Klassificera ämnen

Innehållsförteckning:

En kemisk produkt består ibland av enbart ett ämne, som till exempel aceton, etanol eller bly. Om du tillverkar eller importerar ett ämne behöver du klassificera ämnet enligt CLP-förordningen innan du släpper ut det på marknaden.

Vissa ämnen har en fastställd klassificering enligt CLP-förordningen som du måste följa, så kallad harmoniserad klassificering. Du ska själv bedöma och klassificera ämnena för faroklasser som inte ingår i deras harmoniserade klassificering, liksom alla ämnen som inte har någon harmoniserad klassificering.

Ämnen med fastställd klassificering som du måste följa

Vissa ämnen har en fastställd klassificering enligt CLP-förordningen, så kallad harmoniserad klassificering. Klassificeringen är bindande inom EU, vilket alltså innebär att du måste använda den när du klassificerar ämnet eller en blandning där ämnet ingår. Du ska dock själv bedöma och klassificera ämnena för faroklasser och indelningar som inte omfattas av den harmoniserade klassificeringen.

Du hittar alla ämnen med harmoniserad klassificering och märkning i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan innehåller ett stort antal ämnen eller ämnesgrupper. Den uppdateras regelbundet när EU-kommissionen beslutar om att lägga till nya ämnen eller att ändra klassificeringen för ämnen i bilagan.

Här hittar du CLP-förordningen och aktuella ändringar till förordningen

Du hittar också harmoniserade klassificeringar för ämnen i europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister.

Ämnen och faroklasser som du själv ska bedöma

De flesta ämnen finns inte med i bilaga VI till CLP-förordningen. För dessa ämnen ska du som tillverkare eller importör själv klassificera ämnena enligt bestämmelser och kriterier i CLP-förordningen, så kallad egenklassificering.

Om ett ämne har en harmoniserad klassificering för en eller flera faror, ansvarar du för att egenklassificera ämnet för övriga faroklasser och indelningar.

Du hittar kriterierna för alla faroklasser i bilaga I till CLP-förordningen.

Vår plansch ger en översikt över alla faroklasser och farokategorier i CLP-förordningen.

Vilka ämnen får harmoniserad klassificering?

Ämnen som prioriteras för harmoniserad klassificering är främst de som har cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller luftvägssensibiliserande egenskaper. Andra ämnen och faror kan prioriteras från fall till fall. Det gäller till exempel verksamma ämnen i biocidprodukter eller växtskyddsmedel som normalt har harmoniserad klassificering för alla faroklasser.

Såväl medlemsstater som företag får lämna in förslag till Echa på harmoniserad klassificering för en eller flera faroklasser för ett ämne. Men bara medlemsstater kan lämna förslag till Echa om att ändra en harmoniserad klassificering som redan finns.

Läs mer hos Echa om hur ett ämne kan få harmoniserad klassificering Länk till annan webbplats.

Du kan lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering

Alla förslag till ny eller ändrad harmoniserad klassificering publiceras för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter på förslagen.

Här hittar du aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Information i Echas klassificerings- och märkningsregister

Förutom information som du får från din leverantör, är Echas klassificerings- och märkningsregister en viktig källa till information om klassificering av ämnen. Det är en databas som innehåller information för ämnen på EU:s marknad. Informationen omfattar både harmoniserad klassificering och företagens egenklassificeringar.

Läs mer och sök i Echas klassificerings- och märkningsregister

Vägledning och stöd

Echa har publicerat ett vägledningsdokument om tillämpning av kriterierna i CLP-förordningen. Vägledningen omfattar alla faroklasser och tar upp många exempel på klassificeringar, och kan vara till god hjälp för dig som klassificerar ämnen och blandningar.

Echas vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna (endast på engelska) Länk till annan webbplats.

Har du en fråga om klassificering?

Gå till frågor och svar om klassificering och andra delar i CLP-förordningen

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du också ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 16 februari 2024