Kort om reglerna om växthusgaser

Innehållsförteckning:

Fluorerade växthusgaser, f-gaser är kemikalier som har stark påverkan på växthuseffekten och alltså påverkar jordens klimat. För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det regler i EU för dessa gaser. Reglerna gäller bland annat försäljning och användning och omfattar även utrustningar som innehåller, eller är beroende av f-gaser. För utrustningar finns det också regler om underhåll.

Se regler för fluorerade växthusgaser

Reglerna i EU:s förordning om fluorerade växthusgaser har förhandlats om och en ny f-gasförordning har tagits fram. Förordningen bygger på samma struktur som tidigare men innebär en del nya regler och krav. Den nya f-gasförordningen ska med vissa undantag tillämpas från och med 11 mars 2024. En del förändringar gäller på en gång och andra implementeras över tid.

Nya definitioner för en del utrustningar t.ex. fristående system, delade system och luftkonditionering kan påverka vilka utrustningar som får sättas på marknaden inom EU, men också vilka krav som ställs på bland annat läckagekontroll, registerföring och certifiering. Fler ämnen än tidigare omfattas också av reglerna, vilket också kan påverka krav på t.ex. läckagekontroll, registrering, rapportering, märkning och certifiering.

På sikt kommer den nya förordningen även innebära förändrade krav gällande certifikat och utbildningsbevis, samt arbete med mobil utrustning. Fler typer av utrustningar kommer också successivt att förbjudas och i den nya förordningen regleras även vidare användning, leverans och försäljning av utrustning som inte längre får släppas på marknaden.

Vägledning om reglerna för fluorerade växthusgaser

Ansvaret för reglerna i f-gasförordning är uppdelat på olika myndigheter i Sverige. Kemikalieinspektionen ansvarar för vägledning om regler som har med utsläppande på marknaden, märkning och kvoter att göra.

Det finns också regler som bland annat gäller läckagekontroll, läckagevarningssystem, utsläpp, återvinning samt utbildning och certifiering. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning kring dessa regler.

Naturvårdsverkets vägledning om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Utöver reglerna i EU:s f-gasförordning finns det också en svensk förordning om f-gaser. Den svenska förordningen är ett komplement till EU:s förordning och reglerar bland annat vem som ska ha hand om certifiering av personal och företag. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över den svenska förordningen i och med att den nya f-gasförordningen blivit gällande. Uppdraget ska rapporteras i september 2024.

Läs hela den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (2016:1128) Länk till annan webbplats.

Vad är fluorerade växthusgaser?

Fluorerade växthusgaser, f-gaser, används vanligen för att ersätta ämnen som kan bryta ner ozonlagret. De används till exempel som köldmedier i kylutrustning, luftkonditioneringar, värmepumpar, jäsmedel för skumplast, lösningsmedel, brandsläckare, aerosoler, inom vissa sektorer inom elektronik, eller som isolergas i högspänningsanläggningar.

Förenklat kan man säga att f-gaser består av kolväten som innehåller fluoratomer. Utöver de kemiska namnen har de beteckningar som till exempel HFC-23, HFC-143a, PFC-14, R32, R134a, R404a eller liknande. Svavelhexafluorid räknas också till de fluorerade växthusgaserna.

Reglerna i f-gasförordningen ska tillämpas på fluorerande växthusgaser samt produkter och utrustningar, inklusive delar därav, som innehåller dessa gaser eller vars funktion är beroende av dessa gaser. Vilka ämnen som omfattas framgår i bilagorna I, II och III och gäller både enskilda ämnen och blandningar som innehåller dessa ämnen. Vilka krav och regler som är applicerbara för ämnen i respektive bilaga framgår i förordningen.

Kvotsystem för utsläppande på marknaden av fluorkolväten

Utsläppande av fluorkolväten, eller utrustning som innehåller fluorkolväten på marknaden i EU regleras till stor del genom ett kvotsystem. Enligt den nya f-gasförordningen begränsas tillgången på kvoter för fluorkolväten ytterligare och det finns nya krav gällande fördelning av kvoter. Kvoter eller tillstånd att använda kvoter kan bara ges producenter eller importörer som är etablerade inom EU eller har en enda representant inom EU och enligt den nya förordningen får endast producenter och importörer med tre års erfarenhet av handel med kemikalier eller service av kylutrustning, luftkonditioneringsutrustning, brandskyddsutrustning eller värmepumpar lämna in en deklaration om kvoter eller tilldelas kvoter. Nytt är också att företag med samma huvudman ska ses som ett och samma företag och endast det företaget har rätt till ett referensvärde och kvottilldelning. Nytillkomna företag som importerar fluorkolväte i bulk, det vill säga företag utan referensvärde, får inte längre överföra sin kvot till importörer av utrustning. Samtliga krav finns i f-gasförordningen.

Läs mer om kvotsystemet på Kommissionens webbplats Länk till annan webbplats..

Bestämmelser som gäller fastställande av referensvärden för kvottilldelningar samt deklaration i syfte att erhålla kvoter finns i artikel 17. Ytterligare villkor finns i artikel 18. Regler som gäller för produkter och utrustning fyllda med fluorkolväten finns i artikel 19. Gränsvärdet i den nya förordningen är lägre än tidigare och numera omfattas företag som årligen släpper ut minst 10 ton koldioxidekvivalenter på marknaden i de produkter och utrustningar som avses i artikel 19. Gränsvärdet gäller den totala mängden för företagets samtliga utrustningar och produkter.

Registrering och rapportering relaterat till kvoter sker via F-gasportalen. Vilka datum som gäller för deklaration av kvoter presenteras också i portalen. Från och med 1 januari 2025 kommer kvoter som tilldelas innebära en kostnad på € 3 per ton koldioxidekvivalenter.

Via den här sidan kan du hitta till F-gas portalen och läsa mer om kvotsystemet. Länk till annan webbplats.

 

Begränsningar för försäljning och tillhandahållande

Det är förbjudet att släppa ut vissa typer av produkter och utrustningar som innehåller, eller är beroende av f-gaser på marknaden. För producenter inkluderas även användning för egen räkning i begreppet ”släppa ut på marknaden”.

Exempel på produkter som inte får släppas ut på marknaden är:

 • tomma, delvis fyllda eller helt fyllda engångsbehållare för vissa f-gaser, som används vid service, underhåll eller påfyllning av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, branskyddssystem eller elektriska brytare, eller för användning som lösningsmedel
 • brandskyddsutrustning som innehåller vissa f-gaser
 • vissa tekniska aerosoler, exempelvis kylspray

Enligt tidigare förordning har förbudet som gäller engångsbehållare endast omfattat utsläppande på marknaden inom EU. Från och med den 11 mars 2024 är det också förbjudet att importera, vidare leverera, tillhandahålla, använda eller exportera engångsbehållare. Behållare som används för laboratorie- eller analysändamål omfattas ej av förbudet.

I bilaga IV till f-gasförordningen finns information om samtliga produkter och utrustningar som inte får släppas ut på marknaden om de innehåller de fluorerade växthusgaser som specificeras i respektive förbud. Bilagan innehåller också de förbudsdatum som gäller.

Fler ämnen omfattas av reglerna i f-gasförordningen från och med den 11 mars 2024. För en del utrustningar tillkommer också nya förbud som innefattar fler grupper av växthusgaser än tidigare. Bland annat kommer förbuden för kyl- och frysskåp, samt brandskyddsutrustning att omfatta fler f-gaser än tidigare från och med 1 januari 2025.

Det finns också nya förbud i den omarbetade f-gasförordningen. Exempel på ny utrustning som omfattas av förbud från och med 1 januari 2025 är:

 • kroppsvårdsprodukter (t-ex mousse, kräm, skum, vätskor eller sprayer) som innehåller f-gaser
 • viss utrustning som används för att kyla huden som innehåller f-gaser och används för annan användning än för medicinsk tillämpning

Enligt den nya f-gasförordningen skärps omfattningen av förbuden i bilaga IV och inkluderar även förbud mot att använda, vidare leverera eller tillhandahålla, kostnadsfritt eller mot betalning samt att exportera utrustning som olagligen satts på marknaden.

Utrustning som lagligen satts på marknaden innan ett förbud i bilaga IV börjat gälla får endast levereras vidare eller tillhandahållas på marknaden under ett år från och med förbudsdatumet, på villkor att det kan bevisas att produkten sattes på marknaden lagligt.

Tillåten försäljning och tillhandahållande

Produkter och utrustning som inte anges i bilaga IV får säljas under vissa förutsättningar. Bland annat gäller att produkter som ska användas vid installation, service, underhåll eller reparation av utrustning som innehåller eller kräver f-gaser enbart får säljas till företag eller privatpersoner som har relevanta certifikat eller intyg. Det gäller till exempel flergångsbehållare för f-gaser.

Vid försäljning och tillhandahållande av sådana produkter ska ett register med relevant information om köparna upprättas. Informationen ska inbegripa:

 • numret på köparnas certifikat
 • respektive mängd inköpta fluorerade växthusgaser

Registret ska sparas i minst fem år.

Viss utrustning, tex. Kyl- och luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar som redan är påfyllda med ämnen som finns med i avsnitt 1 på bilaga 1 får endast släppas på marknaden om f-gasen som utrustningen fyllts på med redovisas inom kvotsystemet för f-gaser. Tillverkare och importörer av utrustning som redan är påfyllda ska dokumentera efterlevnaden och upprätta en försäkran om överrensstämmelse vad det gäller rapporteringen av kvoter.

Icke-hermetiskt sluten utrustning som innehåller vissa f-gaser, till exempel värmepumpar, får endast säljas till slutanvändare, både yrkesverksamma och konsumenter, om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag eller en privatperson som är certifierad. Företag som säljer sådan utrustning ska föra register över såld utrustning och de företag som utför installationen.

Certifikat för att få köpa och hantera

För att få köpa f-gaser som du ska använda vid installation, service, underhåll eller reparation av utrustning som innehåller eller kräver f-gaser, måste du ha utbildning och certifikat enligt kraven i f-gasförordningen.

För att få installera, utföra service, underhålla, reparera eller montera ner utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, måste du ha utbildning och certifiering enligt kraven i f-gasförordningen.

Mer information om utbildning och certifiering hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Bevis för att installationen ska göras av ett certifierat företag

F-gasförordningen specificerar inte hur slutanvändaren ska bevisa att ett certifierat företag ska utföra installationen. Ett sätt att bevisa detta skulle kunna vara att försäljningen sker med ett servicekontrakt som innebär att ett företag som är certifierat utför installationen eller att slutanvändaren vid köpet uppvisar ett skriftligt bevis från ett företag som är certifierat att det kommer att utföra installationen. Ett sådant bevis bör innehålla företagets certifieringsnummer och som säljare bör man kontrollera att certifieringsnumret är giltigt. Dokumentationen bör också sparas.

Märkning på produkter

Produkter och utrustningar som innehåller, eller är beroende av fluorerade växthusgaser ska vara märkta innan de släpps ut på marknaden. Krav om märkning gäller vid utsläppande på marknaden, vidare leverans och tillhandahållande av följande produkter och utrustning:

 • kylutrustning
 • luftkonditioneringsutrustning
 • värmepumpar
 • brandskyddsutrustning
 • elektriska brytare
 • aerosolbehållare som innehåller fluorerade växthusgaser, med undantag för dosaerosoler för leverans av farmaceutiska substanser som undantas kravet till den 1 januari 2025
 • alla behållare för fluorerade växthusgaser
 • lösningsmedel med fluorerade växthusgaser
 • organiska Rankinecykler
 • produkter och utrustning som omfattas av undantag från förbud som kommissionen har godkänt

Märkningen ska, utöver märkningskraven i CLP-förordningen, innehålla information om:

 • att produkten eller utrustningen innehåller f-gaser eller att dess funktion kräver f-gaser
 • den vedertagna beteckningen för f-gasen (till exempel HFC-23) eller, om det inte finns någon beteckning, den kemiska beteckningen (till exempel trifluormetan)
 • mängd f-gaser (i vikt och i koldioxidekvivalenter) som produkten eller utrustningen innehåller eller den mängd f-gaser för vilken utrustningen har utformats samt f-gasernas faktor för global uppvärmningspotential
 • ifall det är tillämpligt, en anmärkning om att f-gaserna finns i hermetiskt sluten utrustning
 • ifall det är tillämpligt, en anmärkning om att de elektriska brytarna har ett fastställt läckage på mindre än 0,1 % per år enligt angivelsen i tillverkarens tekniska specifikation

Från och med den 1 januari 2025 gäller även följande märkningsregler:

 • produkter eller utrustning som har eftermonterats och f-gaserna därmed har ersatts, ska märkas om med uppdaterad information enligt ovan
 • flergångsbehållare som blivit återfyllda ska märkas om med uppdaterad information
 • en del produkter och utrustningar som omfattas av förbud kan sättas på marknaden om användningen krävs för att uppfylla säkerhetskrav, förutsatt att möjligheten specificeras i den aktuella posten i bilaga IV. Sådan produkt eller utrustning ska märkas med information om att den endast ska användas om det krävs enligt tillämpliga säkerhetskrav eller nationella säkerhetsnormer

Märkningen ska vara tydlig, läsbar och outplånlig och placeras antingen:

 • nära serviceportar för påfyllning eller återvinning av f-gasen, eller
 • på den del av produkten eller utrustningen som innehåller f-gasen

För produkter som du ska sälja i Sverige ska märkningen vara på svenska. Om du ska sälja produkten i annat EU-/EES-land ska märkningen vara på det landets officiella språk.

Fler märkningskrav för skum, cellplast, återanvända f-gaser, f-gaser för destruktion, export, militär utrustning, etsning, råmaterial och dosaerosoler finns i artikel 12 i f-gasförordningen.

Vad händer om ett företag bryter mot reglerna i f-gasförordningen?

Om det framkommer att ett företag brutit mot reglerna i f-gasförordningen måste företaget åtgärda bristerna. Företaget kan få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om brott. Företaget kan även påföras miljösanktionsavgift.

Straffbestämmelserna finns i 29 kap. 3 § p 8, 6 § p 4 i miljöbalken Länk till annan webbplats.

För information om straffsanktioner för de delar av förordningen som Naturvårdsverket ansvarar för, kontakta Naturvårdsverket.

Mer information

Naturvårdsverkets vägledning om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens sidor om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd som gäller f-gasförordningen kan du hitta här: Länk till EU-kommissionens samråd. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 maj 2024