Hjälpreda vid bestämning av skyddsavstånd

Innehållsförteckning:

Du som använder växtskyddsmedel är ansvarig för att inte orsaka skada eller påverkan på omgivande miljö när du sprutar. Hjälpredan är ett hjälpmedel för att uppfylla den lagstiftning som finns kring anpassade skyddsavstånd. Sedan den 1 juli 2024 är det Kemikalieinspektionen som tillhandahåller Hjälpredan eftersom Säkert växtskydd avvecklas.

Därför finns Hjälpredan

Hjälpredan hjälper dig att uppfylla den lagstiftning som finns kring anpassade skyddsavstånd, och användning av den är även ett vanligt användningsvillkor för många växtskyddsmedel. Sverige är det enda landet i EU som använder sig av det flexibla sätt att beräkna skyddsavstånd som Hjälpredan möjliggör. Alternativet till Hjälpredan är att enbart tillämpa fasta skyddsavstånd, varierande för varje medel, som ofta skulle vara större än de avstånd som går att räkna ut med Hjälpredan.

Du är skyldig att hålla de skyddsavstånd till omgivningen som behövs. Fasta skyddsavstånd finns för att skydda vatten och gäller alltid som minsta avstånd. Det finns även anpassade skyddsavstånd för att skydda vatten och andra objekt. De anpassade skyddsavstånden bestäms av flera faktorer och kan aldrig bli mindre än de fasta. De är beroende av de förhållanden som råder vid spruttillfället och vilka objekt som finns i omgivningen. Hjälpredan är verktyget som hjälper dig att bestämma vilket skyddsavstånd du behöver hålla vid det aktuella spruttillfället.

Bestämning av anpassade skyddsavstånd

Det anpassade skyddsavståndet är väderberoende och förutsättningarna kan snabbt förändras. Skyddsavståndet bestäms därför i anslutning till när du ska spruta och på platsen för spridningen. I din sprutjournal dokumenterar du uppgifter kring sprutningen. I Hjälpredan finns tabeller där du kan utläsa hur stort det anpassade skyddsavståndet minst ska vara vid en viss temperatur, vindstyrka och inställningar av sprutan.

För att bestämma ett anpassat skyddsavstånd behöver du:

  • Hjälpredan
  • Termometer
  • Vindhastighetsmätare
  • Vindriktningsvisare

Dosen påverkar skyddsavståndet

Hur mycket av ett växtskyddsmedel som faller ned på olika avstånd utanför det behandlade fältet per ytenhet beror på vilken dos som används. Använder du halv dos i fältet, blir det även halv dos i avdriften. I Hjälpredan anges riktvärden för skyddsavstånd vid användande av hel, halv och kvarts dos. Hel dos är den högsta rekommenderade dosen som anges på etikett eller informationsblad för varje medel. För tankblandningar gäller att dosstorleken räknas efter det medel som används i högst dos i förhållande till den högsta dos som anges på etiketten.

Förändringar i Hjälpredan

Samverkansorganisationen Säkert växtskydd som hittills har tillhandahållit Hjälpredan avvecklas under första halvåret 2024. Därför tillhandahåller vi Hjälpredan på vår webb.

Informationen i Hjälpredan som publiceras på vår webb innehåller inte uppgifter om olika tillverkares munstycken och avdriftsreducerade utrustning. Munstyckstabellerna som tidigare fanns i Hjälpredan lyfte fram exempel på olika fabrikat av munstycken som finns på marknaden. Då vi som myndighet inte kan tillhandahålla komplett information om alla munstycken på marknaden som kan uppfylla kraven, kommer vi inte att publicera dessa tabeller. För att få tillgång till den informationen kan du som användare vända dig till tillverkaren av utrustningen.

Frågor och svar om anpassade skyddsavstånd och Hjälpredan


Anpassat skyddsavstånd ska beräknas även vid vindstilla förhållanden. Det är fler faktorer än vinden som påverkar det anpassade skyddsavståndet, exempelvis droppstorlek, temperatur och bomhöjd. Det är ovanligt att det inte går att mäta upp någon vind överhuvudtaget, ofta brukar man kunna se åt vilken riktning luften rör sig. Är det dock inte möjligt, kan man inte veta var en eventuell avdrift hamnar om det skulle komma en vindby under bekämpningen. Om vinden är mycket svag kan man använda värdena i hjälpredan för den lägsta vindstyrkan (1,5 meter per sekund) som utgångspunkt för att bestämma hur stort anpassat skyddsavstånd som behövs, och stämma av mot övriga parametrar. Det skyddsavstånd man kommer fram till bör aldrig bli kortare än Hjälpredans minsta anpassade skyddsavstånd, det vill säga 2 meter.

För att bestämma anpassade skyddsavstånd går det bra att använda alla verktyg som finns tillgängliga på marknaden och som ger samma resultat och skydd som Kemikalieinspektionens version av Hjälpredan.

Exempel på sådana verktyg är Säkert växtskydds mobilapplikation och broschyren Hjälpredan, som tillhandahållits av Säkert växtskydd genom LRF. Säkert växtskydds mobilapplikation kommer att finnas tillgänglig till och med den 30 november 2024.

Senast uppdaterad 9 juli 2024