Musgift med alfakloralos

Rodenticider som innehåller det verksamma ämnet alfakloralos fungerar på ett annat sätt än de antikoagulerande medlen. Effekten kommer ofta snabbt, vanligen inom några timmar eller snabbare än så. Medlet påverkar nervsystemet och kan orsaka bland annat medvetandepåverkan och kramper.

Ändrade villkor för medel med alfakloralos

Den 17 december 2019 ändrades villkoren för alla medel med alfakloralos på grund av förgiftningsfall hos katter. Medlen har tidigare fått användas av privatpersoner men får nu endast användas av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd (1 SO). I samband med ändringen har produkterna fått nya registreringsnummer. De tidigare godkännandena som medgav att produkterna får användas av privatpersoner har återkallats.

Kemikalieinspektionen vill betona att den yrkesmässiga användaren som innehar det tillstånd som krävs har ett mycket stort ansvar för hur och när produkterna används. Det handlar t.ex. om att göra en helhetsbedömning på plats om det är lämpligt att använda de här produkterna. Produkterna får bara användas i särskilda betesstationer inomhus men möss kan hinna röra sig ut innan medlet har verkat. Det innebär att katter i närområdet kan förgiftas, även om det inte finns katter i just det hushåll där medlet läggs ut. Enligt användningsvillkoren får produkterna inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Vi vill också uppmana alla som har katter som har drabbats av misstänkt alfakloralosförgiftning att anmäla detta till sin kommun.

Ingen anståndstid

Villkoren ändrades på grund av oacceptabla risker för djurs hälsa. Som återförsäljare eller användare får man i sådana fall ingen anståndstid, man får alltså inte sälja eller använda det som redan finns på lager. Det innebär att förpackningar med de tidigare villkoren inte får säljas och inte heller användas, från och med den 17 december 2019.

Risk för förgiftning

Medel med alfakloralos är godkända för bekämpning av möss av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd. Trots det kan medlen innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa. För att minska riskerna är det viktigt att användningen sker på ett korrekt sätt:

  • Medlen får bara användas inomhus.
  • Betespåsarna får inte öppnas.
  • Betespåsarna får bara placeras i särskilda betesstationer som är avsedda för musbekämpning så att barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  • Medlen ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Tänk på att betet kan vara smakligt även för husdjuren.
  • Medlen får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma.
  • Döda möss ska samlas in och lämnas till godkänd avfallsmottagare för att inte husdjur (särskilt katter) ska kunna äta dem och riskera att bli förgiftade.

Om du misstänker att ditt husdjur har blivit förgiftat ska du genast kontakta veterinär och anmäla detta till kommunen.

Misstänker du att någon person har fått i sig musgift ska du genast kontakta Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats. eller en läkare.

Senast uppdaterad 11 augusti 2022