Koldioxidbaserade myggfällor


In situ-genererad koldioxid är godkänt som verksamt ämne på Bilaga 1 EU:s biocidförordning. Det innebär att man kan ansöka om förenklat godkännande för produkten.

Myggfällans funktion och in situ-generering

Myggfällorna i fråga är apparater som genererar koldioxid genom förbränning av ett bränsle när de används. Bränslet, oftast gasol, levereras vanligtvis inte med fällorna utan köps separat av användaren och marknadsförs då inte nödvändigtvis som en biocidprodukt. Biocidprodukten saluförs därför inte utan uppstår istället när bränslet används i myggfällan och förbränns i syfte att bilda det verksamma ämnet koldioxid. Koldioxiden genereras därmed på plats (in situ-generering) för att attrahera myggen till fällan. När myggen har attraherats till fällan sugs de in i en behållare.

Inom ramen för EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter har diskussioner ägt rum om vilka av de ämnen som används i myggfällorna som egentligen är att betrakta som verksamma ämnen. Den attraherande effekten av koldioxiden förstärks nämligen ibland av andra ämnen, till exempel oktenol eller mjölksyra.

I avvaktan på att frågan ska avgöras inom EU gör Kemikalieinspektionen bedömningen att oktenol och mjölksyra fungerar som synergister i fällorna, det vill säga de förstärker effekten av det verksamma ämnet koldioxid. Därmed krävs varken godkännande eller dispens för att sälja eller använda myggfällor med tillhörande synergist.

Läs mer om in situ-genererade biocidprodukter här

Senast uppdaterad 28 april 2022