Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande
Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande

Export och import av farliga kemikalier - PIC

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC-förordningen) genomför Rotterdamkonventionen i EU. Förordningen reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera kemikalier till länder utanför EU. Importlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå import. Förordningen ställer också krav på produktinformation i form av märkning och säkerhetsdatablad. PIC står för Prior Informed Consent.

Senast uppdaterad 30 augusti 2023