Ändringar av bilaga VIII och artikel 25 i CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

Reglerna om att lämna uppgifter till giftinformationscentraler enligt CLP-förordningen har ändrats för att lösa särskilda svårigheter med att uppfylla de nya rapporteringskraven för vissa blandningar. Ändringarna började gälla 14 november 2020.

Anpassade krav för sammansättningsuppgifter

Den andra ändringen av bilaga VIII till CLP-förordningen har publicerats i EU:s officiella tidning och började gälla den 14 november 2020. Ändringen är främst en anpassning av reglerna för att lösa särskilda svårigheter att uppfylla inlämningskraven för företag inom vissa industrisektorer. Samtidigt behöver reglerna säkerställa att giftinformationscentralerna får in tillräcklig information för att kunna ge medicinsk rådgivning vid olyckor.

Ändringarna innebär att man anpassat reglerna vid inrapportering av sammansättningsuppgifter för vissa typer av blandningar med naturligt varierande eller ibland okänd sammansättning. Det gäller cement, gips och färdigblandad betong samt vissa bränslen. För sådana blandningar räcker det att man hänvisar till sammansättningsuppgifter i specifika standarder eller använda de uppgifter som finns i säkerhetsdatabladen.

Dessutom införs en möjlighet för företagen att rapportera sammansättningsuppgifter som innebär att de, under vissa förutsättningar, får gruppera liknande beståndsdelar i en blandning i en så kallad ”utbytbar beståndsdelsgrupp”. Detta tillvägagångssätt kan användas av alla företag när den exakta sammansättningen av en blandning kan variera, till exempel när man beställer en råvara från olika leverantörer.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1677 Länk till annan webbplats. av den 31 augusti 2020, om ändring av bilaga VIII för att förbättra genomförbarheten när det gäller krav på uppgifter till giftinformationscentraler för vissa blandningar

Anpassade krav för färg som bryts i butik

Ytterligare en ändringsförordning, med tillägg till artikel 25 i CLP-förordningen, anpassar tillsammans med ändringar i bilaga VIII reglerna när det gäller färg som bryts till en viss nyans på beställning av kund i butik. Ändringen innebär att man inte behöver anmäla den brutna färgen eller att märka den med en unik identifieringskod (UFI-kod) för varje specifik nyans. Denna ändring tillåter alltså ett mer flexibelt tillvägagångssätt när man ska tillämpa de nya reglerna i bilaga VIII. Även denna ändring började gälla den 14 november 2020.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1676 Länk till annan webbplats. av den 31 augusti 2020 om ändring av artikel 25 vad gäller specialblandad färg.

Senast uppdaterad 27 augusti 2021