KIFS – Kemikalieinspektionens föreskrifter

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i särskilda författningssamlingar. Kemikalieinspektionens föreskrifter har beteckningen KIFS.

Kemikalieinspektionen har fyra grundföreskrifter, KIFS 2005:7, 2008:3, 2017:7 och 2017:8. De ändras genom ändringsföreskrifter.

  • Grundförfattning är en ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.
  • Ändringsförfattning är en författning som ändrar en tidigare utgiven författning.
  • Konsoliderad version är en sammanställning av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 16 januari 2019.

KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter

Föreskriften införlivar regler från de EG-direktiv om klassificering och märkning av ämnen och blandningar som gällde tidigare. KIFS 2005:7 gällde parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017. Idag ska CLP-förordningen tillämpas för ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden.

Gå till KIFS 2005:7.

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Föreskriften innehåller bland annat nationella bestämmelser och undantag från EU-bestämmelser. Där finns krav på förpackning och märkning, uppgifter om saluförbud och användningsförbud och om ämnen som får och inte får ingå i bekämpningsmedel eller biocidprodukter.

Gå till KIFS 2008:3. 

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Gå till KIFS 2017:7.

KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Föreskriften gäller utöver EU-regler och kompletterar lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Här finns regler om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Gå till KIFS 2017:8.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej