Märkning

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Du som säljer kemiska produkter behöver därför informera om farorna och hur produkten kan hanteras säkert. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen.

Faropiktogram för kemiska produkter.

Faropiktogram enligt CLP-förordningen består av en svart symbol på vit bakgrund med en röd ram ställd på spetsen.

Hämta faropiktogram här

Informera om faror

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Om du släpper ut kemiska produkter på marknaden måste du därför informera om farorna och hur man kan skydda sig själv och miljön. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen. Alla leverantörer, såväl tillverkare, importörer, nedströmsanvändare som distributörer och återförsäljare ansvarar för att märkningen är korrekt.

Reglerna om märkning gäller både produkter som säljs till yrkesmässiga användare och produkter avsedda för allmänheten. För yrkesmässiga användare ska även fördjupad information om produkten ges i säkerhetsdatablad. För produkter som säljs i Sverige ska informationen vara på svenska.

Regler om märkning av kemiska ämnen och blandningar finns i avdelning III i CLP-förordningen som gäller i hela EU/EES-området. CLP-förordningen har ersatt äldre regler om märkning av kemiska produkter i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7).

Under en övergångsperiod har CLP gällt parallellt med de äldre reglerna, men sedan den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte längre släppas ut på marknaden.

Tillfälliga undantag från språkkraven för vissa desinfektionsmedel

Vissa typer av desinfektionsmedel som säljs eller överlåts i Sverige är tillfälligt undantagna från kravet att märkningen ska vara på svenska. Kemikalieinspektionen har beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven i märkningen. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Istället för på svenska accepteras nu märkning även på danska, engelska eller norska. Föreskrifterna (KIFS 2020:3) gäller till och med den 30 december 2020.

Läs mer om de tillfälliga reglerna för desinfektionsmedel. 

Vilka produkter ska vara märkta?

Ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga ska vara märkta när de släpps ut på marknaden. Även blandningar som inte klassificeras som farliga, men som innehåller farliga ämnen, kan behöva märkas med uppgifter enligt bilaga II till CLP-förordningen. Exempel på sådan märkning är de kompletterande märkningsfraserna ”Säkerhetsdatablad finns att rekvirera” (som har koden EUH210) och ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion” (som har koden EUH208).

Vad ska märkningen innehålla?

Märkningen på förpackningen innehåller standardiserade fraser och symboler som tillsammans upplyser användaren om produktens farliga egenskaper och hur den kan hanteras på säkert sätt. Vilken information som ska ingå i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras.

Informationen i märkningen och den information som finns i produktens säkerhetsdatablad, under avsnitt 2.2 ”Märkningsuppgifter” ska stämma överens.

Här kan du läsa mer om märkningens innehåll och utformning

 

Faroinformation vid e-handel

Enligt CLP-förordningen ska viss information som finns på etiketten även finnas med i reklam, till exempel vid marknadsföring via internet. Om du säljer kemiska produkter via internet måste du därför informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

 Läs mer om att visa märkning vid e-handel med kemiska produkter

Märkningskrav i andra regler

Många kemiska produkter ska förutom märkning enligt CLP-förordningen också märkas med särskild information enligt andra regelverk. Den informationen ska också finnas på etiketten, men inte blandas med övriga märkningsuppgifter enligt CLP. Det gäller till exempel bekämpningsmedel, färger och lacker samt tvätt- och rengöringsmedel.

Märkningsregler hos andra myndigheter

Arbetsmiljöverket

Reglerna om märkning enligt CLP-förordningen gäller vid överlåtelse, alltså om du säljer eller på annat sätt tillhandahåller produkter, så kallad överlåtelsemärkning. När det gäller märkning av farliga kemiska produkter som används på arbetsplatser och inte säljs vidare, är det istället Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller blandningar som används eller lagerhålls i anslutning till användning på arbetsplatser, så kallad egenanvändning.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets regler om märkning på arbetsplatsen

Reglerna om märkning av behållare och rörledningar samt skyltning på arbetsplatsen är anpassade till CLP-förordningen. Det finns övergångsregler som innebär att en behållare som var märkt enligt de äldre reglerna när produkten köptes in till arbetsplatsen, inte behöver märkas om förrän den 1 juni 2019.

För mer information om övergångsreglerna, se Arbetsmiljöverkets webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

När det gäller kemiska produkters fysikaliska faror är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) expertmyndighet i Sverige. Exempel på fysikaliska faror är explosiva, brandfarliga och oxiderande egenskaper. På MSB:s webbplats finns bland annat följande information om märkning:

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Märkning av aerosolbehållare

CLP-märkning av explosiva varor

Klassificering och märkning av fyrverkerier

MSB ansvarar också för regler om transport av farligt gods. I vissa fall kan CLP-förordningens faropiktogram ersättas av varningseti­ketter för farligt gods.

Läs mer om transportmärkning och CLP

Vägledning och stöd

Faktablad om klassificering och märkning enligt CLP

Broschyr: Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas vägledning om märkning och förpackning enligt CLP-förordningen

Ytterligare information om märkning på Echas webbplats


Har du en fråga om märkning?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej