Miljöbalken och andra svenska lagar och förordningar

Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna. Här kan du se vilka kapitel i miljöbalken och andra svenska regler på kemikalieområdet som tillsammans är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.

Miljöbalken

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken består av 33 kapitel fördelade på sju avdelningar. Följande kapitel är av särskild betydelse för Kemikalieinspektionens verksamhet.

Miljöbalk (1998:808).

2 kap. Allmänna hänsynsregler med mera

13 kap. Genteknik

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

26 kap. Tillsyn

27 kap. Avgifter

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande

30 kap. Miljösanktionsavgifter

Läs mer om hållbar utveckling med miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats.

Förordningar på kemikalieområdet meddelade med stöd av miljöbalken

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245).

Förordning om bekämpningsmedel (2014:425).

Förordning om bekämpningsmedelsavgifter (2013:63).

Förordning om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur (2006:1010)
Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.

Förordning om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (2000:338).
Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.

Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (2002:1086)

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940)

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259)

Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (1998:944)

Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2012:861)

Förordning om kosmetiska produkter (2013:413)

Förordning om tatueringsfärger (2012:503)

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)

Förordning om PCB m.m. (2007:19).

Övriga lagar och förordningar på kemikalieområdet

Lag  om leksakers säkerhet (2011:579).

Förordning om leksakers säkerhet (2011:703).

Produktsäkerhetslag (2004:451).

Produktsäkerhetsförordning (2004:469).

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej