Kort om reglerna för tvätt- och rengöringsmedel

Innehållsförteckning:

Syftet med att reglera tvätt- och rengöringsmedel är att åstadkomma fri rörlighet för dessa produkter på EU:s marknad, samt verka för en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa. Förordningen gäller alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

Reglerna om tvätt- och rengöringsmedel. Länk till annan webbplats.

Förordningen för tvätt- och rengöringsmedel (EG) nr 648/2004 gäller parallellt med andra regelverk, som exempelvis:

 • Reach-förordningen (EG nr. 1907/2006)
 • CLP-förordningen (EG nr. 1272/2008)
 • Biocidförordningen (EU nr. 528/2012)
 • Regler om anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister enligt förordningen 2008:245

Förordningen i korthet

 • Alla tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lättnedbrytbara.
 • Visst innehåll ska skrivas ut på förpackningen för konsumentprodukter. För textiltvättmedel ska även doseringsinformation anges.
 • Tillverkare av konsumentprodukter måste publicera en innehållsdeklaration på sin webbplats.
 • Kraven på innehållsdeklaration gäller inte produkter avsedda för yrkesmässig användning.
 • Alla tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel ska på begäran lämna ett faktablad till medicinsk personal.
 • Textiltvättmedel för konsumentbruk får innehålla maximalt 0,5 g fosfor per tvätt.
 • Maskindiskmedel för konsumentbruk får innehålla maximalt 0,3 g fosfor per disk.

Vad är ett rengöringsmedel

Ett rengöringsmedel är en kemisk produkt som används för rengöring. Ofta innehåller det tvål eller andra tensider, men det kan också bestå av en blandning av till exempel vatten och alkohol.Exempel på produkter som omfattas är:

 • spolarvätska och många andra bilvårdsprodukter
 • kakelrengöringsmedel
 • fönsterputs
 • målartvätt
 • spolglans
 • sköljmedel
 • tvättmedel
 • handdiskmedel
 • maskindiskmedel.

Företagens roller

Enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel är du tillverkare om du formulerar ett tvätt- och rengöringsmedel. Du räknas också som tillverkare om du importerar en färdig produkt till EU eller byter namn på en produkt och marknadsför den under eget varumärke. Observera att definitionen av tillverkare i denna förordning inte är samma som i Reach- och CLP-förordningarna. Som tillverkare har du det fulla ansvaret för din produkt, vilket bland annat innefattar att följa lagstiftningen, rapportera in produkten till berörda myndigheter och kunna redogöra för produktens innehåll.

Som distributör, återförsäljare, behöver du se till att produkten är korrekt förpackad och märkt. Är den inte det behöver du påpeka detta för din leverantör så att det kan åtgärdas. Till exempel ska märkningen vara på svenska i Sverige.

Krav på biologisk nedbrytbarhet

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel ställer krav på att alla tensider i medlen ska vara biologiskt lättnedbrytbara.

För dig som formulerar rengöringsmedel är det viktigt att kontakta råvaruleverantören och begära en bekräftelse på att de tensider som ingår uppfyller de krav på om biologisk nedbrytbarhet som ställs i förordningen. Bekräftelsen bör vara skriftlig, till exempel i form av information på säkerhetsdatabladet eller som ett separat dokument.

Tensider som samtidigt är verksamma ämnen i biocidprodukter är undantagna från kravet på att vara lättnedbrytbara. Undantag från kravet på lättnedbrytbarhet kan också medges för tensider i produkter för yrkesmässigt bruk, om tensiden är primärt nedbrytbar och om användningen är begränsad. För att utnyttja undantaget ska tillverkaren ansöka om detta hos Kemikalieinspektionen.

Innehållsdeklaration på förpackningen

Konsumentprodukter ska ha en innehållsdeklaration. Om rengöringsmedlet innehåller något av följande ämnen i en halt över 0,2 procent måste det anges på förpackningen för konsumentprodukter (se bilaga VII, A i förordningen):

 • fosfater
 • fosfonater
 • anjoniska/katjoniska/amfotära/nonjoniska tensider
 • syrebaserade/klorbaserade blekmedel
 • EDTA/NTA och salter av dessa
 • fenoler och halogenerade fenoler
 • paradiklorbensen
 • aromatiska/alifatiska/halogenerade kolväten
 • tvål
 • zeoliter.

För dessa ingredienser ska följande viktprocentintervall användas för att även ange ungefärlig koncentration i produkten:

 • Mindre än 5 %.
 • 5 % och däröver, men mindre än 15 %.
 • 15 % och däröver, men mindre än 30 %.
 • 30 % och mer.

Innehåll av enzymer, desinfektionsmedel, optiska vitmedel och parfym måste alltid anges på förpackningen oavsett halt. Samma sak gäller alla tillsatta konserveringsmedel. Innehållsdeklarationen ska vara skriven på svenska.

Om det förekommer allergiframkallande doftämnen över 0,01 viktprocent ska dessa anges var för sig enligt den internationella nomenklaturen för ämnen i kosmetiska produkter (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), så kallade INCI-namn. Det gäller allergiframkallande doftämnen som finns upptagna på bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter, senast ändrad genom Kommissionens förordning (EU) 2023/1545,

Kommissionens förordning (EU) 2023/1545 Länk till annan webbplats..

Kravet på innehållsdeklaration på förpackningen omfattar inte produkter avsedda för yrkesmässig användning. Däremot är det lämpligt att motsvarande information anges i produktens säkerhetsdatablad, under avsnitt 3.

Doseringsinformation

Doseringsinformation ska finnas på förpackningen för tvättmedel och maskindiskmedel för konsumentbruk.

För tvättmedel – och vid behov även för maskindiskmedel – ska doseringen anges för mjukt, medelhårt och hårt vatten. Antalet tvättar som tvättmedelsförpackningen räcker till ska också anges.

Doseringsanvisningen ska vara skriven på svenska.

Faktablad till medicinsk personal

Tillverkare ska på begäran kunna tillhandahålla ett särskilt faktablad till medicinsk personal. I faktabladet ska det finnas en fullständig innehållsförteckning där halten av varje ingrediens i viktprocent ska anges i följande koncentrationsintervaller:

 • 10 % eller mer.
 • 1 % och däröver, men mindre än 10 %.
 • 0,1 % och däröver, men mindre än 1 %.
 • Mindre än 0,1 %.

Ingredienserna ska anges i fallande koncentrationsordning med kemiskt namn och CAS-nummer. När det finns tillgängligt ska även INCI-namn och benämning enligt den europeiska farmakopén skrivas ut. En farmakopé är en officiell samling av föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel.

Parfymer, eteriska oljor, växtextrakt och färgämnen betraktas som enskilda beståndsdelar. Allergiframkallande doftämnen ska skrivas ut om de förekommer i halter över 0,01 procent i produkten och om de är deklarationspliktiga enligt förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Notera att enligt artikel 45 och bilaga VIII till CLP-förordningen ska importörer och nedströmsanvändare som släpper ut farliga blandningar på EU-marknaden dessutom förse utsedda organ med specifik information om sina blandningar. Läs mer på Giftinformationscentralens webb: https://giftinformation.se/foretag/nya-kemiska-produkter/ Länk till annan webbplats.

Innehållsförteckning på webben

Som tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel avsedda för konsumenter är du skyldig att för dessa konsumentprodukter på en webbsida publicera det faktablad som avses ovan med undantag för följande:

 • Information om viktprocentintervaller behöver inte anges.
 • CAS-nummer behöver inte anges.
 • Namnen på beståndsdelarna bör anges enligt INCI-nomenklaturen och där denna inte är tillgänglig bör namnet enligt Europeiska farmakopén anges.

Webbsidan ska vara gratis och tillgänglig för alla och adressen ska anges på förpackningen så att det är lätt att hitta innehållsförteckningen.

Begränsningar av mängden fosfater

Tvättmedel för konsumentbruk får endast säljas om de innehåller mindre än 0,5 gram totalfosfor per tvätt. Maskindiskmedel för konsumentbruk får endast säljas om de innehåller mindre än 0,3 gram totalfosfor per disk.

Senast uppdaterad 5 juni 2024