Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

EU-kommissionen har antagit nya faroklasser i CLP-förordningen

  • Hormonstörande ämnen (hälsa)
  • Hormonstörande ämnen (miljö)
  • Persistenta, Bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT eller vPvB)
  • Persistenta, Mobila och toxiska ämnen (PMT eller vPvM) (v står här för engelskans 'very')

Kriterierna i varje faroklass omfattar klassificering och märkning för såväl ämnen som blandningar.

Läs mer på EU-kommissionens webb:

Introducing new hazard classes–CLP revision (europa.eu) Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens förslag till ändringar i CLP-förordningen

EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Läs mer om förslaget: Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Du har möjlighet att lämna synpunkter under en feedback-period fram till den 22 mars (feedback-perioden förlängs dag för dag, tills det antagna förslaget har översatts till alla EU-språk).

Läs mer på Kommissionens sida om hur du lämnar synpunkter. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 januari 2023