Klassificera blandningar

Innehållsförteckning:

De flesta kemiska produkter som släpps ut på marknaden är blandningar av två eller flera ämnen. Rengöringsmedel, målarfärg och lim är exempel på kemiska produkter, och de flesta bekämpningsmedel. Om du tillverkar eller importerar en blandning ska du klassificera den enligt CLP-förordningen innan du släpper ut den på marknaden.

Du ska klassificera din blandning enligt bestämmelserna och kriterierna för olika faroklasser i CLP-förordningen. Du ska utvärdera all tillgänglig information om blandningens farliga egenskaper när du klassificerar blandningen. När det gäller fysikaliska faror ska du normalt testa blandningen för att få underlag för klassificering.

Använd information om ingående ämnen eller om blandningen

När det gäller hälso- och miljöfaror utgår du i de flesta fall från information om ämnen i blandningen och deras halter, när du klassificerar din blandning. Om det redan finns tillförlitliga data om själva blandningens farliga egenskaper, ska du använda den informationen för de flesta faroklasser.

I vissa faroklasser för hälso- och miljöfara får du bara använda information om ämnena i blandningen när du klassificerar blandningen. Det gäller cancerframkallande egenskaper, ärftlig genetisk skada och reproduktionstoxicitet, samt egenskaperna bioackumulering och nedbrytbarhet i faroklassen farligt för vattenmiljön. Du klassificerar också normalt din blandning utifrån information om ämnena i blandningen när det gäller allergiframkallande egenskaper.

För fysikaliska faror behöver du normalt testa blandningen för att få underlag för att klassificera den, om det inte redan finns tillförlitlig information.

Du hittar kriterierna för alla faroklasser i bilaga I till CLP-förordningen

I vår plansch kan du se alla faroklasser i CLP-förordningen

Echas webbguide för att klassificera blandningar

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har tagit fram särskilda webbsidor som stöd för dig som behöver klassificera blandningar enligt CLP-förordningen. Informationen guidar dig genom olika steg från att identifiera, granska och utvärdera uppgifter till att besluta om klassificering för din blandning.

Gå till Echas guide för att klassificera blandningar Länk till annan webbplats.

Information i Echas klassificerings- och märkningsregister

Dina leverantörer är normalt din viktigaste källa till information för att klassificera din blandning. Information i Echas klassificerings- och märkningsregister kan vara ett komplement. Databasen innehåller både ämnen med fastställd, harmoniserad, klassificering och klassificeringar som tillverkare och importörer har anmält till Echa.

Läs mer och sök i Echas klassificerings- och märkningsregister Länk till annan webbplats.

Vägledning och stöd

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har publicerat ett vägledningsdokument om tillämpning av kriterierna i CLP-förordningen. Vägledningen omfattar alla faroklasser och tar upp många exempel på klassificeringar, och kan vara till god hjälp för dig som klassificerar ämnen och blandningar.

Echas vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna (på engelska) Länk till annan webbplats.

Har du en fråga om klassificering?

Gå till frågor och svar om klassificering och andra delar i CLP-förordningen

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du också ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 9 juni 2023