Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 15

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att några av ämnena som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Dessutom tas två ämnen bort från bilagan. Detta är den femtonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP15.

ATP15 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1182 Länk till annan webbplats.

För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen gäller krav på klassificering och märkning som måste följas i hela EU. Denna klassificering och märkning är bindande.

Bilagan uppdateras regelbundet genom så kallade tekniska anpassningar, så kallade ATP:er. Den femtonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP15, har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.

ATP15 innebär bland annat att ytterligare 37 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Som exempel får ämnet diisooktylftalat (DIOP) en klassificering som reproduktionstoxiskt i kategori 1B (H360FD: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.). Ett annat exempel är zinkpyrition som används i kosmetika samt biocidprodukter som bland annat får klassificeringen reproduktionstoxiskt i kategori 1B (H360D: Kan skada det ofödda barnet).

ATP15 innebär dessutom att 21 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en ändrad harmoniserad klassificering och märkning. Det gäller till exempel miljöfaroklassificering av ”Bly i pulverform; [partikeldiameter < 1 mm]”, vilket vi tolkar som att denna klassificering i praktiken omfattar alla former av metalliskt bly med en ytstorlek på mer än 5,3 cm2 per gram.

Övergångsperiod till 1 mars 2022

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen och möjlighet att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. En övergångsperiod behövs också för att leverantörerna ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk.
Ändringsförordningen blir bindande från och med den 1 mars 2022, men får tillämpas redan före detta datum.

Mer information

ATP15 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1182 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen

Senast uppdaterad 23 februari 2022