Aktuella tillsynsprojekt

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Här hittar du några aktuella tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Hobbyprodukter

Syftet är att öka kunskapen och regelefterlevnaden hos företagen. Vi fokuserar på företag som säljer produkter på webben, och göra urvalet både från vårt produktregister och från sökningar på nätet. Tillsynen fokuserar på klassificering, tillstånd, märkning, förpackning och faroinformation på webben.

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn. Tillsynen är återkommande och systematisk.

Bekämpningsmedel

Analyser av biocidprodukter

Projektet omfattar ett antal produktgodkända biocidprodukter. Vi analyserar halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med produktgodkännandet samt granska produktens märkning.

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel görs varje år. Vi kontrollerar produkternas fysikaliska egenskaper såsom pH och densitet samt analyserar halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med det som står i produktgodkännandet. Vi kgranskar också företagens rutiner för kvalitetssäkring av halterna verksamma ämnen i produkterna. Projektet följer ett kontrollprogram för analyser, delar av kontrollerna utförs i ett samarbete med Norge, Danmark och Finland.

Märkning av växtskyddsmedel

I projektet kontrolleras att korrekt information lämnas på växtskyddsmedel. Märkning och medföljande anvisningar ska följa produktgodkännandet och särskilda märkningskrav för växtskyddsmedel.

E-handel - biocider

I projektet kontrollerar vi marknadsplatser på internet som säljer biocidprodukter. Vi fokuserar framför allt att på medel mot råttor eller samt mygg eller insektsmedel. Vi kontrollerar bland annat att produkterna är tillåtna för den svenska marknaden och att marknadsplatserna följer reglerna om marknadsföring.

Varor

Leksaker

I projektet kontrollerar vi kemiska ämnen i leksaker. Exempel på leksaker som vi kontrollerar är mjuka plastleksaker, dockor, slajm och elektriska leksaker. Leksakerna tas in från svenska leksaksimportörer och
e-handelsföretag. Syftet med projektet är att minska riskerna med kemiska ämnen som barn utsätts för via leksaker.

Hemelektronik

Årets projekt för elektriska produkter är indelat i flera delprojekt. Vi fortsätter att fokusera på lågpriselektronik och olika typer av gadgets. En annan produktgrupp vi kgranskar är elsparkcyklar och liknande elektriska transportmedel.

Läs mer om vår tillsyn av företag som säljer hemelektronik.

Industriprodukter

Vi har under många år haft fokus på tillsyn av konsumentprodukter, produkter som används i hemmen. I det här projektet kontrollerar vi istället produkter som tillverkas för att användas inom industrin eller inom den offentliga miljön. Vi besöker företag inom tillverkningsindustrin, främst för kontroll av olika typer av elektriska produkter. Inspektionerna syftar till att kontrollera att produkterna uppfyller lagkraven och att all dokumentation som krävs finns på plats.

Kartläggning Varsel- och arbetskläder

Varselkläder/kläder med hög synlighet (high-visibility clothing) samt arbetskläder är en produktkategori som vi inte tidigare har undersökt i vår tillsyn. Dessa kläder kan kräva speciell kemisk behandling. Ett fokus för de analyser vi gör i det här kartläggningsprojektet kommer att vara effektkemikalier som tillsätts för att uppnå en effekt, till exempel högfluorerade ämnen (PFOA och PFOS). Vi kan även komma att undersöka icke-reglerade ämnen, som till exempel andra PFAS-ämnen. Kartläggningsprojektet genomförs i samarbete med ADDA som är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor (f.d. SKL Kommentus).

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Senast uppdaterad 15 september 2023