Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsynsprojekt 2020

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2020 genomförde vi följande tillsynsprojekt.

Projekt som omfattar flera områden

E-handel – ett EU-gemensamt samarbetsprojekt

I ett EU-gemensamt samarbetsprojekt kontrollerar vi varor, kemiska produkter och bekämpningsmedel som säljs över nätet. Syftet är att få en ökad harmonisering och effektivisering i tillsynen av e-handel genom förbättrade metoder och snabbare kommunikationsvägar. Vi ska också verka för en ökad kontroll av kemikalieregler för varor, kemiska produkter och de aktörer som verkar på den nordiska e-handelsmarknaden.

PFOA och PFOS i kemiska produkter och varor

Vi kommer att genomföra tillsyn av en ny begränsning av PFOA. Begränsningen kommer att införas i POPs-förordningen och träder i kraft den 4 juli 2020. Vi kommer också att genomföra tillsyn av den befintliga begränsningen av PFOS i samma förordning. Syftet är att sprida information till företagen om den nya begränsningen, undersöka förekomsten av begränsade ämnen på marknaden samt undersöka lämpliga analysmetoder. Vi kommer att utföra analyser av kemiskt innehåll, exempelvis på sport- och fritidsvaror, impregneringsprodukter samt skidvallor. Projektet kommer att vara en del av ett samarbetsprojekt inom den nordiska arbetsgruppen för kemikalier, miljö och hälsa.

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn. Tillsynen är återkommande och systematisk.

Under 2020 granskar vi företag i Västra Götalands län.

Nya företag – Tullverket

Vi kommer att göra tillsyn av nya företag, detta i samverkan med Tullverket. Syftet är att öka regelefterlevnaden hos nya företag som sätter ut kemiska produkter på marknaden samt att utveckla arbetssätt och rutiner för att identifiera nya företag och nya produkter som tas in till Sverige.

Reach-registrering och intermediärer

Enligt Reach-förordningen är företagen skyldiga att registrera ämnen som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton. Vi kommer att göra tillsyn på om företagen lever upp till detta krav. Främst kommer vi att granska så kallade strängt kontrollerade betingelser för ämnen som registrerats som intermediärer. Projektet sker i samarbete med tullmyndigheterna och genomförs i samverkan med övriga EU-länder.

Bekämpningsmedel

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel ska göras varje år. Enligt växtskyddsförordningen ska minst fem procent av de godkända produkterna analyseras årligen. Vi kommer därför att kontrollera och analysera att sammansättningen överensstämmer med det som står i produktgodkännandet som varje företag måste ha om de ska få sälja ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden. Vi kommer också att granska företagens rutiner för kvalitetssäkring av halten verksamma ämnen i produkterna.

Regional tillsyn av företag som säljer biocidprodukter

Regional tillsyn innebär att vi utför tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region. I år kommer vårt fokus att vara på att göra tillsyn av biocidprodukter som ännu inte kräver godkännande. Vi granskar alla företag inom området och vissa väljs ut för tillsyn. Syftet med projektet är att är att minska riskerna med biocidprodukter genom att bland annat kontrollera och säkerställa att de är regelrätt märkta och klassificerade samt att informera företagen om regelverket.

Under 2020 granskar vi företag i bland annat Stockholms län.

Varor

Barns offentliga miljöer

Kemikalieinspektionen kommer att kontrollera varor som finns i miljöer där barn vistas utanför hemmet. Detta kan vara miljöer såsom förskolor, skolor, idrottshallar, lekparker och lekland. Syftet är att kontrollera och säkerställa att varor i barns närmiljöer inte innehåller farliga och förbjudna ämnen. Vi riktar in oss på fallskydd ute och inne samt mjuk plast. Vi kommer att analysera det kemiska innehållet i varorna. Projektet sker i samarbete med kommunernas nätverk för upphandling.

Hemelektronik

Vi kommer att kontrollera hemelektronik med inriktning på tillsyn av bland annat billig kökselektronik och kablar. Syftet är att kontrollera och säkerställa att varorna inte innehåller farliga och förbjudna ämnen. Vi kommer att analysera det kemiska innehållet i varorna. En viss del av årets tillsyn av elektronik sker i samarbete med Elsäkerhetsverket.

Elektriska industriprodukter

Vi kommer att kontrollera elektriska industriprodukter som omfattas av RoHS-direktivet. Syftet är att utveckla metoder för kontroll av produkter som används inom industrin. Produkterna kommer att granskas genom dokumentationskontroll och besöksinspektioner.

Mer information

Tillsynsrapporter

Om du vill veta mer om resultatet av våra tillsynsprojekt kan du läsa våra tillsynsrapporter.

Senast uppdaterad 11 augusti 2021