Samtliga faropiktogram för kemiska produkter på en rad

Märkning av kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Du som säljer kemiska produkter behöver därför informera om farorna och hur produkten kan hanteras säkert. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen.

Informera om faror

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Om du släpper ut kemiska produkter på marknaden måste du därför informera om farorna och hur man kan skydda sig själv och miljön. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen. Alla leverantörer, såväl tillverkare, importörer, nedströmsanvändare som distributörer och återförsäljare ansvarar för att märkningen är korrekt.

Reglerna om märkning gäller både produkter som säljs till yrkesmässiga användare och produkter avsedda för allmänheten. För yrkesmässiga användare ska även fördjupad information om produkten ges i säkerhetsdatablad. För produkter som säljs i Sverige ska informationen vara på svenska.

Regler om märkning av kemiska ämnen och blandningar finns i avdelning III i CLP-förordningen som gäller i hela EU/EES-området. CLP-förordningen har ersatt äldre regler om märkning av kemiska produkter i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7).

Under en övergångsperiod har CLP gällt parallellt med de äldre reglerna, men sedan den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte längre släppas ut på marknaden.

Vilka produkter ska vara märkta?

Ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga ska vara märkta när de släpps ut på marknaden. Även blandningar som inte klassificeras som farliga, men som innehåller farliga ämnen, kan behöva märkas med uppgifter enligt bilaga II till CLP-förordningen. Exempel på sådan märkning är de kompletterande märkningsfraserna ”Säkerhetsdatablad finns att rekvirera” (som har koden EUH210) och ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion” (som har koden EUH208).

Vad ska märkningen innehålla?

Märkningen på förpackningen innehåller standardiserade fraser och symboler som tillsammans upplyser användaren om produktens farliga egenskaper och hur den kan hanteras på säkert sätt. Vilken information som ska ingå i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras.

Informationen i märkningen och den information som finns i produktens säkerhetsdatablad, under avsnitt 2.2 ”Märkningsuppgifter” ska stämma överens.

Läs mer om märkningens innehåll och utformning

Faroinformation vid e-handel

Enligt CLP-förordningen ska viss information som finns på etiketten även finnas med i reklam, till exempel vid marknadsföring via internet. Om du säljer kemiska produkter via internet måste du därför informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

Läs mer om att visa märkning vid e-handel med kemiska produkter

Märkningskrav i andra regler

Många kemiska produkter ska förutom märkning enligt CLP-förordningen också märkas med särskild information enligt krav i andra regelverk inom Kemikalie­inspektionens ansvars­område. Du som säljer kemiska produkter behöver se till att även denna information finns på förpackningen när det är relevant. Det gäller till exempel särskilda märkningskrav för vissa färger och lacker samt för tvätt- och rengöringsmedel. Även för biocidprodukter och växtskyddsmedel finns märkningskrav i regelverk som gäller parallellt med CLP-förordningen.

Läs mer om särskilda märkningskrav för vissa färger och lacker

Läs mer om särskilda märkningskrav för tvätt- och rengöringsmedel

Läs mer om särskilda märkningskrav för produkter som innehåller fluorerade växthusgaser

Läs mer om särskilda märkningskrav för kemiska leksaker

Läs mer om märkning av biocidprodukter

Läs mer om märkning av växtskyddsmedel

Det finns också särskilda märkningskrav för vissa produkter kopplade till begränsningsregler enligt bilaga XVII till Reach-förordningen. Det gäller exempelvis lampoljor och grilltändvätskor som säljs till allmänheten och produkter som innehåller diisocyanater och som är avsedda för industriellt eller yrkesmässigt bruk.

Läs mer om begränsningar i Reach-förordningen

Märkningsregler hos andra myndigheter

Arbetsmiljöverket

Reglerna om märkning enligt CLP-förordningen gäller vid överlåtelse, alltså om du säljer eller på annat sätt tillhandahåller produkter, så kallad överlåtelsemärkning. När det gäller märkning av farliga kemiska produkter som används på arbetsplatser och inte säljs vidare, är det istället Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller blandningar som används eller lagerhålls i anslutning till användning på arbetsplatser, så kallad egenanvändning. Reglerna om märkning av behållare och rörledningar samt skyltning på arbetsplatsen är anpassade till reglerna i CLP-förordningen.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets regler om märkning på arbetsplatsen Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

När det gäller kemiska produkters fysikaliska faror är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) expertmyndighet i Sverige. Exempel på fysikaliska faror är explosiva, brandfarliga och oxiderande egenskaper. På MSB:s webbplats finns bland annat följande information om märkning med kopplingar till CLP-förordningen:

MSB stödjer KemI i frågor om fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport av farligt gods, bland annat vad gäller säkerhetsdatablad.

Klassificering och märkning av kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Märkning av aerosolbehållare Länk till annan webbplats.

Märkning av explosiva varor Länk till annan webbplats.

Klassificering och märkning av fyrverkerier Länk till annan webbplats.

MSB ansvarar också för regler om transport av farligt gods. I vissa fall kan CLP-förordningens faropiktogram ersättas av varningseti­ketter för farligt gods.

Läs mer om etiketter och skyltar vid transport av farligt gods Länk till annan webbplats.

Har du en fråga om märkning?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 3 juni 2024