Förbered dig för Brexit

Storbritannien planerar att lämna EU, det så kallade Brexit. Ett nytt, möjligt datum för utträdet är den 31 januari 2020. Vad som kommer att gälla för dig som handlar med varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel till och från Storbritannien beror på om utträdet sker avtalslöst eller inte. Oavsett hur det blir behöver du som på ett eller annat sätt berörs av Brexit förbereda dig för förändringar.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU

EU/EES-länderna utgör en gemensam inre marknad där större delen av kemikalielagstiftningen är harmoniserad. Storbritanniens utträde ur EU innebär sannolikt att landet inte längre är en del av den gemensamma marknaden, vilket innebär förändringar för dig som köper eller säljer produkter till Storbritannien.

Ännu vet vi inte hur avtalet mellan EU och Storbritannien kommer se ut, men det är viktigt att du som handlar med Storbritannien förbereder dig. Om det blir en så kallad mjuk Brexit kommer ett utträdesavtal innehålla övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU/EES. Men om utträdet sker utan avtal kommer ett hårt Brexit att inträffa, vilket innebär att förändringar gäller omedelbart vid utträdet. Du bör följa utvecklingen av den brittiska lagstiftningen efter utträdet. Enligt uppgift på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats kan Storbritannien komma att införa delar av EUs kemikalielagstiftning i sin nationella lagstiftning.

Förändrade roller

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpnings­medel eller varor som ansvarar för att produkterna uppfyller kraven i kemikaliereglerna. För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter du har behöver du identifiera din roll i leverantörskedjan. Du som importerar produkter direkt från länder utanför EU/EES har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom gemenskapen. Efter Brexit kommer du som handlar med Storbritannien sannolikt att få en annan roll i leverantörskedjan. Exempelvis kan du som för in kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor från Storbritannien till Sverige komma att betraktas som importör, istället för distributör.

Som importör ställs det mer omfattande krav på dig, till exempel 

  • kan du bli registreringsskyldig enligt Reach-förordningen
  • kan du inte längre nyttja ett tillstånd enligt Reach-förordningen som har beviljats ett företag baserat i Storbritannien
  • kan du behöva anmäla ämnen och blandningar enligt CLP-förordningen
  • du som köper biocider från brittiska företag måste, enligt Biocid-förordningen, försäkra dig om att företaget har utsett en enda representant, och att både företaget och representanten anges i artikel 95-listan
  • ska du, enligt RoHS-direktivet och Leksaks-direktivet, förse elektrisk och elektronisk utrustning samt leksaker med dina kontaktuppgifter och ha EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)
  • betraktas du som tillverkare enligt reglerna för tvätt och rengöringsmedel och ska därmed ange innehållet i dina konsumentprodukter på en webbsida.

Som exportör till Storbritannien kan du behöva anmäla export av vissa farliga ämnen enligt PIC-förordningen.

Läs mer om de krav som ställs beroende på din roll i leverantörskedjan.

Andra webbplatser med information om Brexit:

Echas information om Brexit för dig som berörs av Reach-, CLP-, PIC- eller Biocidförordningen. 

Regeringskansliet

Kommerskollegium

Tullverket

Europeiska kommissionens information om Brexit för dig som berörs av växtskyddsmedel

Health and Safety Executive, kemikaliemyndigheten i Storbritannien

Svensk Handel

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej