Aktuella tillsynsprojekt

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Här hittar du några aktuella tillsynsprojekt.

Varor

Samverkan med kommuner: Kemikalier i varor

Under 2024 genomförs ett nationellt projekt med Sveriges kommuner. Projektets fokus är tillsyn av mindre butiker och företag som inte ingår i en kedja, och som säljer varor. Fokus kommer att ligga på kontroll och analyser av varor som Kemikalieinspektionen ofta hittar brister i – såsom viss elektronik och smycken, där förhöjda halter av tungmetaller kan förekomma. Målet med samverkansprojektet är en enhetlig och effektiv tillsyn och en hög regelefterlevnad hos företag som säljer varor. Projektet är ett tillfälle att erbjuda kommuninspektörer utbildning och möjlighet att utbyta erfarenheter om tillsyn inom området.

Hemelektronik

Årets projekt för elektriska produkter är indelat i flera delprojekt. Vi fortsätter att fokusera på lågpriselektronik och följer samtidigt upp tidigare genomförd tillsyn. Vi planerar att kontrollera småskaliga solceller samt produkter för inneklimat, såsom fläktar, luftfuktare, element och infravärme. En annan del av projektet är inriktat på företag som vi tidigare inte har haft tillsyn hos, och som vi hittar med hjälp av bland annat tullverket. För elsparkcyklar som hyrs ut i storstäderna planerar vi att göra dokumentkontroll. I projektet analyserar vi produkter för att kontrollera om de innehåller förbjudna ämnen. Vi granskar också produkternas märkning för att se om de uppfyller de märkningskrav som finns för elektriska produkter. En del av kontrollerna ingår i ett EU-gemensamt projekt med fokus på billiga så kallade gadgets, där ett 15-tal länder medverkar.

Material i kontakt med livsmedel

Under 2023 och 2024 kontrollerar vi varor som konsumenter själva köper, bland annat stekpannor, muffinsformar, bakplåtspapper och matlagningsredskap. Framöver kommer vi även kontrollera material i kontakt med livsmedel som säljs direkt mellan företag, så kallad business-to-business (B2B). Fokus kommer att ligga på pappersmaterial och kemiska analyser av PFAS, men även plastmaterial och andra kemiska analyser ingår. Exempel på varor som kommer att kontrolleras är olika typer av hämtmatsförpackningar, förpackningsmaterial i salladsbufféer och delikatessdiskar.

E-handel - varor

Projektet är inriktat på metodutveckling och vi kommer att kontrollera marknadsplatser, webbutiker och handelsformen ”dropshipping”. Vi kommer att fokusera på mjuka plastvaror, smycken och elektronik. I projektet kommer vi att testa nya metoder och IT-verktyg i syfte att effektivisera tillsynen av e-handelsföretag och pröva de nya tillsynsåtgärder som har blivit möjliga genom den nya marknadskontrollförordningen. I årets projekt riktar vi särskilt fokus på information till personer och företag som sysslar med så kallad dropshipping. Vi ser att många varor med brister som vi hittat i vår tillsyn fortsätter att säljas på andra sajter, och hoppas att information kan vara ett sätt att få bort dem från marknaden.

Industriprodukter

Vi fortsätter i år att kontrollera svensk tillverkningsindustri. Inom projektet kontrollerar vi företag som tillverkar varor som används inom industrin eller av yrkesanvändare. Detta gör vi genom att besöka företagen, främst de som tillverkar elektronik eller plastvaror, och granska hur de arbetar med att uppfylla kemikaliekraven. Detta är så kallad systemtillsyn, med syfte att kontrollera att tillverkningsindustrin har kunskap och rutiner för att säkerställa att de varor de sätter på marknaden uppfyller kemikaliekraven och har den dokumentation som krävs.

Biocidbehandlade varor

Biocider är ofta besvärliga för hälsa och miljö. Biocidbehandlade varor ska som regel förses med information om behandlingen och dess syfte, vilket som är det verksamma ämnet, användarinstruktioner med mera – så att konsumenten ska kunna skydda sig eller välja en annan vara. Under 2019 kontrollerade vi tillsammans med många av Sveriges kommuner denna varugrupp. Sedan dess har vi upplevt vi att det blivit vanligare att varor marknadsförs med påståenden om biocidfunktion, kanske som en effekt av pandemin. I årets projekt kontrollerar vi märkning av olika slags biocidbehandlade varor såsom träningskläder, inläggssulor, cykelbyxor, underkläder, handskar, benskydd, skor osv. Vi gör även analyser för att kontrollera eventuell biocidbehandling av varor med eller utan påstående om biocidfunktion. I våra analyser passar vi även på att kontrollera ämnen som är begränsade i Reach- eller POPs-förordningen.

Storhelgsprodukter

När det börjar närma sig en storhelg så översvämmas marknaden av billiga säsongsvaror, många är tillverkade i plast och många är elektriska. Exempel på varor vi fokuserar på i projektet är leksaker, belysning, engångsartiklar och prydnadsföremål. Vi hoppas kunna ta ett större grepp om sortimentet som används under storhelger för att på sikt få bort farliga ämnen från denna del av marknaden. I projektet analyserar vi varor för att kontrollera om de innehåller förbjudna ämnen.

Ozongeneratorer och luftrenare

Apparater som avger ozon har sedan länge används professionellt för luftrening eller desinficering, till exempel på sjukhus. Sedan några år tillbaka har vi sett en ökande och mer aggressiv marknadsföring, riktad direkt till allmänheten, av luftreningsapparater som avger ozon. Ozon är ett akut toxiskt och mycket reaktivt ämne som redan i låga doser kan ge skador, framför allt på lungorna men även andra organ. I det här projektet kommer vi att genomföra tillsyn på både ozongeneratorer (med intensiv avgivning av ozon under kortare tid) och luftrenare (som genererar lägre halter ozon under längre tid).

Tillsyn i samarbete med tullen

Många varor importeras till EU och Sverige utan att uppfylla de krav som ställs på ämnesinnehåll och märkning. Genom att samarbeta med Tullverket kan vi kontrollera och stoppa varor redan vid gränsen innan de sätts på marknaden. De varor vi kontrollerar är främst elektriska produkter och smycken. Vi får även kontakt med nya företag som vi kan informera om de regler som gäller för just deras varor. Kontrollerna av smycken ingår även i ett EU-gemensamt projekt om tillsyn av produkter i samarbete med tullmyndigheter.

Bekämpningsmedel

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel utförs kontinuerligt för att granska om produkterna följer gällande produktgodkännande. Vi kontrollerar produkternas fysikaliska egenskaper såsom pH och densitet samt analyserar halten verksamt ämne. Projektet följer ett kontrollprogram för analyser.

Anmälan till produktregistret

Tillsyn av företag som importerat bekämpningsmedel under 2023 och om de har anmält sin verksamhet eller sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Genom att begära ett tulluttag från Tullverket över alla företag som har importerat bekämpningsmedel under en viss tidsperiod och jämföra det med uppgifterna i Kemikalieinspektionens produktregister kan vi identifiera företag som inte har anmält varken sin verksamhet eller sina produkter.

E-handel av bekämpningsmedel

I projektet identifierar och stoppar vi e-handelsförsäljning av bekämpningsmedel som saknar godkännande i Sverige. Projektet inkluderar kontroll av marknadsplatser, webbutiker och handelsformen ”dropshipping”. Vi fokuserar på växtskyddsmedel samt biocidprodukter i produkttyper som alltid kräver produktgodkännande i Sverige så som träskyddsmedel, råttmedel, insekticider, myggmedel och antifoulingprodukter.

Märkning & analys av biocidprodukter

Tillsyn av biocidprodukter inom produkttyp 14 (rodenticider), 18 (insektsmedel) och 19 (avskräckande och tilldragande medel), både produkter som omfattas av godkännandekravet i EU:s biocidförordning och produkter som är godkända enligt våra nationella regler.

Vi kontrollerar bland annat produkternas märkning och att de uppfyller artikel 95, det vill säga att leverantören av verksamt ämne finns på den så kallade artikel 95-listan. För ett urval produkter kommer vi även att analysera halten verksamt ämne för att se att den överensstämmer med produktgodkännandet.

Kemiska produkter

Kontroll av importerade produkter

Tillsyn gällande uppfyllelse av krav på registrering, tillstånd och begränsningar enligt Reach-förordningen. Projektet, som är EU-gemensamt, omfattar endast importerade ämnen, blandningar och varor.

Syftet med tillsynsprojektet är att kontrollera om importerade produkter innehåller icke-registrerade ämnen, ämnen som kräver tillstånd eller som omfattas av begränsningar. Projektet syftar även till att stärka samarbetet med tullmyndigheter och de nationella tillsynsmyndigheterna i de länder som deltar.

Tillsynen kommer ske i samarbete med Tullmyndigheten.

Kosmetiska produkters miljöfarlighet

Tillsyn av kosmetiska produkters innehåll av PFCA Länk till annan webbplats. och D4/D5 Länk till annan webbplats. i enlighet med begräsningar i Reach- och POPs-förordningarna inom ett EU-gemensamt pilotprojekt.

Syftet är att kontrollera lagefterlevnaden och därmed begränsa spridningen av högfluorerade ämnen till miljön.

Uppföljningsprojekt

Uppföljning av företag som vi har inspekterat tidigare.

Syftet är att kontrollera om lagefterlevnaden kvarstår efter åtgärder som vidtagits efter tidigare inspektioner, samt att återkomma till företag där vi tidigare endast tittat på en specifik fråga, produkttyp eller lagstiftning och sett anledning att genomföra en fördjupad och breddad inspektion.

Butikstillsyn

Tillsyn av butikskedjor. Syftet är att kontrollera att produkter har korrekt klassificering, märkning och förpackning, att produkterna är anmälda till produktregistret och att de inte innehåller förbjudna ämnen.

Tillsynen fokuserar på produkter där butiken är primärleverantör.

Projekt som omfattar flera områden

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Tillsyn utifrån inkommande tips från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Syftet är ökad regelefterlevnad hos företag som sätter ut kemiska produkter på marknaden.

Tipsen granskas och vid behov utförs inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av hela branschen.

Senast uppdaterad 2 maj 2024