Förpackning av kemiska produkter

Innehållsförteckning:

För att undvika att människor och miljön kommer till skada ska förpackningar som innehåller farliga kemiska produkter uppfylla vissa krav. Till exempel finns regler om förpackningens utformning och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning för personer med nedsatt syn. Om du säljer farliga kemiska produkter ska du se till att förpackningarna uppfyller kraven i CLP-förordningen.

Regler om förpackningar

I avdelning IV och bilaga II till CLP-förordningen finns regler om förpackningar som innehåller farliga kemiska ämnen och blandningar. Om du säljer farliga kemiska produkter ska du se till att förpackningarna uppfyller kraven i CLP-förordningen.

Förpackningens utformning

En förpackning ska vara så hållbar att innehållet i den inte kan läcka ut under hela produktens livslängd. Det betyder att både förpackningen och dess förslutning måste vara tillräckligt starka för att klara av normal påverkan och slitage under hantering av produkten under hela dess livslängd. Detta gäller även för återförslutbara förpackningar, som måste kunna öppnas och stängas upprepade gånger utan att förlora sin hållbarhet. Materialet i förpackningarna ska inte heller kunna påverkas av eller reagera med det kemiska innehållet.

Förpackningar till farliga kemiska produkter som säljs till allmänheten får inte ha en form eller en dekor som kan locka barn eller vilseleda konsumenter. De får inte heller ha en utformning så att de kan förväxlas med livsmedel, djurfoder, läkemedel, hygienartiklar eller kosmetika.

Barnskyddande förslutning

Du som säljer farliga kemiska produkter som är avsedda för allmänheten ska se till att förpackningarna är försedda med barn­skyddande förslutning när det krävs. Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förslutningen kräver viss koordination för att öppnas.

Förslutningarna kan se olika ut, men de ska vara testade och uppfylla vissa kvalitetskrav i standarder. Det finns en standard för återförslutbara förpackningar, som kan öppnas och stängas upprepade gånger. För icke återförslutbara förpackningar, där barnskyddet förlorar sin funktion när man har brutit förpackningen, gäller en annan standard.

 • SS-EN ISO 8317 – standard för återförslutbara förpackningar
 • SS-EN ISO 862 – standard för icke återförslutbara förpackningar.

Den senaste versionen av kvalitetsstandarderna kan beställas från SIS, Swedish Standards Institute Länk till annan webbplats. (Länk till extern sida).

Bild av en kork på en plastflaska med inpräglad instruktion för att öppna.

Exempel på barnskyddande förslutning som ska vara svår för ett litet barn att öppna.

Redan i butiken finns risk för att barn kan komma åt att öppna förpackningar. Om du är butiksansvarig är det viktigt att ha en rutin för att kontrollera att de barnskyddande förslutningarna är ordentligt åtdragna.

Det är produkter som är klassificerade för allvarligare hälsofaror som ska ha förpackningar försedda med barnskyddande förslutning, exempelvis frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation om innehållet hamnar i luftvägarna (aspiration).

Reglerna gäller ämnen och blandningar som säljs till allmänheten och som klassificeras för

 • akut toxicitet i kategori 1-3
 • frätande på huden
 • fara vid aspiration (med undantag för aerosoler och behållare med förseglad sprejanordning)
 • specifik organtoxicitet i kategori 1, enstaka exponering
 • specifik organtoxicitet i kategori 1, upprepad exponering.

Dessutom krävs barnskyddande förslutning för produkter som innehåller ≥ 3% metanol eller ≥ 1% diklormetan.

Faktablad om barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning

Kännbar varningsmärkning

Du som säljer kemiska produkter avsedda för allmänheten ska se till att förpackningen har en kännbar (taktil) varningsmärkning när det krävs. Den kännbara varningsmärkningen består oftast av en upphöjd triangel som placeras direkt på förpackningen. Märkningen är avsedd som information för personer med nedsatt syn. Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek och det finns standarder som den kännbara varningsmärkningen ska uppfylla när det gäller storlek, form och placering.

Hur den kännbara varningsmärkningen ska utformas, det vill säga vilken storlek, form och placering märkningen ska ha, beskrivs i kvalitetsstandard SS-EN ISO 11683.

Den senaste versionen av standarden kan beställas från SIS, Swedish Standards Institute Länk till annan webbplats. (Länk till extern sida).

Bild av en vit plastflaska med en upphöjd triangel, kännbar triangel.

Exempel på kännbar varningsmärkning i form av en upphöjd triangel.

Det är bara produkter med vissa klassificeringar enligt CLP som ska ha kännbar varningsmärkning, exempelvis produkter som är frätande eller allergiframkallande vid inandning.

Reglerna gäller ämnen och blandningar som säljs till allmänheten och som klassificeras för

 • akut toxicitet, kategori 1-4
 • frätande på huden
 • fara vid aspiration (vissa undantag för aerosoler med brandfarligt innehåll)
 • luftvägssensibilisering
 • mutagenitet, cancerogenitet eller reproduktionstoxicitet, kategori 2
 • specifik organtoxicitet i kategori 1 eller 2, enstaka exponering
 • specifik organtoxicitet i kategori 1 eller 2, upprepad exponering
 • brandfarliga gaser, vätskor och fasta ämnen, kategori 1 och 2.

Faktablad om barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning

Förpackningskrav i andra regler

Det finns också krav på förpackningens utformning i andra regelverk. Det gäller till exempel särskilda krav på förpackningar som innehåller lampolja eller grilltändvätska i bilaga XVII till REACH. För bekämpningsmedel ställs ibland krav på förpackningens storlek i villkoren som anges i samband med beslut för godkännande.

Regler hos andra myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har särskilda bestämmelser om förpackningar i reglerna för transport av farligt gods. För mer information se: www.msb.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 maj 2024