Klassificering av kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter behöver du klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden. Att klassificera innebär att bedöma om ett ämne eller en blandning är hälsofarlig, miljöfarlig eller har fysikaliska faror, som exempelvis brandfara. I CLP-förordningen finns kriterier för att klassificera ämnen och blandningar för respektive fara.

Vad innebär det att klassificera?

Att klassificera ett ämne eller en blandning innebär att man identifierar ämnets eller blandningens farliga egenskaper. I bilaga I till CLP-förordningen finns kriterier för att bedöma olika typer av fysikaliska faror (som till exempel brand- eller explosionsfara) i del 2, hälsofaror i del 3 och miljöfaror i del 4. Ämnen eller blandningar klassificeras som farliga om de uppfyller något eller några av kriterierna i CLP.

Kriterierna är uppdelade i olika faroklasser som beskriver typen av fara, exempelvis ”Akut toxicitet”, ”Farligt för vattenmiljön” eller ”Brandfarliga vätskor”. Faroklasserna är i sin tur indelade i olika farokategorier som anger graden av fara, till exempel ”Frätande på huden, kategori 1B”. Till varje faroklass och kategori hör särskilda faroangivelser som beskriver faran, till exempel ”Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon”.

Klassificeringen bygger strikt på de inneboende egenskaperna hos ett ämne eller en blandning och tar inte hänsyn till hur ämnet eller blandningen är tänkt att användas eller risken för exponering.

En kemisk produkt, det vill säga ett ämne eller en blandning kan uppfylla kriterierna för att klassificeras i flera faroklasser. Beroende på hur produkten klassificeras ska du informera om farorna med produkten och hur den kan hanteras på ett säkert sätt. Informationen ska lämnas i form av märkning på förpackningen. För yrkesmässiga användare ska fördjupad information även ges i form av säkerhetsdatablad.

Alla faroklasser och farokategorier samt de förkortningar (koder) som gäller för fysikaliska faror respektive hälso- och miljöfaror framgår översiktligt av vår plansch:

Klassificering och märkning enligt CLP - Plansch, A2

Vem ansvarar för klassificeringen?

Ditt ansvar och dina skyldigheter enligt CLP-förordningen beror på vilken roll du har i leverantörskedjan. Om du tillverkar eller importerar ämnen eller blandningar ska du klassificera produkterna enligt CLP innan du släpper ut dem på marknaden.

Du behöver också se över klassificeringen av de ämnen eller blandningar som du släpper ut på marknaden och uppdatera klassificeringen när det krävs. Det kan exempelvis vara aktuellt om ett ämne fått en ny eller ändrad harmoniserad klassificering.

Regler om klassificering av ämnen och blandningar finns i avdelning II i CLP-förordningen och kriterierna för att bedöma farliga egenskaper finns i bilaga I till förordningen.

Läs mer om företagens roller enligt CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

För vissa ämnen har ansvariga myndigheter inom EU beslutat om hur ämnena ska klassificeras och märkas, vilket kallas för att ämnena har fått en harmoniserad klassificering och märkning. Det innebär att leverantörerna måste använda den bestämda klassificeringen för ämnena ifråga. Ett ämne kan dock behöva klassificeras för flera faroklasser än de som ingår i den harmoniserade klassificeringen. För dessa faroklasser ska företagen själva klassificera ämnet med hjälp av kriterierna i CLP. Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Det finns idag över 4600 ämnen eller ämnesgrupper förtecknade i bilaga VI. Bilagan uppdateras regelbundet, när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering.

Vilka ämnen får en harmoniserad klassificering?

Ämnen som föreslås få en harmoniserad klassificering och märkning är främst cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller luftvägssensibiliserande ämnen. Men även andra ämnen kan omfattas. Ämnen som är verksamma ämnen i biocidprodukter eller växtskyddsmedel omfattas också vanligtvis av harmoniserad klassificering och märkning.

Medlemsstater såväl som tillverkare, importörer och nedströmsanvändare kan föreslå att klassificeringen och märkningen av ett ämne harmoniseras inom EU.

Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Genom att Echa organiserar offentliga samråd kring förslagen kan företag, myndigheter och andra intressenter lämna synpunkter på förslaget.

Echas offentliga samråd med information om såväl pågående som avslutade samråd Länk till annan webbplats.

Läs mer om de olika stegen i processen för harmoniserad klassificering för ämnen Länk till annan webbplats.

Företagens egenklassificering

De flesta ämnen finns inte upptagna med harmoniserad klassificering på bilaga VI till CLP. För dessa ämnen ska du som tillverkar eller importerar själv klassificera och märka ämnena med hjälp av kriterierna i CLP, så kallad egenklassificering av ämnen. Samma sak gäller för de faroklasser som inte omfattas av den harmoniserade klassificeringen för ett visst ämne i bilaga VI. Det innebär att du behöver egenklassificera ämnet i de faroklasser som inte finns med i den harmoniserade klassificeringen.

Eftersom harmoniserad klassificering bara gäller ämnen behöver du som tillverkar eller importerar blandningar alltid klassificera blandningen med hjälp av kriterierna i CLP-förordningen innan du släpper ut den på marknaden. Beroende på vilken information du har tillgång till och vilken typ av fara det gäller finns olika sätt att klassificera blandningar.

Echa har tagit fram webbsidor som stöd för dig som behöver klassificera dina blandningar enligt CLP-förordningen. Informationen guidar dig steg för steg genom klassificeringsprocessen.

Echas webbsidor som stöd för dig som behöver klassificera dina blandningar Länk till annan webbplats.

Echas klassificerings- och märkningsregister

Förutom den information du får från din leverantör är den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister en viktigt källa till information för dig som klassificerar. Det är en databas som innehåller klassificering- och märkningsinformation för fler än 100 000 ämnen på EU:s marknad. Databasen innehåller både ämnen med bindande harmoniserad klassificering och företagens egenklassificeringar. Informationen har samlats in genom anmälningar från tillverkare och importörer.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister

Betydelsen av att ett ämne eller en blandning klassificeras som farligt

Ett viktigt syfte med CLP-förordningen är att avgöra om ämnen eller blandningar klassificeras som farliga, så kallad faroklassificering. En produkt som klassificeras som farlig enligt CLP-förordningen behöver förpackas innan produkten släpps ut på marknaden. Förpackningen ska märkas med information om produktens farliga egenskaper och hur produkten ska hanteras säkert. Det finns även regler om hur förpackningen ska utformas för att förhindra olyckor, till exempel kan den behöva förses med barnskyddande förslutning. Klassificeringen avgör även om uppgifter behöver lämnas till klassificerings- och märkningsregistret och till giftinformationscentraler.

Många lagstiftningar bygger på faroklassificering enligt CLP-förordningen. Därför kan ett ämnes eller en blandnings klassificering medföra att bestämmelser i annan lagstiftning, så kallad följdlagstiftning, ska tillämpas. Till exempel kan en klassificering som cancerframkallande, skadlig för arvsmassan eller kan störa fortplantningsförmågan (CMR-klassificering i kategori 1A eller 1B) medföra att produkten inte får säljas till allmänheten enligt regler i Reach-förordningen. Motsvarande förbud finns även i regler för vissa varor, till exempel får CMR-ämnen inte användas i åtkomliga delar i leksaker. Andra exempel på lagstiftningar som bygger på faroklassificering enligt CLP-förordningen är märkning på arbetsplatser enligt arbetsmiljölagstiftningen och förbjudna ämnen i kosmetiska produkter enligt kosmetikalagstiftningen. Klassificeringen kan också medföra att din produkt betraktas som "särskilt farlig" och därmed omfattas av tillståndskrav enligt svenska regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.

När ett ämne får en ny eller ändrad klassificering genom en ändringsförordning av bilaga VI är det viktigt att du på nytt utvärderar vad som gäller för dina produkter, både vad gäller CLP-förordningen och följdlagstiftningen.

Text

Testkrav enligt CLP-förordningen

När det gäller fysikaliska faror, ska du som tillverkar eller importerar utföra de tester som krävs för att kunna klassificera ämnen och blandningar, om det inte redan finns tillförlitlig information. Vid klassificering av hälso- och miljöfaror finns det däremot inga krav i CLP-förordningen på att utföra tester för att få fram dataunderlag. Du kan dock beröras av testkrav genom annan lagstiftning, till exempel i samband med registrering enligt Reach-förordningen eller vid ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel.

Vägledning och stöd

Echa har publicerat ett vägledningsdokument om tillämpning av kriterierna i CLP-förordningen. Vägledningen, som omfattar alla faroklasser och tar upp många exempel på klassificeringar, kan vara till hjälp för dig som klassificerar ämnen och blandningar.

Echas vägledning om tillämpning av CLP-kriterierna Länk till annan webbplats.

Har du en fråga om klassificering?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 11 maj 2022