Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Tillsynsprojekt 2019

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen delar in tillsynen i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Under 2019 genomförde vi följande tillsynsprojekt.

Kemiska produkter

Regionala inspektionsomgångar (RIO)

Regionala inspektionsomgångar innebär att vi utför tillsyn av primärleverantörer inom en viss geografisk region. I tillsynen utgår vi från det enskilda företagets verksamhet och granskar de regelområden som är relevanta för just deras produktgrupper. Vi gör en bedömning av samtliga företag och vissa prioriteras för tillsyn.

Tillsynen är återkommande och systematisk. Under första halvåret 2019 granskade vi företag i Stockholms, Södermanlands och Jämtlands län. Under andra halvåret 2019 granskar vi företag som är baserade i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

Vätskor till elektroniska cigaretter

Under 2019 kommer vi att utföra tillsyn av vätskor till elektroniska cigaretter, så kallade e-vätskor. Tillsynen kommer att göras med avseende på reglerna i CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

Vi kommer att fokusera på de företag som tillverkar och/eller för in vätskor till Sverige och säljer dem via e-handel. Syftet med tillsynen är att uppnå en korrekt märkning av e-vätskor.

Reach – registrering och intermediärer

Enligt Reach är företagen skyldiga att registrera ämnen som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton. Vi kommer att göra tillsyn på om företagen lever upp till detta krav. Främst kommer vi att granska så kallade strängt kontrollerade betingelser för ämnen som registrerats som intermediärer. Projektet sker i samarbete med tullmyndigheterna och genomförs i samverkan med övriga EU-länder.

Tvätt- och rengöringsprodukter

Begränsning av fosfor bidrar till att minska övergödningen av Östersjön och andra vattendrag. Vi kommer att göra tillsyn och analyser för att kontrollera den totala fosforhalten i tvätt-och maskindiskmedel för privat bruk. Syftet är att kontrollera att marknaden följer gällande begränsningar i tvätt- och rengöringsförordningen. Vi kommer framför allt att granska primärleverantörer av tvätt- och maskindiskmedel för privat bruk.

Bly i lödtenn

Sedan den 1 mars 2018 är det förbjudet att sälja eller överlåta lödtenn med bly till privatpersoner. Vi kommer att göra tillsyn för att säkerställa att företagen följer det förbudet. Projektet är en uppföljning av en riktad informationsinsats till företag som genomfördes 2018.

Bekämpningsmedel

Analyser av växtskyddsmedel

Kontroll och analys av växtskyddsmedel ska göras varje år. Enligt växtskyddsförordningen ska minst fem procent av de godkända produkterna analyseras årligen. Vi kommer att kontrollera och analysera att sammansättningen överensstämmer med det som står i produktgodkännandet. Vi kommer också att granska företagens rutiner för kvalitetssäkring av halterna verksamma ämnen i produkterna. Dessutom syftar projektet till att ta fram ett kontrollprogram för analyser.

Projektet kommer att ske i samverkan med Danmark och Finland.

Regional tillsyn av företag som säljer biocidprodukter

Regional tillsyn innebär att vi utför tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region. Fokus kommer att vara på tillsyn av biocidprodukter som ännu inte kräver godkännande. Vi granskar alla företag inom området och vissa väljs ut för tillsyn. Syftet med projektet är att är att minska riskerna med biocidprodukter genom att bland annat kontrollera och säkerställa att de är regelrätt märkta och klassificerade, samt att informera biocidföretagen om regelverket.

Under 2019 kommer vi att granska företag i Skåne och Blekinge län.

E-handel – ett nordiskt samarbetsprojekt

I ett nordiskt samarbetsprojekt kommer vi att kontrollera bekämpningsmedel som säljs via internet. Syftet är att få en ökad harmonisering och effektivisering av tillsynen av e-handel genom förbättrade metoder och snabbare kommunikationsvägar. Vi ska också verka för en ökad kontroll av kemikalieregler för bekämpningsmedel och att de följs av aktörer på den nordiska e-handelsmarknaden.

Kemikalier i varor

Information om farliga ämnen i varor – ett nationellt samarbetsprojekt med Sveriges kommuner

Företag är skyldiga att informera konsumenter om vissa farliga ämnen som ingår i varor som företaget säljer. Denna informationsplikt är viktig för att konsumenter ska kunna göra medvetna val när de handlar. Vi kommer att kontrollera hur företag hanterar informationsplikten när det gäller information om biocidbehandlade varor och information om ämnen som finns på kandidatförteckningen.

Projektet är ett nationellt samverkansprojekt med Sveriges kommuner. Syftet med projektet är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns gällande information om farliga ämnen i varor samt att stödja kommunernas tillsyn på detta område. Projektet ingår även i ett EU-gemensamt projekt gällande biocidbehandlade varor.

E-handel – ett nordiskt samarbetsprojekt

I ett nordiskt samarbetsprojekt kommer vi att kontrollera varor som säljs via e-handel. Syftet är att få en ökad harmonisering och effektivisering av tillsynen av e-handel genom förbättrade metoder och snabbare kommunikationsvägar. Vi ska också verka för en ökad kontroll av kemikalieregler för varor, produkter och aktörer på den nordiska e-handelsmarknaden.

Hemelektronik

Under 2019 kommer vi att inspektera hemelektronik med inriktning på tillsyn av bland annat musikelektronik samt batterier och batteridrivna produkter. Syftet är att inspektera branscher, företag och typer av produkter som vi inte har kontrollerat tidigare. Kontrollen av batterier och batteriprodukter ingår i ett samverkansprojekt med andra EU-länder. Vi kommer att granska att företagen följer lagen, både batteridirektivet och RoHS-direktivet.

Elektriska industriprodukter

I ett pilotprojekt kommer vi att granska elektriska industriprodukter som omfattas av RoHS-direktivet. Syftet är att utveckla metoder för kontroll av produkter som används inom industrin, av företag eller inom offentlig verksamhet. Vi kommer att utföra granskningen genom att kontrollera dokumentation och genom att göra besöksinspektioner.

Händelsestyrd tillsyn och omvärldsbevakning

Händelsestyrd tillsyn innebär att vi utför tillsyn efter tips till Kemikalieinspektionen från allmänhet, företag och andra myndigheter om företag eller produkter som de anser inte uppfyller gällande kemikalieregler. Tipsen granskas och vid behov utför vi en inspektion. Utifrån tipsen kan vissa produktgrupper väljas ut för inspektion av en hel bransch.

Mer information

Tillsynsrapporter

Om du vill veta mer om resultatet av våra tillsynsprojekt kan du läsa våra tillsynsrapporter.

Senast uppdaterad 11 augusti 2021