Joggande man i träningskläder.

Träningskläder är exempel på varor som ibland behandlas med biocidprodukter.

Biocidbehandlade varor

Innehållsförteckning:

Är du ansvarig för import, tillverkning eller försäljning av en vara som är behandlad med en biocidprodukt? Här kan du läsa om de EU-regler som gäller för biocidbehandlade varor.

Faktablad om regler för biocidbehandlade varor

Faktabladet om regler för biocidbehandlade varor på engelska

En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Syftet med behandlingen är att ge varan en funktion, till exempel att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell. Andra exempel på varor som kan vara behandlade är byggmaterial, båtar målade med båtbottenfärg, impregnerat virke, skor, madrasser, städmaterial, vitvaror med mera.

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning.

En vara som är biocidbehandlad kan vara en biocidprodukt


Det förekommer att biocider används för att behandla varor mot virus, bakterier, svamp eller insekter. Det är viktigt att komma ihåg att när sådan behandling ska skydda användaren mot angrepp, så finns det starka skäl att anta att biocidfunktionen är den främsta funktion av varan. I så fall kommer varan att betraktas som en biocidprodukt som därmed kan behöva prövas och godkännas innan den får tillhandahållas på marknaden.

Du behöver kunna visa att varan har den effekt som du påstår i din marknadsföring. Om du gör påståenden mot till exempel virus så är det alltid ett påstående som ska skydda människan, inte varan eller materialet. Även när det gäller påståenden som antibakteriell, antimikrobiell, etc. finns det starka skäl att anta att det är användaren som ska skyddas. Detsamma gäller för många varor som är behandlade med insekticider eller repellenter.

Beroende på marknadsföring kan en behandlad vara även komma att betraktas som läkemedel eller medicinteknisk produkt, exempelvis om man har ett påstående om skydd eller bot mot sjukdom. Det är då Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet.

Regler för tillverkare och importörer

Du har ansvar för att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Dessutom får varor som tillverkas inom EU endast behandlas med tillåtna biocidprodukter.

Ett verksamt ämne är tillåtet inom EU om det är godkänt för rätt produkttyp och användning. Under en övergångsperiod är ett ämne också tillåtet om det är under utvärdering och finns med i EU:s granskningsprogram 1062/2014 eller om en ansökan om godkännande för rätt produkttyp har lämnats in i tid till Echa enligt övergångsbestämmelserna i EU:s biocidförordning (artikel 94).

Echa har upprättat en lista över vilka verksamma ämnen i kombination med produkttyp som är tillåtna i biocidbehandlade varor. Observera att listan inte är juridiskt bindande utan att du alltid behöver kontrollera status för verksamma ämnen i enlighet med EU:s biocidförordning. Du hittar 94-listan här Länk till annan webbplats..

Du kan själv ta reda på ett verksamt ämnes status genom att söka i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas över verksamma ämnen Länk till annan webbplats.. Du kan också behöva säkerställa att din användning är tillåten enligt villkoren i godkännandet för det verksamma ämnet.

EU-kommissionen har tagit fram ett vägledningsdokument om biocidbehandlade varor, i form av vanliga frågor och svar. Du hittar vägledningsdokumentet på EU-kommissionens webbplats (CA-Sept13-Doc 5.1.e (Rev1) - treated articles guidance.doc). Länk till annan webbplats.

Krav på märkning

En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information. Detta gäller alla varor som

  • säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion
  • är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet.

Den behandlade varan ska också märkas med relevant bruksanvisning och försiktighetsåtgärder, om detta är nödvändigt för att skydda människor, djur och miljö.

Om varan tillverkas inom EU är det tillverkaren som har ansvaret för märkningen. Om varan importeras till EU är det importören som har ansvaret.

Märkningen måste finnas på de officiella språken i de medlemsstater där varan säljs, till exempel måste informationen finnas på svenska om varan säljs i Sverige. Märkningen ska ge information om

  • att varan innehåller en biocidprodukt
  • vilka verksamma ämnen som ingår i produkten
  • syftet med behandlingen, alltså hur de verksamma ämnena bidrar till varans funktion
  • relevanta bruksanvisningar och eventuella försiktighetsåtgärder, till exempel om den som använder varan ska göra något särskilt för att skydda människor eller miljö
  • eventuella nanomaterial i biocidprodukten. Nanomaterial är extremt små partiklar som kan ingå i biocidprodukter och de ska i så fall namnges på varan.

Läs mer i EU:s biocidförordning, artikel 58

Informera konsumenter

Ditt företag måste ge information om biocidbehandlingen av varan om någon konsument efterfrågar det. Informationen ska ges kostnadsfritt, inom 45 dagar. Du måste också kunna visa att biocidbehandlingen har den effekt som är tänkt.

Regler för återförsäljare

Du som säljer en biocidbehandlad vara måste kontrollera att varan är märkt på rätt sätt. Var observant om en vara beskrivs som ”luktfri” eller ”antibakteriell”, det kan betyda att varan måste märkas. Om du inte själv vet om varan är behandlad på något sätt ska du kontakta din leverantör eller tillverkaren av varan. De är skyldiga att ge dig den information du behöver.

Syftet med märkningen är att informera konsumenterna om att varan innehåller ämnen som kan vara skadliga och hur den ska användas på ett säkert sätt för hälsa och miljö.

Läs mer i vårt faktablad Regler för biocidbehandlade varor

Faktabladet Regler för biocidbehandlade varor på engelska

Läs mer om biocidbehandlade varor på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om biocidbehandlade varor

Behandlade varor är alla ämnen, blandningar eller varor som är behandlade med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter. En behandlad vara kan vara en fasadfärg som innehåller ett algdödande ämne, en matta som har behandlats mot mal eller en skärbräda som behandlats med antibakteriella ämnen. Även kläder och skor som behandlas mot dålig lukt är behandlade varor.

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Du som är tillverkare eller importör har ansvar för att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU.

Dessutom får varor som tillverkas inom EU endast behandlas med tillåtna biocidprodukter.

För mer information om regler och märkning för biocidbehandlade varor

En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information till konsumenten. Det gäller alla varor som säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion eller är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet.

Den behandlade varan ska också märkas med relevant bruksanvisning och försiktighetsåtgärder, om detta är nödvändigt för att skydda människor, djur och miljö.

Om varan tillverkas inom EU är det tillverkaren som har ansvaret för märkningen. Om varan importeras till EU är det importören som har ansvaret.

Märkningen måste finnas på de officiella språken i de medlemsländer där varan säljs, till exempel måste informationen finnas på svenska om varan säljs i Sverige.

Märkningsreglerna för biocidbehandlade varor finns i biocidförordningen (EU) nr 528/2012 (artikel 58).

Senast uppdaterad 19 januari 2024