Märkning av biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Biocidprodukter ska märkas enligt olika regelverk. För biocidprodukter som är godkända enligt svenska regler eller undantagna från godkännandekrav gäller nationella bestämmelser för märkningen och EU:s CLP-förordning. För biocidprodukter som är godkända enligt EU:s biocidförordning gäller bestämmelserna om märkning i EU:s biocidförordning samt EU:s CLP-förordning.

Märkning enligt EU:s biocidförordning

Biocidprodukter som tillhandahålls på marknaden med ett EU-godkännande måste vara märkta enligt EU:s biocidförordning. I artikel 69 finns en lista på vilka uppgifter som ska ingå i märkningen. Det gäller bland annat uppgifter om villkor för användning, dosering och bruksanvisning. Det företag som är innehavare av produktgodkännandet ska se till att uppgifterna i märkningen överensstämmer med de användningsvillkor som beslutats av Kemikalieinspektionen eller annan behörig myndighet.

Bruksanvisningen är en del av märkningen på biocidprodukter som företaget ansvarar för. Den ska innehålla all viktig information som behövs för en korrekt användning av medlet. Användaren är alltid skyldig att följa vad som står i medlets bruksanvisning.

Här hittar du EU:s biocidförordning

Märkning enligt nationella regler

För biocidprodukter som ännu inte har godkänts enligt EU:s biocidförordning eller för vilka övergångsbestämmelser mellan äldre och nya regler gäller krävs märkning enligt nationella regler. Regler för biocidprodukters särskilda märkning finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (3 kap 6§ och bilaga 4 till KIFS 2022:3).

Regler för märkning av biologiska biocidprodukter finns i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (3 kap 6§ och bilaga 4 till KIFS 2022:3).

Här hittar du KIFS 2022:3

Farlighetsmärkning enligt CLP-förordningen

Alla biocidprodukter ska liksom andra kemiska produkter vara klassificerade, förpackade och märkta enligt CLP-förordningen. Märkning enligt den förordningen gäller utöver vad som krävs i märkningen enligt EU:s biocidförordning. Märkning enligt CLP ska ge användaren av medlet information om vilka farliga egenskaper som medlet har, och hur man som användare ska skydda hälsan och miljön när man använder det.

Det är innehavaren av ett produktgodkännande som är ansvarig för att medlet klassificeras, förpackas och märks på ett korrekt sätt.

Här kan du läsa mer om klassificering, märkning och förpackning enligt CLP-förordningen

Information vid e-handel

Enligt regler i CLP- och biocidförordningen finns det krav på att viss information ska finnas med i reklam, till exempel vid marknadsföring via internet.

Om du säljer biocidprodukter via internet måste du informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet. Dessutom måste reklamen innehålla en uppmaning om att använda biocidprodukten på ett säkert sätt och att användaren ska ta del av upplysningar på förpackningen före användning.

Uttryck som kan leda till underskattning av farorna med produkten får inte förekomma i reklamen. Exempel på sådana uttryck är ”naturligt”, ”miljövänlig” eller liknande.

Märkningens innehåll

Märkningen på biocidprodukter ska vara på svenska för att medlet ska få säljas eller överlåtas i Sverige.

I broschyren Märkning av kemiska biocidprodukter hittar du information om vilka uppgifter som ska finnas med i märkningen och se exempel på hur en märkning kan se ut. Här hittar du broschyren Märkning av kemiska biocidprodukter.

Ett godkänt bekämpningsmedel ska i normalfallet ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer på förpackningen. Registreringsnumret ska vara detsamma som numret i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Förpackningar ska även märkas med en behörighetsklass och information om vilket eller vilka verksamma ämnen som finns i produkten. Dessa uppgifter ska överensstämma med informationen i beslutet om godkännande.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. är sökbart och innehåller alla i Sverige godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel. I registret går det att söka på produktens namn, registreringsnummer eller användningsområde.

Vägledning för första hjälpen-instruktioner

EU-medlemsländerna har tagit fram en harmoniserad vägledning för vilka första hjälpen-instruktioner som ska inkluderas i biocidprodukters märkning vid produktgodkännande. Denna vägledning kan vara till hjälp när företag tar fram utkast till märkning för sina biocidprodukter.

Du kan hitta vägledningen här Länk till annan webbplats..

Reglerna om märkning av biocidprodukter

EU:s biocidförordning

CLP-förordningen

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel

Vanliga frågor om märkning av biocidprodukter

CLP förordningen 1272/2008 gäller.

I tillägg till detta gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter:

- För biocidprodukter som är godkända enligt EU-regler så finns de särskilda reglerna i biocidförordningen 528/2012 artikel 69.

- De produkter som regleras av övergångsreglerna i förordning (EU) Nr. 528/2012, dvs. biocidprodukter som omfattas av de svenska äldre reglerna, omfattas av de svenska märkningsreglerna i KIFS 2022:3 (3 kap 6 § och bilaga 4). Dessa regler gäller både för de produkter som måste vara godkända innan de tillhandahålls eller används, och de produkter som är undantagna kravet på godkännande.

Du kan läsa mer om märkningen av biocidprodukter här.

Så kan märkningen se ut

Exempel på hur en märkningsetikett kan se ut.

Så här kan märkningen se ut för en produkt som omfattas av märkningskraven i artikel 69 i biocidförordningen. För biocidprodukter som omfattas av nationell lagstiftning ser märkningskraven lite annorlunda ut.

Senast uppdaterad 18 juni 2024