Mer om KIFS 2017:7

Här hittar du information om vad Kemikalieinspektionens nya grundföreskrift (KIFS 2017:7) betyder i praktiken och vad den kan innebära för dig och din verksamhet.

Vad är nytt?

KIFS 2017:7 har ersatt KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Bestämmelserna om leksaker som tidigare fanns i KIFS 2008:2 finns numera i egna grundföreskrifter (KIFS 2017:8). Vad gäller bestämmelserna om träskyddsbehandlat virke har vi har fört över dem till ett nytt kapitel i KIFS 2008:3.

Andra nyheter med KIFS 2017:7 är att

  • föreskrifterna, som bygger på de gamla, får en ny indelning av kapitel och bilagor
  • att vi infört hänvisningar i början på varje kapitel som talar om på vilket sätt bestämmelserna förhåller sig till andra regler (EU-rättsliga, svenska lagar och förordningar)
  • vi inför krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister
  • tidigare undantag från gränsvärden för tungmetaller i förpackningsmaterial utgår
  • vi tar bort anteckningsskyldigheten för hantering av kvicksilver.

Läs mer om bakgrunden till och innebörden av de nya grundföreskrifterna (PDF 200 kB)

Kortfattat - kapitel för kapitel

KIFS 2017:7 - Sammanfattning av varje kapitel

Kapitel

Sammanfattning

1

Kapitel 1 handlar om övergripande bestämmelser. Kapitlet beskriver hur KIFS 2017:7 hänger ihop med andra kemikalieregler, till exempel den nya föreskriften om leksaker KIFS 2017:8.

2

Kapitel 2 handlar ommärkning av tvätt- och rengöringsmedel och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

3

Kapitel 3 handlar om rapporteringsplikt till produktregistret, däribland de nya nanobestämmelserna.

4

Kapitel 4 kompletterar bestämmelserna i förordning (2008:245)länk till annan webbplats om kemiska produkter och biotekniska organismer när det gäller krav på tillstånd för hantering av särskilt farliga kemiska produkter.

5

Kapitel 5 kompletterar bestämmelserna om klorerade lösningsmedel i förordning (1998:944)länk till annan webbplats om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter samt bestämmelser i Reach-förordningen.

6

Kapitel 6 innehåller bestämmelser som genomför direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar, VOC-direktivet (VOC: Volatile Organic Compounds), i svensk rätt. Bestämmelserna ställer upp krav på kemiska produkter som släpps ut marknaden.

7

Kapitel 7 innehåller undantagsbestämmelser till det svenska förbudet mot hantering av kvicksilver som finns i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkterlänk till annan webbplats.

8

Kapitel 8 innehåller nationella bestämmelser om hantering av formaldehyd i träbaserade skivor.

9

Kapitel 9 kompletterar förordning (2012:861)länk till annan webbplats om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. I detta kapitel hittar du till exempel vad som gäller för CE-märkning, dokumentation och fullmakt för tillverkarens representant.

10

Kapitel 10 kompletterar bestämmelserna i 13 kap. i miljöbalkenlänk till annan webbplats samt förordning (2002:1086)länk till annan webbplats om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. I detta kapitel hittar du bland annat vad som gäller angående tillstånd och avgifter vad gäller ansökan om utsättning av genetiskt modifierade organismer.

11

Kapitel 11 beskriver kraven på gasapparater enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:6)länk till annan webbplats. I detta kapitel hittar du bland annat information om krav på gasapparaters konstruktion och utförande.

Tänk på att den här sammanfattningen av KIFS 2017:7 inte ersätter den fullständiga föreskriften, utan är tänkt som en guide till var i föreskriften du kan hitta specifika bestämmelser. För att få reda på mer om bestämmelserna och vad de innebär för dig och din verksamhet ska du alltid gå in och läsa föreskriftstexten.

Senast uppdaterad 15 juli 2020