Äldre märkning upphör att gälla

Sedan den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Nya farosymboler på burkar med kemikalier.

Reglerna i CLP-förordningen har införts stegvis och under en övergångsperiod har CLP gällt parallellt med äldre regler i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7. I och med att övergångstiden upphörde den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får inte längre släppas ut på marknaden.

Att övergångstiden upphörde den 1 juni 2017 är särskilt relevant för återförsäljare och butiker, som behöver kontrollera att förpackningar med äldre märkning inte längre finns på hyllorna. Många företag förväntas ha gjort slut på sina lager under övergångstiden och all försäljning eller import efter den 1 juni 2017 behöver alltså ske enligt CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

Vad måste du som säljare göra?

Om du har kvar produkter på lager eller i butik som är förpackade och märkta enligt den äldre lagstiftningen behöver du se till att plocka bort dessa förpackningar från hyllorna.

Du behöver säkerställa att förpackning och märkning överensstämmer med kraven i CLP innan du säljer produkterna vidare. Observera att det inte bara handlar om att byta ut de gamla orangea symbolerna mot nya faropiktogram. Produkterna behöver vara klassificerade enligt kriterierna i CLP och det kan innebära märkning med symboler och faroangivelser som inte alls framgått av den tidigare märkningen på grund av ändrad klassificering. Om era leverantörer kan tillhandahålla nya etiketter är det viktigt att ni säkerställer att de gäller för just de förpackningar (med den kemiska sammansättning) som ni har i butiken och inte för en ändrad eller omformulerad produkt hos leverantören. Ni behöver också kontrollera med er leverantör att kraven på barnskyddande förslutning och kännbar (taktil) varningsmärkning på respektive produkt inte ändrats i och med övergången till CLP. Tänk också på att etiketten måste fästas på förpackningen så att den är svår att ta bort. 

Läs mer om kraven på märkning och på förpackningar enligt CLP.

Läs mer om kraven på förpackning och förvaring enligt CLP.

Vad gäller för märkning av produkter på arbetsplatser?

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om märkning på arbetsplatser. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller ämnen och blandningar som används eller lagerhålls i anslutning till användning på arbetsplatser, så kallad egenanvändning. Fram till 1 juni 2019 finns det övergångsregler som innebär att en behållare som vid inköpet var märkt enligt de äldre reglerna inte behöver märkas om.

För mer information, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Läs mer i 19§ samt 2 punkten i övergångsbestämmelserna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

Måste produkter i hemmet märkas om?

Kemiska produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om enligt CLP så länge de används för privat bruk och inte överlåts. Det innebär att den äldre märkningen kommer att finnas kvar på konsumentprodukter i hemmen även efter den 1 juni 2017.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej