Aktuellt om växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Nöddispens även för Glypper i spannmålsodling

(2023-09-05)
Kemikalieinspektionen har nu beviljat ytterligare en nöddispens för ett växtskyddsmedel med glyfosat mot grönskott och axgroning i spannmålsodlingar. Skälet är att den regniga sommaren skapat ett läge som innebär akut fara för produktionen. Skörden från behandlade fält får enbart gå till foder eller till etanol för tekniskt bruk. Dispensen gäller för medlet Glypper i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre från den 31 augusti till den 15 oktober 2023.

Gå till vårt Bekämpningsmedelsregister för att hitta beslutet och villkoren för dispensen. Länk till annan webbplats.

Norra zonens vägledning är uppdaterad

(2023-08-31)
Nu finns det en uppdaterad version av Norra zonens vägledning för ansökningar om produktgodkännanden av växtskyddsmedel. Den uppdaterade versionen av vägledningen ska användas från den 1 november 2023, men den får användas redan nu.

Här hittar du den uppdaterade vägledningen på Kemikalieinspektionens webb.

Nöddispenser i spannmålsodling för Credit Xtreme, Spectra FL och Jablo FL

(2023-08-22)

Kemikalieinspektionen beviljar nöddispens för tre växtskyddsmedel med glyfosat mot grönskott och axgroning i spannmålsodlingar. Skälet är att den regniga sommaren skapat ett läge som innebär akut fara för produktionen. Skörden från behandlade fält får enbart gå till foder eller till etanol för tekniskt bruk. Dispenserna gäller för medlen Credit Xtreme, Spectra FL och Jablo FL i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre fram till den 15 oktober 2023.

Läs mer i vår nyhet om dispenserna.

Gå till vårt Bekämpningsmedelsregister för att hitta besluten och villkoren för dispenserna. Länk till annan webbplats.

Växtskyddsmedlet Rancona i-Mix återkallas

(2023-06-15)
EU-kommissionen har beslutat att inte förlänga godkännandet av det verksamma ämnet ipkonazol. I Sverige har därför Kemikalieinspektionen beslutat att återkalla växtskyddsmedlet Rancona i-Mix, reg nr 5734, som innehåller ämnet. Återkallelsen av Rancona i-Mix träder i kraft 31 augusti 2023. Vi har även beslutat om anståndstider för utfasning som innebär att medlet får säljas, lagras, användas och bortskaffas till och med den 29 februari 2024.

Du hittar besluten om återkallande och utfasning i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Läs mer i EU-kommissionens beslut om att inte förlänga godkännandet av ipkonazol. Länk till annan webbplats.

Reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

(2023-05-02)
Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel som ska gälla för åren 2023-2027, eller till dess att en ny plan beslutas. Planen är den tredje i Sverige som tas fram enligt regler i EU:s direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel. Den reviderade planen ska säkerställa ett fortsatt arbete för människors hälsa, minskade risker för pollinerare och andra nyttoinsekter samtidigt som utvecklingen av hållbara odlingssystem ska öka. Jordbruksverket har ansvarat för att ta fram ett förslag till handlingsplan, i samarbete med bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Läs mer och hitta den reviderade handlingsplanen på regeringens webbsida. Länk till annan webbplats.

Förhandlingar pågår om ny EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

(2023-01-24)
Förhandlingar pågår om EU-kommissionens förslag att ersätta direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) med en ny förordning. En förordning innebär en förstärkning i och med att reglerna kommer att gälla direkt i alla medlemsländer utan att först behöva införas i nationella regelverk. Syftet med förslaget är att minska användningen och riskerna med växtskyddsmedel för människans hälsa och miljön. Det ska bland annat ske genom att främja användning av integrerat växtskydd och alternativa metoder, som till exempel icke-kemiska bekämpningsmedel.

Förhandlingar mellan medlemsländerna påbörjades hösten 2022 och fortsätter under 2023. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ansvarar för olika delar av regelverket och ger stöd i förhandlingarna.

Läs mer på regeringens webbplats om EU-kommissionens förslag till ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, december 2022 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 september 2023