Regler för biocider

Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter regleras i EU:s biocidförordning och under en övergångsperiod även i nationell rätt. Syftet med EU:s biocidförordning är att harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön. Bestämmelserna i förordningen bygger på försiktighetsprincipen. Huvudregeln är att biocid­pro­dukter ska vara godkända för att få tillhandahållas på marknaden och användas.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här. I dagsläget är alla ändringsförordningar och rättelser med i den senaste konsoliderade versionen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Biocidförordningen finns på EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

EU-förordningar som grundar sig på EU:s biocidförordning

Här nedan visas EU-förordningar som grundar sig på EU:s biocidförordning. Du kan också hitta alla rättsligt gällande förordningar och rättelser i EUR-Lex, portalen till EU-rätten. Länk till annan webbplats.

Förordning (EU) nr 1062/2014 Länk till annan webbplats. om arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen i biocidprodukter

((PDF 827 kB) senast konsoliderad 2022-06-19))

Ändringsförordning och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här. I dagsläget är alla ändringsförordningar och rättelser med i den senaste konsoliderade versionen.

Alla rättsligt gällande ändringsförordningar och rättelser till förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 Länk till annan webbplats. (PDF 355kB) om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 Länk till annan webbplats. (PDF 871kB) om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 Länk till annan webbplats. (PDF 178kB) om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1802 Länk till annan webbplats. (PDF 321kB) om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 Länk till annan webbplats. (PDF 774kB) om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 Länk till annan webbplats. (PDF 313kB) om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 492/2014 Länk till annan webbplats. (PDF 339kB) om komplettering vad gäller regler för förnyelse av produktgodkännanden av biocidprodukter som är föremål för ömsesidigt erkännande.

Svenska regler

Senast uppdaterad 17 juni 2024