Behörighetsklasser för biocidprodukter

Innehållsförteckning:

I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för biocidprodukter. Behörighets­klassen avgör vilka användare som får använda en biocidprodukt. Medel i klass 1 och 2 får bara användas av yrkesmässiga användare. Medel i klass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner.

För produkter som får ett nationellt godkännande beslutar Kemikalieinspektionen vilken eller vilka behörighetsklasser produkten ska tillhöra. Vilken eller vilka behörighetsklasser en biocidprodukt tillhör beror på produktens egenskaper och vilken kunskap som krävs för att hantera produkten. Det kan till exempel handla om halten av det verksamma ämnet, förpackningens storlek, användningsområdet, appliceringsmetod eller om produkten är i fast-, gas- eller vätskeform. Det kan också bero på vilken behörighetsklass som ett företag har ansökt om godkännande för. Produkter med samma verksamma ämne kan alltså placeras i olika behörighetsklasser. Produkter i behörighetsklass 3 får användas av alla men det är också bra för yrkesmässiga användare att tänka på att produkten inte nödvändigtvis är riskbedömd för frekvent användning och exponering.

Vilken behörighetsklass som gäller för en särskild produkt går att hitta i Bekämpningsmedelsregistret.

Gå till Bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Produkter som får ett unionsgodkännande enligt EU:s biocidförordning går inte att hitta i vårt Bekämpnings­medels­register utan de finns i Echas databas för biocidprodukter. Produkter som godkänns som unionsgodkännanden tilldelas inte en behörighetsklass med en siffra enligt vårt svenska system. I stället framgår användarkategorin av villkoren för produkten. Produkten kan godkännas i fyra olika användarkategorier.

Gå till Echas databas för biocidprodukter Länk till annan webbplats.

Tabellen visar användarkategorier och motsvarande svensk behörighetsklass.

Användarkategori

Motsvarande svensk behörighetsklass

Allmänhet
(icke-yrkesmässig användare)

3

Yrkes­mässig användare

2

Industriell användare

2

Yrkesmässig användare med utbildning

1

Krav på användningstillstånd och utbildning

För biocidprodukter i klass 1 krävs tillstånd för användning. En bokstavsbeteckning tillsammans med behörighetsklassen visar vilken myndighet som har huvudansvaret att utfärda tillstånd.

Tabellen nedan visar vad som gäller för de olika klasserna och bokstavsbeteckningarna.

Tabellen visar vad som gäller för de olika klasserna och bokstavsbeteckningarna.

Klass

Tillåten an­vänd­ning

Kräver till­stånd

Kräver ut­bild­ning

Myndig­het

Exempel

1 AV

Yrkes­mässig

Ja

Ja

Arbets­miljö­verket

Trä­skydds­­medel med kreosot

1 So

1SoX

Yrkes­mässig

Ja

Ja

Folkhäl­so­myn­dig­heten

 

Arbetsmiljöverket

Vissa insekt­icider och rodent­icider

2

Yrkes­mässig

Nej

Nej

N/A

N/A

3

Får användas av var och en

Nej

Nej

N/A

N/A

So = Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen, därav bokstavsbeteckningen So)
AV = Arbetsmiljöverket

Hos vilken myndighet du ska söka tillstånd beror på var produkten ska användas, samt vad syftet med användningen är. Folkhälsomyndigheten beviljar tillstånd som gäller användning av medel mot skadedjur om syftet är att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, men om medlet ska användas för att skydda platser dit allmänheten inte har tillträde ansvarar Arbetsmiljöverket för tillståndsgivningen. Exempel på sådana platser kan vara lagerlokaler, restaurangkök, fabriker och djurstallar. Beroende på var medlet ska användas kan det alltså vara så att du behöver söka tillstånd hos både Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. En biocidprodukt med beteckningen So/SoX kan även användas på Arbetsmiljöverkets användningsområden förutsatt att det är en användning som omfattas av Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

Utbildningen för användning av medel inom 1 So ansvarar Folkhälsomyndigheten för. Klass 1 So-tillstånd och klass 1 SoX-tillstånd är två olika användningstillstånd med olika utbildningskrav. Ett 1 SoX-tillstånd inkluderar inte klass 1 So.

Läs mer om dessa tillstånd hos Folkhälsomyndigheten här. Länk till annan webbplats.

Om du har genomgått Jordbruksverkets utbildning (1L) bedömer Arbetsmiljöverket att du har den särskilda kunskap som krävs för tillstånd att hantera vissa medel mot råttor i klass 1 So. Du behöver fortfarande ansöka om tillstånd.

Läs mer om tillstånd för att använda biocider klass 1 So – råttgift - hos Arbetsmiljöverket. Länk till annan webbplats.

Här hittar du reglerna

Senast uppdaterad 5 juni 2024