Kort om reglerna om växthusgaser

Innehållsförteckning:

Fluorerade växthusgaser är kemikalier som har stark påverkan på växthuseffekten och alltså påverkar jordens klimat. För att begränsa utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna finns det regler i EU för fluorerade växthusgaser. Reglerna handlar om försäljning och användning av fluorerade växthusgaser och även om utrustningar som innehåller sådana gaser. För utrustningar finns det också regler om underhåll.

Se regler för fluorerade växthusgaser

EU:s förordning om fluorerade växthusgaser, f-gasförordningen, innehåller regler om läckagekontroll, läckagevarningssystem, registrering av utrustningar, utsläpp, återvinning, utbildning och certifiering samt kvoter. Vägledning om dessa regler ansvarar Naturvårdsverket för.

Naturvårdsverkets vägledning om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

F-gasförordningen innehåller också regler om hur produkter och utrustningar som innehåller fluorerade växthusgaser får släppas ut på marknaden. Kemikalieinspektionen ansvarar för vägledning om dessa regler.

Det finns också en svensk förordning om fluorerade växthusgaser. Den svenska förordningen är ett komplement till EU:s f-gasförordning och reglerar bland annat vem som ska ha hand om certifiering av personal och företag.

Läs hela EU-förordningen om fluorerade växthusgaser (EU 517/2014)

Läs hela den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (2016:1128) Länk till annan webbplats.

Vad är fluorerade växthusgaser?

Fluorerade växthusgaser, f-gaser, används vanligen för att ersätta ämnen som kan bryta ner ozonlagret. De används till exempel som köldmedier i kylutrustning, luftkonditioneringar, värmepumpar, jäsmedel för skumplast, lösningsmedel, brandsläckare, aerosoler, inom vissa sektorer inom elektronik, eller som isolergas i högspänningsanläggningar.

Förenklat kan man säga att f-gaser består av kolväten som innehåller fluoratomer. Utöver de kemiska namnen har de beteckningar som till exempel HFC-23, HFC-143a, PFC-14, R32, R134a, R404a eller liknande. Svavelhexafluorid räknas också till de fluorerade växthusgaserna.

I bilaga I till f-gasförordningen finns en lista på vilka ämnen som räknas som f-gaser och som omfattas av kraven i förordningen. Även blandningar och utrustningar som innehåller dessa ämnen omfattas av reglerna.

Begränsningar för försäljning och tillhandahållande

Det är förbjudet att släppa ut vissa typer av produkter och utrustningar som innehåller f-gaser på marknaden. För producenter inkluderas även användning för egen räkning i begreppet ”släppa ut på marknaden”.

Exempel på produkter som du inte får släppa ut på marknaden är

 • engångsbehållare för f-gaser som används vid service, underhåll eller påfyllning av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning
 • brandskyddsutrustning som innehåller vissa f-gaser
 • vissa tekniska aerosoler, exempelvis kylspray

I bilaga III till f-gasförordningen finns information om samtliga produkter och utrustningar som inte får släppas ut på marknaden om de innehåller fluorerade växthusgaser, och vilka förbudsdatum som gäller. Vissa förbud gäller redan nu, medan andra ännu inte har trätt i kraft.

Tillåten försäljning och tillhandahållande

Produkter som inte anges i bilaga III får du sälja under vissa förutsättningar. Produkter som ska användas vid installation, service, underhåll eller reparation av utrustning som innehåller eller kräver f-gaser får du endast sälja till företag eller privatpersoner som har relevanta certifikat eller intyg. Det gäller till exempel flergångsbehållare för f-gaser.

Vid försäljning och tillhandahållande av sådana produkter ska du upprätta ett register med relevant information om köparna. Informationen ska inbegripa:

 • numret på köparnas certifikat,
 • respektive mängd inköpta fluorerade växthusgaser.

Du ska behålla registret i minst fem år.

Icke-hermetiskt sluten utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, får du endast sälja till slutanvändare, både yrkesverksamma och konsumenter, om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag eller en privatperson som är certifierad.

Certifikat för att få köpa och hantera

För att få köpa kemiska produkter som innehåller f-gaser som du ska använda vid installation, service, underhåll eller reparation av utrustning som innehåller eller kräver f-gaser, måste du ha utbildning och certifikat enligt kraven i f-gasförordningen.

För att få installera, utföra service, underhålla, reparera eller montera ner utrustning som innehåller f-gaser, till exempel värmepumpar, måste du ha utbildning och certifiering enligt kraven i f-gasförordningen.

Mer information om utbildning och certifiering hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Bevis för att installationen ska göras av ett certifierat företag

F-gasförordningen specificerar inte hur slutanvändaren ska bevisa att ett certifierat företag ska utföra installationen. Ett sätt att bevisa detta skulle kunna vara att försäljningen sker med ett servicekontrakt som innebär att ett företag som är certifierat utför installationen eller att slutanvändaren vid köpet uppvisar ett skriftligt bevis från ett företag som är certifierat att det kommer att utföra installationen. Ett sådant bevis bör innehålla företagets certifieringsnummer.

Det räcker således inte med att säljaren bara informerar om att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat. Det räcker heller inte att slutanvändaren endast muntligen uppger att ett sådant företag kommer att användas för installationen.

Märkning på produkter

Produkter och utrustningar som innehåller fluorerade växthusgaser ska vara märkta innan de släpps ut på marknaden. Märkningskraven gäller för

 • kylutrustning
 • luftkonditioneringsutrustning
 • värmepumpar
 • brandskyddsutrustning
 • elektriska brytare
 • aerosolbehållare som innehåller fluorerade växthusgaser, med undantag för dosaerosoler för leverans av farmaceutiska substanser
 • alla behållare för fluorerade växthusgaser
 • lösningsmedel med fluorerade växthusgaser
 • organiska Rankinecykler
 • produkter och utrustning som omfattas av undantag från förbud som kommissionen har godkänt

Märkningen ska, utöver märkningskraven i CLP-förordningen, innehålla information om

 • att produkten eller utrustningen innehåller f-gaser eller att dess funktion kräver f-gaser
 • den vedertagna beteckningen för f-gasen (till exempel HFC-23) eller, om det inte finns någon beteckning, den kemiska beteckningen (till exempel trifluormetan)
 • mängd f-gaser (i vikt och i koldioxidekvivalenter) som produkten eller utrustningen innehåller eller den mängd f-gaser för vilken utrustningen har utformats samt f-gasernas faktor för global uppvärmningspotential
 • ifall det är tillämpligt, en anmärkning om att f-gaserna finns i hermetiskt sluten utrustning
 • ifall det är tillämpligt, en anmärkning om att de elektriska brytarna har ett fastställt läckage på mindre än 0,1 % per år enligt angivelsen i tillverkarens tekniska specifikation.

Märkningen ska vara tydlig, läsbar och outplånlig och placeras antingen

 • nära serviceportar för påfyllning eller återvinning av f-gasen, eller
 • på den del av produkten eller utrustningen som innehåller f-gasen.

För produkter som du ska sälja i Sverige ska märkningen vara på svenska. Om du ska sälja produkten i annat EU-/EES-land ska märkningen vara på det landets officiella språk.

Fler märkningskrav för skum, cellplast, återanvända f-gaser, f-gaser för destruktion, export, militär utrustning, etsning, råmaterial och dosaerosoler finns i artikel 12 i f-gasförordningen.

Vad händer om ett företag bryter mot reglerna i f-gasförordningen?

Om det framkommer att ett företag brutit mot reglerna i f-gasförordningen måste företaget åtgärda bristerna. Företaget kan få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om brott. Företaget kan även påföras miljösanktionsavgift.

Straffbestämmelserna finns i 29 kap. 3 § p 8, 6 § p 4 i miljöbalken Länk till annan webbplats.

För information om straffsanktioner för de delar av förordningen som Naturvårdsverket ansvarar för, kontakta Naturvårdsverket.

Mer information

Naturvårdsverkets vägledning om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens sidor om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 januari 2023