Nytt produktgodkännande

Innehållsförteckning:

För att få släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden behöver produkten vara godkänd i Sverige. Du kan ansöka om ett nytt produktgodkännande antingen genom zonsamarbete eller genom ett ömsesidigt erkännande.

Verksamma ämnen i växtskyddsmedel bedöms gemensamt inom EU. För att ett växtskyddsmedel ska kunna godkännas nationellt så måste först det verksamma ämnet som ingår i medlet vara godkänt på EU.

I EU:s Pesticide database kan du se om ett verksamt ämne är godkänt Länk till annan webbplats.

Ansökan genom zonsamarbete

En ansökan om nytt produktgodkännande genom zonsamarbetet hanteras inom det samarbete som sker inom olika zoner av EU. Sverige ingår i EU:s norra zon, tillsammans med Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Norge deltar också i samarbetet i den norra zonen.

Zonsamarbetet innebär att en medlemsstat utvärderar underlaget för en ansökan och gör en riskbedömning för hela zonen. Baserat på den riskbedömningen beslutar sedan varje medlemsstat om växtskyddsmedlet ska godkännas nationellt utifrån en ansökan för det egna landet.

Ansökan genom ömsesidigt erkännande

Det finns även möjlighet att ansöka om ett nytt produktgodkännande i Sverige genom ett så kallat ömsesidigt erkännande. Vid ansökan om ett ömsesidigt erkännande används ett produktgodkännande från ett annat EU-land som underlag för en ansökan i Sverige.

En ansökan om ömsesidigt erkännande ska gälla för samma produkt och för samma användning som det ursprungliga produktgodkännandet. Jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden, inklusive klimatförhållanden, ska också vara jämförbara mellan Sverige och den medlemsstat där växtskyddsmedlet redan är godkänt, den så kallade referensmedlemsstaten. Inom den norra zonen förutsätts förhållandena vara i det närmaste jämförbara. Om förhållanden relevanta för Sverige inte finns bedömda i det ursprungliga produktgodkännandet kan ansökan kompletteras med den informationen.

Du kan ansöka om ett ömsesidigt erkännande om du är den som innehar ett produktgodkännande i en annan medlemsstat. Officiella eller vetenskapliga organ och jordbruksorganisationer kan också ansöka, om de kan visa att användningen är av allmänt intresse i Sverige.

Ansökan om ytterligare godkännande

För att kunna sätta ut ett redan godkänt växtskyddsmedel på marknaden med ett annat namn, finns det möjlighet att få ett ytterligare produktgodkännande för medlet. Ett sådant ytterligare godkännande kan du få genom att ansöka om ett nytt produktgodkännande.

Läs mer om möjligheter att få ett ytterligare godkännande

Ansökningsblanketter och vägledningar

Minst sex månader innan din ansökan ska du skicka in en notifiering till oss, så att vi kan planera in utvärderingen. Använd blanketten i länken nedan för att göra din notifiering.

Blankett för att notifiera din planerade zon-ansökan (på engelska, PDF 152 kB) Länk till annan webbplats.

För att underlätta ansökningsprocessen har vägledningsdokument och mallar tagits fram på EU-nivå. Norra zonen inom EU har också vägledningsdokument som innehåller information om överenskommelser som gjorts inom norra zonen.

Använd blanketten MIP-0031-E för att ansöka om nytt produktgodkännande enligt zonsamarbetet (på engelska, dotx 96 kB) , 93.2 kB.

Använd blanketten MIP-0033-E för att ansöka om ett ömsesidigt erkännande (på engelska, dotx 97 kB) , 87.6 kB.

Mall för att utforma en så kallad draft Registration Report (dRR) – version 2015 (på engelska, ZIP 2410 kB) , 2.4 MB.

Vägledning för norra zonen 2023, på engelska (PDF 1778 kB) , 1.7 MB.

Vägledning om krav på effektivitetsdata för utvärdering i den norra zonen (på engelska, PDF 236 kB) , 896.1 kB.

Vägledning om riskbedömning för fåglar och däggdjur i norra zonen 2020 (på engelska, DOCX 3516 kB) , 3.4 MB.

Vägledning för ansökan om ömsesidigt erkännande i Sverige (på engelska, PDF 253 kB) , 252.7 kB.

Fler vägledningar hos Europeiska kommissionen (på engelska) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 november 2023