Ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 18

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter som släpps ut på marknaden i EU har uppdaterats. Ändringen gäller förordningens bilaga VI som innehåller ämnen och ämnesgrupper med bindande EU-gemensam klassificering och märkning. I och med ändringen tillkommer flera ämnen i bilaga VI och några av ämnena som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den artonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP18. 

ATP18 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 Länk till annan webbplats.

Nya och ändrade poster i bilaga VI

Bilaga VI uppdateras regelbundet genom tekniska anpassningar (engelskans Adaption to Technical Progress), så kallade ATP:er. Den artonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP 18, har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.

För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen gäller bindande klassificering och märkning som måste följas av företag inom EU, så kallad harmoniserad klassificering och märkning. Det innebär att du, för de faroklasser som anges för ett ämne på bilaga VI, måste använda den harmoniserade klassificeringen och märkningen för ämnet i fråga.

ATP 18 innebär bland annat att ytterligare 39 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Flera av dessa ämnen får en bindande klassificering som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan eller kan störa fortplantningsförmågan (CMR). Det gäller till exempel ämnet bisfenol S som klassificeras som reproduktionstoxisk i farokategori 1B och ämnet melamin får en bindande klassificering bland annat som cancerframkallande i kategori 2.

Ändringen innebär dessutom att 17 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en uppdaterad harmoniserad klassificering och märkning. Det gäller till exempel bisfenol A som nu fått en bindande klassificering och märkning som kategori Akut 1 och Kronisk 1 i faroklassen Farligt för vattenmiljön.

En post (ämnet naftylen-1,5-diisocyanat) har strukits från bilagan i och med ändringen.

Betydelsen av att ett ämne eller en blandning klassificeras som farligt

När ett ämne får en ny eller ändrad klassificering genom en ändringsförordning av bilaga VI är det viktigt att du på nytt utvärderar vad som gäller för dina produkter, både vad gäller krav i CLP-förordningen och följdlagstiftningen. Till exempel kan en klassificering som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan eller kan störa fortplantningsförmågan (CMR-klassificering i kategori 1A eller 1B) medföra att produkten inte får säljas till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen.

På den här sidan kan du läsa mer om betydelsen av att ett ämne eller en blandning klassificeras som farligt

Övergångsperiod till 1 december 2023

Ändringsförordningen träder i kraft den 23 maj 2022, men för att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid att uppdatera och anpassa klassificering, märkning och förpackning för sina produkter och få möjlighet att sälja ut befintliga lager gäller en övergångsperiod till den 1 december 2023. Övergångsperioden behövs också för att leverantörerna ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk, i såväl EU-gemensamma som nationella regler.

Under övergångsperioden får ändringsförordningen tillämpas, men det är inget krav.

Mer information

ATP18 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 Länk till annan webbplats. av den 16 februari 2022

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 (ATP 18), gällande datum för tillämpning Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen

Senast uppdaterad 6 september 2023