Klassificering av kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar en kemisk produkt behöver du se till att den är klassificerad enligt CLP-förordningen innan du släpper ut den på marknaden. Att klassificera innebär att bedöma hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror. Hur din produkt klassificeras avgör bland annat hur du ska märka produkten. Klassificeringen ligger också till grund för krav i andra regler.

CLP-förordningen

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, rengöringsmedel och de flesta bekämpningsmedel.

Vad innebär det att klassificera?

Att klassificera ett ämne eller en blandning innebär att du identifierar och bedömer ämnets eller blandningens farliga egenskaper, så kallad faroklassificering. Du hittar allmänna regler om klassificering i avdelning II i CLP-förordningen och definitioner och kriterier för olika fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror i bilaga I till förordningen.

Kriterierna för klassificering är indelade i olika faroklasser, som till exempel ”Akut toxicitet”, ”Farligt för vattenmiljön” och ”Brandfarliga vätskor”. Ett ämne eller en blandning kan ofta uppfylla kriterierna för att klassificeras i flera faroklasser.

Faroklasserna är i sin tur indelade i farokategorier som anger hur allvarlig faran är. Det finns till exempel fyra kategorier i faroklassen "Akut toxicitet", där kategori 1 är den allvarligaste faran (dödlig) och kategori 4 den mildaste (skadlig). Till varje faroklass och kategori hör särskilda faroangivelser som beskriver faran, till exempel ”Skadligt vid förtäring”, "Mycket brandfarlig vätska och ånga" och "Mycket giftigt för vattenlevande organismer". Du ska ange faroangivelserna i märkningen på din produkt.

I vår plansch hittar du en översikt över alla faroklasser och farokategorier i CLP-förordningen och den faromärkning som hör till klassificeringen. Du kan också se i vilket avsnitt i bilaga I till CLP som du hittar klassificeringskriterierna för varje faroklass, och vilken farokategori som olika koder (förkortningar) i klassificeringssystemet står för.

Klassificering och märkning enligt CLP - Plansch, A2

Vem ansvarar för att klassificera?

Ditt ansvar och dina skyldigheter enligt CLP-förordningen beror på vilken roll du har i leverantörskedjan. Om du tillverkar eller importerar ämnen eller blandningar ska du klassificera produkterna enligt CLP innan du släpper ut dem på marknaden.

Läs mer om företagens roller enligt CLP

Hur klassificerar jag ett ämne eller en blandning?

Du ska utvärdera all tillgänglig information om ämnets eller blandningens faror enligt kriterierna i CLP-förordningen när du klassificerar ett ämne eller en blandning.

När det gäller fysikaliska faror finns det krav i CLP på att utföra tester som krävs för att kunna klassificera ämnet eller blandningen, om det inte redan finns tillförlitlig information som du kan använda. När det gäller hälso- och miljöfaror kan det finnas krav på testning enligt andra regler, till exempel om du ska registrera ett ämne enligt Reach-förordningen eller ansöka om godkännande för ett bekämpningsmedel.

Vissa ämnen har en fastställd klassificering för vissa faror, så kallad harmoniserad klassificering. Ämnena finns i bilaga VI till CLP-förordningen och klassificeringen måste följas för de faroklasser som anges där.

Samma faroklasser och farokategorier gäller för ämnen och blandningar, men metoderna för att bedöma de farliga egenskaperna kan skilja sig åt.

Läs mer om att klassificera ämnen

Läs mer om att klassificera blandningar

När ska jag uppdatera klassificeringen?

Du behöver se över klassificeringen och märkningen av de ämnen eller blandningar som du släpper ut på marknaden, och uppdatera klassificeringen när det krävs. Du behöver till exempel se över klassificeringen när ett ämne i din blandning har fått en ny eller ändrad harmoniserad klassificering och märkning.

Här hittar du aktuella ändringar till CLP-förordningen

Många regler bygger på klassificeringen

Hur en kemisk produkt klassificeras enligt CLP avgör vilken information som ska finnas i märkningen på produktens förpackning. Klassificeringen avgör också om förpackningen behöver ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning och om du behöver lämna uppgifter till Echas klassificerings- och märkningsregister och till giftinformationscentraler.

Många andra regler bygger också på faroklassificering enligt CLP-förordningen. Till exempel avgör klassificeringen till stor del om du behöver tillhandahålla säkerhetsdatablad för ditt ämne eller din blandning enligt Reach-förordningen. Andra exempel är regler om märkning av kemikalier på arbetsplatser och kriterier för farligt avfall. Faroklassificeringen kan också medföra att din produkt betraktas som "särskilt farlig" och därmed omfattas av tillståndskrav enligt svenska regler.

Här hittar du lagar och regler inom kemikalieområdet

Vägledning och stöd

EU:s kemikaliemyndighet Echa har publicerat ett vägledningsdokument om tillämpning av kriterierna i CLP-förordningen. Vägledningen omfattar alla faroklasser och tar upp många exempel på klassificeringar och kan vara till god hjälp för dig som klassificerar ämnen och blandningar.

Echas vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna Länk till annan webbplats.

Echa har också tagit fram en guide för dig som ska klassificera blandningar enligt CLP-förordningen.

Läs mer om att klassificera blandningar och hitta Echas guide

Har du en fråga om klassificering?

Gå till frågor och svar om klassificering och andra delar i CLP-förordningen

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du också ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 6 september 2023