Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 14

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att några av ämnena som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den fjortonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP14.

För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen gäller krav på klassificering och märkning som måste följas i hela EU. Denna klassificering och märkning är bindande.

Bilagan uppdateras regelbundet genom så kallade tekniska anpassningar, så kallade ATP:er. Den fjortonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP14, har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.

ATP14 innebär bland annat att ytterligare 17 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Som exempel får ämnet titandioxid nu en bindande klassificering och märkning som innebär att det misstänks kunna orsaka cancer vid inandning (Carc. 2; H351, inhalation). Observera att denna klassificering och märkning endast gäller titandioxid i pulverform som innehåller 1% eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer.

När titandioxid ingår i flytande eller fasta blandningar är vår bedömning att dessa blandningar inte ska klassificeras och inte heller märkas som misstänkt cancerframkallande. Men sådana blandningar kan ändå behöva märkas med någon av de två nya kompletterande märkningsfraserna i del 2 i bilaga II till CLP-förordningen:

  • Flytande blandningar som innehåller 1% eller mer av ovan nämnda partiklar ska märkas med frasen "Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.", (EUH211).
  • Fasta blandningar som innehåller 1% eller mer titandioxid ska märkas med frasen "Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.", (EUH212).

Förpackningar med flytande eller fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga, men som är märkta med EUH211 eller EUH212, ska dessutom märkas med frasen "Säkerhetsdatablad finns att rekvirera", (EUH210).

ATP14 innebär dessutom att 12 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en ändrad harmoniserad klassificering och märkning. Det gäller till exempel ämnet kobolt som fått en ny bindande klassificering som cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk.

Övergångsperiod till 1 oktober 2021

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen och möjlighet att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. En övergångsperiod behövs också för att leverantörerna ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk.

Ändringsförordningen blir bindande från och med den 1 oktober 2021, men får tillämpas redan före detta datum.

Mer information

ATP14 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/217 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen

Senast uppdaterad 20 augusti 2020