Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Växtplanta

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag.

Endast ett fåtal växtskyddsmedel är godkända för privat bruk i svenska trädgårdar. Mest används medel mot mossa och ogräs. Kemisk bekämpning av mossa behöver ofta upprepas och det går i allmänhet åt stora mängder av dessa medel. För den som vill odla ekologiskt finns flera biologiska växtskyddsmedel som fungerar i trädgårdar och växthus.

Det finns alternativ till växtskyddsmedel för att skydda trädgården mot svamp- och insektsangrepp:

  • välj motståndskraftiga plantor
  • förkultivera jorden
  • använd odlingsvävar
  • använd klisterfällor
  • duscha plantor med vatten för att få bort till exempel bladlöss
  • använd ogräshacka mot ogräs
  • dränera trädgården
  • gödsla
  • beskär träd och buskar

Om du behöver använda ett växtskyddsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedel har alltid ett fyrsiffrigt registrerings­nummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel som finns hos Kemikalieinspek­tionen kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Lägg märke till farosymbolerna och läs in­for­ma­tionen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

Om du köper växtskyddsmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

Växtskyddsmedel kan påverka komposten

Tänk på att krukväxter och snittblommor som du köper i butiken kan vara behandlade med kemiska växtskyddsmedel. En del av medlen innehåller ämnen som påverkar växternas tillväxt och kan finnas kvar under lång tid i växter och i jord. Därför kan det vara bra att undvika att kompostera krukväxter och snittblommor. Ämnena som påverkar tillväxten skulle kunna finnas kvar i din kompost och riskerar i så fall att påverka de växter du odlar i kompostjorden eller de växter du gödslar med kompostjorden.

Vanliga frågor om växtskyddsmedel i trädgården

Jag har köpt ett nytt ogräsmedel. Hur vet jag att det är säkert att använda?

Kemiska bekämpningsmedel mot till exempel ogräs och insekter är ofta hälsofarliga och bör därför hanteras mycket försiktigt. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. Om du har bekämpningsmedel hemma, se till att följa anvisningarna på förpackningen och förvara produkten utom syn- och räckhåll för barn. De bekämpningsmedel som är godkända i Sverige och får användas ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer. Om du är osäker på om ett visst bekämpningsmedel får användas och om du vill få ytterligare information om medlet kan du söka i vårt bekämpningsmedelsregister.

Visa alla Varor och kemiska produkter