på marknaden som innehåller 0,01 viktprocent eller mer av nonylfenoletoxilat.

Regeln kommer inte att gälla second hand-textilier eller varor som är tillverkade av enbart återvunna textilier eftersom nonylfenoletoxilat anses ha tvättats bort i sådana varor.

Regeln finns i post 46 a, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/26 av den 13 januari 2016 om ändring av bilaga XVII (nonylfenoletoxilat)

Läs nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej