KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel innehåller bland annat nationella bestämmelser och undantag från EU-bestämmelser. Där finns krav på förpackning och märkning samt uppgifter om saluförbud och användningsförbud. Vissa tillfälliga undantag från kraven på märkning av desinfektionsmedel för yrkesmässig användning finns i KIFS 2020:3.

Konsoliderad KIFS 2008:3

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2008:3, konsoliderad till och med KIFS 2021:6 (PDF 1280 kB) , 1.3 MB.

Grundföreskrift KIFS 2008:3

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

Kemikalieinspektionens grundföreskrift (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel (PDF 432 kB) , 431.5 kB.

Tillfälliga undantag

Vissa tillfälliga undantag från kraven på märkning av desinfektionsmedel för yrkesmässig användning finns i KIFS 2020:3.

Läs mer om KIFS 2020:3

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2008:3

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2021:6 , 578.9 kB.

Uppdatering av bilaga 3 och 6.

Rättelseblad (rättelsen avser byte av KIFS-nummer). , 578.9 kB.

PM om KIFS 2021:6 , 206.3 kB.

Ändringarna innebär:

- bilaga 3 har uppdaterats för att förteckna sådana produktgodkännanden som har upphört, eller för vilka registreringsnumret har ändrats, och för vilka anståndstider behöver meddelas av Kemikalieinspektionen.

- bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden som har meddelats eller som har upphört att gälla.

KIFS 2021:4 , 74.2 kB.

Ändring av 3 kap. 20 §.

Ny bestämmelse 3 kap. 21 §.

Ny rubrik närmast före den nya bestämmelsen 3 kap. 21 §.

Ny bilaga, bilaga 15.

Remisspromemoria samt konsekvensutredning. , 281.6 kB.

Ändring av kriterierna för hänförande av växtskyddsmedel till behörighetsklasser.

Införande av en ny bestämmelse som medger undantag från förbudet i 2 kap. 37 § 2–6 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel att använda växtskyddsmedel inom vissa områden.

KIFS 2020:8 , 501 kB.

Uppdatering av bilaga 3 och 6.

PM om KIFS 2020:8 , 221.1 kB.

Ändringarna innebär:

- bilaga 3 har uppdaterats med produktgodkännanden som har upphört eller där registreringsnummer har ändrats och där anståndstider behöver meddelas av Kemikalieinspektionen.

- bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden som har meddelats eller upphört att gälla.

KIFS 2020:4 , 292.3 kB.

Uppdatering av bilaga 3 och 6.

PM om KIFS 2020:4 (reviderad 20-11-10)  , 474 kB.

Ändringarna innebär:

- bilaga 3 har uppdaterats med produktgodkännanden som har upphört eller där registreringsnummer har ändrats och där anståndstider behöver meddelas av Kemikalieinspektionen.

- bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden som har meddelats eller upphört att gälla.

KIFS 2020:1 , 680.5 kB.

Uppdatering av bilaga 3 och 6.

PM om KIFS 2020:1 , 231.3 kB.

Ändringarna innebär:
- bilaga 3 har uppdaterats med produktgodkännanden som har upphört eller där registreringsnummer har ändrats och där anståndstider behöver meddelas av Kemikalieinspektionen.

- bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden som har meddelats eller upphört att gälla.

KIFS 2019:1 , 388.6 kB.

Uppdatering av bilaga 3 och 6.

PM om KIFS 2019:1 , 479.2 kB.

Ändringarna innebär:

- bilaga 3 har uppdaterats med produktgodkännanden som har upphört eller där registreringsnummer har ändrats och där anståndstider behöver meddelas av Kemikalieinspektionen.

- bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden som har meddelats eller upphört att gälla.

KIFS 2018:5 , 836.3 kB.

Uppdatering av bilaga 3 och 6.

PM om KIFS 2018:5 , 529.5 kB.

Ändringarna innebär:

- bilaga 3 har uppdaterats med produktgodkännanden som har upphört eller där registreringsnummer har ändrats och där anståndstider behöver meddelas av Kemikalieinspektionen.

- bilaga 6 har uppdaterats för att förteckna utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden som har meddelats eller upphört att gälla.

KIFS 2017:10 , 784.1 kB.

2 kap. 7 och 9 §§ samt bilaga 4 upphör att gälla.


Rubriken närmast före 2 kap. 7 § utgår.

1 kap. 1 - 2 §§, 2 kap. 1 - 4, 8 samt 11 §§, 4 kap. 2, 4 - 4 a samt 6 §§, bilagorna 1-3 samt 6, samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

PM om KIFS 2017:10 , 525.6 kB.

Remisspromemoria samt konsekvensutredning , 924.6 kB.

Remissammanställning , 91.6 kB.

Ändringarna innebär:

- uppdatering av förteckningen över utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden gällande växtskyddsmedel (bilaga 6, KIFS 2008:3).

- uppdatering av förteckningen över tidsfrister för utfasning av bekämpningsmedel för vilka godkännandet har löpt ut eller registreringsnumret har ändrats (bilaga 3 KIFS 2008:3).

- anpassning till andra regeländringar som har skett i miljöbalken samt i förordningarna om nematoder, insekter och spindeldjur.

- korrigering av felaktigheter i form av felhänvisningar och bristande överensstämmelse med EU-rättsakter.

KIFS 2017:9 , 215.5 kB.

Regler om träskyddsbehandlat virke (överförda från KIFS 2008:2).

PM om KIFS 2017:7, 2017:8 och 2017:9 , 199.2 kB.


KIFS 2016:3 , 1.4 MB.

Infogar rubrik närmast före 3 kap. 20 §

Ny paragraf 3 kap. 20 §

PM om ändringsföreskriften , 521.2 kB.

Konsekvensutredning , 40.5 kB.

Införande av kriterier för hänförande till klasser vid godkännande av växtskyddsmedel.

KIFS 2016:2 , 476.3 kB.

Ändrar 2 kap. 8 §, rubriken till 4 kap. samt bilagorna 3 och 6.

Ny paragraf: 4 kap. 4 b §.

PM om ändringsföreskriften , 346.7 kB.

Genomförande av undantag från miljöbalkens godkännandekrav för en viss typ av biocidprodukt för myggbekämpning.

Redaktionella ändringar i 2 kap. 8 § samt rubrikerna till kap. 4 och bilaga 3.

Rutinmässiga uppdateringar av utfasningstider i tidigare godkända bekämpningsmedel i bilaga 3 samt utvidgande av användningsområden för växtskyddsmedel i bilaga 6.

KIFS 2014:6 , 83.8 kB.

Ändrar 1 kap. 1-2 §§

Infogar 1 kap. 4 §, rubriken närmast före 3 kap. 19 §, 5 kap. samt bilaga 14.

PM om ändringsföreskriften , 521.2 kB.


KIFS 2014:4 , 110.4 kB.

Ändrar bilaga 3 och 6.

PM om ändringsföreskriften , 78.2 kB.


KIFS 2014:1 , 162.5 kB.

Upphäver bilaga 12.

Ändrar bilaga 3 och 6.

Rättelseblad , 95.6 kB.

PM om ändringsföreskriften , 82.8 kB.


KIFS 2013:3 , 164.5 kB.

Upphäver 4 kap. 5, 9-10, 13, 15-20 och 22-25 §§ samt bilaga 9, 10 och 11.

Rubrikerna närmast före 4 kap. 22 och 23 §§ utgår.

Ändrar 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 1-2 och 8 §§, 4 kap. 1-2, 4, 4 a och 12 §§, rubriken till 4 kap. samt rubrikerna i bilaga 3.

Ny paragraf: 2 kap. 1 a §

PM om ändringsföreskriften , 54.6 kB.


KIFS 2013:2 , 283.1 kB.

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

Rättelseblad , 574.6 kB.

PM om ändringsföreskriften , 97.4 kB.


KIFS 2012:5 , 1.6 MB.

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

PM om ändringsföreskriften , 37.4 kB.


KIFS 2012:2 , 363.9 kB.

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

PM om ändringsföreskriften , 49.7 kB.


KIFS 2011:5 , 259.5 kB.

Ändrar bilaga 3, 6 och 10.

PM om ändringsföreskriften , 235.7 kB.


KIFS 2011:4 , 82.1 kB.

Upphäver 3 kap. 1-2, 6-10, och 12-18 §§ samt bilaga 7 och 8.

Ändrar 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 3-4, 7-8 och 11-12 §§, 3 kap. 11 och 12 §§, rubriken närmast före 3 kap. 3 §, 3 kap. 4 § och 3 kap. 11 § samt bilaga 1.

PM om ändringsföreskriften , 146.2 kB.


KIFS 2011:2 , 89.8 kB.

Ändrar 2 kap. 8 § samt bilaga 3, 6, 10 och 11.

PM om ändringsföreskriften , 78.7 kB.


KIFS 2011:1 , 155 kB.

Ändrar bilaga 3.


KIFS 2010:8 , 258.1 kB.

Ändrar bilaga 6, 7, 8 och 10.

Rättelseblad , 30.5 kB.

PM om ändringsföreskriften , 71.3 kB.


KIFS 2010:3 , 149.7 kB.

Ändrar 4 kap. 4 § och bilaga 3, 4, 6, 7 och 8 samt övergångsbestämmelserna till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2010:2) om ändring i (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

PM om ändringsföreskriften , 74.6 kB.


KIFS 2010:2 , 297.2 kB.

Ändrar 2 kap. 10 §

Upphäver bilaga 5 och 13.

Ändrar 2 kap. 8 §, 4 kap. 1, 4, 6 och 9 §§

Ändrar bilaga 3, 4, 6 och 8.

Infogar 4 kap. 4 a §

PM om ändringsföreskriften , 136.8 kB.


KIFS 2010:1 , 330.5 kB.

Ändrar bilaga 3, 6, 7, 8, 10 samt 13.

PM om ändringsföreskriften , 75.4 kB.


KIFS 2009:8 , 330.8 kB.

Ändrar bilaga 3, 6, 7, 8, 10 samt 13.

PM om ändringsföreskriften , 46.3 kB.


KIFS 2009:7 , 105.3 kB.

Ändrar bilaga 3.


KIFS 2009:5 , 32.4 kB.

Ändrar 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 22 § samt bilaga 1 och 2.


KIFS 2009:1 , 330.7 kB.

Ändrar bilaga 3, 6, 7, 8, 10 samt 13.


Senast uppdaterad 20 oktober 2021